Naapurin homoseksuaaliseen tyttöä naidaan rakastelu kuvat

Halusin vastausten olevan mietittyjä ja tiesin, että avoimiin kysymyksiin vastaaminen voi viedä paljon aikaa. Siksi pieni kysymysmäärä tuntui oikealta ratkaisulta. Kysymysluonnoksia kommentoivat graduseminaariryhmä, graduohjaajani Susanna Paasonen ja kaksi watagamen eli gosupermodelin omistavan yrityksen työntekijää. Kysely oli auki , mutta suurin osa vastauksista tuli ensimmäisen viikon aikana. Näin odotinkin käyvän, sillä gosupermodelin uutisten huomioarvo on suurin kahden, kolmen ilmestymistä seuraavan päivän aikana.

Vastauksia tuli Koska kysyin ajatuksia seksiin liittyvien viestien vastaanottamisesta tai lähettämisestä ja koska kaikilla ei niistä ole kokemusta, osa vastaajista näki vain muutaman kysymyksen. Kyselyyn osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Kyselyyn osallistuneiden lasten vanhemmilta ei kysytty suostumusta. En kokenut sitä tarpeelliseksi, sillä lapsia ei ole mahdollista tunnistaa vastausten perusteella.

Heistä ei ole tallessa mitään yhteystietoja, ei edes IP-osoitteita. Kysely on lisäksi melko pintapuolinen eikä vaadi vastaajalta samanlaista syventymistä ja henkilökohtaisuutta kuin esimerkiksi haastattelu. Koska lasten netti seksi on vaikea aihe, olisi tutkittaville saattanut koitua negatiivisia seurauksia siitä, että heidän vanhempansa tietäisivät halukkuudesta osallistua kyselyyn. Tutkimukseni lähtökohtana on nimenomaan lasten oman äänen kuuluviin saattaminen, eikä näin mielestäni tapahdu, jos vanhemmat voivat kieltää lapseltaan osallistumisen kyselyyn.

Vastaaja saattoi jättää kyselyn täyttämisen kesken koska tahansa. Vastauksia ei tallennettu, ellei vastaaja täyttänyt koko kyselyä. Kyselystä oli myös mahdollista kysyä lisäkysymyksiä sekä kyselyn päätteeksi että kyselystä ilmoittavassa uutisessa antamastani sähköpostiosoitteesta, mutta kukaan ei tarttunut mahdollisuuteen. Uutinen näytettiin vain niille gosupermodelin käyttäjille, jotka olivat merkinneet palveluun iäkseen vähintään 13 vuotta.

Päätös oli minun ja watagamen yhteinen. Seksiin liittyviä asioita käsitellään Suomessa peruskoulun viidennellä luokalla, jolloin valtaosa oppilaista on vuotiaita, joten pelasimme varman päälle valitessamme kyselyn alarajaksi 13 vuotta.

Arvelimme, että myös nuoremmat vastaajat saattaisivat nähdä kyselyn, sillä omaksi iäkseen voi gosupermodelissa ilmoittaa minkä tahansa eikä iän paikkansapitävyyttä ole mahdollista tarkistaa. Kysely oli siis suunniteltu vuotiaille ja sitä vanhemmille, muttemme uskoneet sen voineen olla haitallinen nuoremmillekaan. Se on suomalaislasten suosituimpia ajanviettopaikkoja internetissä. Kun esimerkiksi Lasten mediabarometrissä vuonna kysyttiin lasten suosikkisivustoja internetissä, gosupermodel on neljäsluokkalaisten tyttöjen listalla ensimmäisenä ja kuudesluokkalaisten listalla kolmantena Facebookin ja YouTuben jälkeen Suoninen , Valintaan vaikutti myös se, että olin tutkimuksen toteutushetkellä ja tutkimusta kirjoittaessani töissä gosupermodelin omistavassa watagame-yrityksessä.

Arvelin kolmen vuoden työkokemukseni yrityksessä auttavan kyselyn tekemisessä ja vastausten analysoimisessa sekä ilmiön ymmärtämisessä ylipäätään. Koska kysely ei käsittele gosupermodelia tai sen käyttäjiä vaan lapsia ja nuoria yleisesti, ei työsuhteesta koidu tutkimuseettisiä ongelmia. Kysely käsitti kaikenlaiset internetpalvelut ja mobiilisovellukset niin lapsille kuin aikuisillekin tarkoitetut.

Tulokset eivät kuvasta vain gosupermodelin tai minkään muunkaan yksittäisen palvelun tilaa. Palveluita enemmän onkin syytä keskittyä lasten kokemukseen: Kyselyyn vastanneista henkilöstä kertoi olevansa tyttöjä, 21 poikia ja 30 valitsi vaihtoehdon ei kumpikaan.

Jako oli odotettu, sillä kysely toteutettiin tyttöjen suosimalla sivustolla. Koska muita kuin tyttöjä oli niin vähän, rajasin heidät kokonaan pois tarkastelusta. Vastaajien ikäjakauma on suuri. Valtaosa vastaajista on vuotiaita. Heitä oli yhteensä Vähäisen vastaajamäärän vuoksi päädyin rajaamaan pois tarkastelusta ikäryhmät 6 tai 4.

Lisäksi jätin pois ikäryhmät 19 24 vastaajaa , 20 ei yhtään vastaajaa ja 21 tai vanhempi 20 vastaajaa. Rajasin tarkasteluun vuotiaat tytöt, jolloin vastaajia on Suurimman ryhmän muodostavat vuotiaat, joita on tässä aineistossa kappaletta. Pienimmät yksittäiset ikäryhmät ovat jälleen ja vuotiaat, joista kumpaankin kuuluu 61 henkilöä.

Tämä oli tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Suurin osa vastaajista on internetin aktiivikäyttäjiä. Vaikka gosupermodel onkin suosittu palvelu, julkaisupaikkana se tietenkin rajaa kyselyyn osallistuvia. Luotettavammat tulokset olisi saavutettu julkaisemalla sama kysely useassa eri palvelussa.

Silloinkin tuloksista jäisivät pois ne lapset, jotka käyttävät internetiä vain satunnaisesti tai eivät ollenkaan. Vastaukset ja tutkimuksen tulokset antavat toivottavasti kuitenkin hyödyllistä materiaalia seksiin liittyvien viestien tarkasteluun ja tyttöjen äänen esiin saattamiseen Muutama periaate ja keskeinen käsitteistö Kun kerron aineistostani, käytän suoria lainauksia avoimista vastauksista. Tyttöjen omien sanavalintojen ja argumentointikeinojen näyttäminen on analyysin ja sen ymmärtämisen kannalta oleellista.

Lainaukset ovat paikallaan juuri sellaisina kuin ne on kirjoitettu joskin niitä on joissakin tapauksissa lyhennetty. En korjaa tai osoita lainausten kielivirheitä. Sen sijaan saatan selventää niissä käytettyjä ilmaisuja alaviittein. Lainauksia on paikoin runsaasti, mutta runsaus on tarpeen kuvaamaan vastausten kirjoa. Lainauksen perään on aina merkitty kirjoittajan ikä ja sukupuoli.

En yksilöi vastaajia sen tarkemmin lukijan ei siis ole mahdollista tietää, onko samaa vastaajaa lainattu muuallakin tässä tutkimuksessa. Vastaajat mainitsivat silloin tällöin spontaanisti jonkin palvelun nimen. Olen poistanut ne lainauksista, sillä ne eivät ole tutkimuksen kannalta merkityksellisiä.

Tietoa yksittäisistä palveluista on käytetty vain sen määrittämiseen, onko jotakin tapahtunut lapsille vai aikuisille 4 Katso taulukko 1. Tämä on olennaista joissakin analyysin vaiheissa, esimerkiksi sopimattomien viestien raportoinnista 5 puhuttaessa. Aineisto on yhdistelmä sekä määrällistä että laadullista tietoa. Laadullisen aineiston sisältöanalyysin lisäksi olen luokittelemalla muuttanut lähes kaikkien kysymysten laadulliset vastaukset määrälliseksi tiedoksi, jotta vertailu ja yleistysten teko olisi mahdollista.

Näin syntyneet taulukot ovat tutkimuksen liitteinä. Käytin kyselylomakkeessa ilmaisua viesti, jossa puhutaan seksistä. Halusin antaa vastaajalle tilaa omaan tulkintaan. Alustustekstissä, joka oli näkyvissä jokaisella kysymyssivulla, kerroin näiksi viesteiksi laskettavan myös roolipelit, joissa on seksikohtauksia. Arvelin niiden olevan suosittuja enkä halunnut, että ne jäisivät pois vastauksista. Seksistä puhuminen voi merkitä eri asioita eri ihmisille.

Siksi en kokenut tarpeelliseksi määritellä sitä tarkemmin. Vastauksista ilmeneekin suuri sisältöjen kirjo: Seksistä puhuminen kattaa esimerkiksi asiallisen keskustelun ehkäisystä, ehdotukset tapaamisesta seksin merkeissä, alastonkuvien lähettämisen, roolipelien seksikohtaukset ja vitsit, joissa on seksuaalinen sävy.

Suomalaiseen kielenkäyttöön ei ole vakiintunut termiä seksijutuista kirjoittamiselle. Englanniksi tähän viitataan usein termillä sexting. Se on yhdistelmä sanoista sex ja texting siis seksi ja tekstiviestittely ja viittaa seksiin liittyvien tekstien tai kuvien lähettämiseen toiselle henkilölle.

Sitä käytettiin alun perin kuvaamaan nimenomaan matkapuhelimesta toiseen lähetettyjä seksiviestejä, mutta nykyään sitä käytetään myös nettipalvelujen ja -sovellusten välityksellä lähetetyistä viesteistä.

Epämääräisyyden vuoksi ja suomalaisen vastineen puuttuessa viittaan kaikkiin tutkimuksen kattamiin viesteihin ilmaisulla viestit, joissa puhutaan seksistä. Lähes kaikki yhteisöpalvelut tarjoavat mahdollisuuden raportoida, mutta tavat reagoida raportteihin vaihtelevat palvelusta toiseen. Raportointimahdollisuus on yleensä sisäänrakennettu palveluun, jolloin raportointi on käyttäjälle helppoa.

Se voi tapahtua esimerkiksi klikkaamalla tiettyä ikonia ja kirjoittamalla lyhyen kuvauksen siitä, mikä sisällössä on epäsopivaa. Palvelun kohderyhmä on raportointinäkökulman kannalta tärkeä, koska aikuisille ja lapsille suunnatuissa palveluissa on erilaiset säännöt. Bond , Temple ja Hasinoff. Palveluiden monimuotoisuuden vuoksi myös sana viesti voi merkitä monia asioita, esimerkiksi yksityisviestiä, chattiviestiä, sähköpostia tai kommenttia.

Tarkoitus oli tutkia nimenomaan yksityisiä viestejä tai kahdenkeskisiä chattiviestejä, minkä lähes kaikki vastaajat ymmärsivätkin. Tässä tutkimuksessa puhutaan riskeistä ja haitoista. On tärkeää erottaa ne toisistaan. Riski viittaa potentiaaliseen vaaraan. Esimerkiksi tuntemattomalle juttelu internetissä on riski juttelun lopputulemasta huolimatta.

Henkilö ei esimerkiksi välttämättä olekaan se joksi on esittäytynyt ja saattaa käyttää saamiaan tietoja vaikkapa kiristämiseen. Tuntematon henkilö ei kuitenkaan välttämättä ole paha, vaan hänestä saattaa muodostua hyvä ystävä. Siinä tapauksessa riski ei johda haittaan. Haitaksi määritelen kaiken, mikä on henkilön mielestä jotenkin epätoivottua.

Haitan määritelmä on siis riippuvainen tutkittavan kokemuksesta Tutkimuksen raamit Aiempaa tutkimusta lasten internetinkäytöstä ja internetiin liittyvistä riskeistä on tehty monista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi mediakasvatus, sosiologia, lakitiede ja lääketiede.

Merkittävä osa tutkimuksesta on tehty tarpeeseen: Lähdekirjallisuutta tarkastellessani olen painottanut luvulla ja mieluummin vielä luvulla tehtyä tutkimusta. Siksi jo kymmenen vuotta sitten tehty tutkimus voi olla aikansa elänyttä silloin ei esimerkiksi tiedetty nykyisenlaisista älypuhelimista ja niihin saatavista sovelluksista vielä mitään.

Hyödynnän lähteinä ja aineistoni keskustelukumppaneina runsaasti EU Kids Online - verkoston tutkimuksia. Pyrin painottamaan nimenomaan suomalaisiin 7 Samankaltaiseen määritelmään ovat päätyneet myös Livingstone, Haddon, Görzig ja Ólafsson , 14 15 tutkimuksessa, jossa kysyttiin lasten ja nuorten kokemuksia internetissä kohdatuista riskeistä.

Siksi käytän myös muissa maissa tehtyä tutkimusta, jonka tuloksien sovittamiseen juuri suomalaislapsiin suhtaudun kuitenkin varauksella. Tuon tämän esille myös tekstissä.

Seksiin liittyvien viestien saamista on sivuttu esimerkiksi EU Kids Online -tutkimushankkeessa, mutta siinä lapsilta ei kysytty, miltä viestien saaminen tuntui.

Ainoa aiheesta löytämäni lapset ääneen päästävä tutkimus on hollantilaisten Joyce Kerstensin ja Wouter Stolin tekemä. Myös Kerstens ja Stol kirjoittavat aiemman tutkimuksen puutteesta Emt. He mainitsevat myös, että olemassaoleva tutkimus tapaa leimata internetissä seksiin liittyviä viestejä saaneet ja kirjoittaneet lapset joko uhreiksi tai hankaluuksia tahallaan etsiviksi huimapäiksi Emt.

Tutkin keräämäni aineiston perusteella, millaisia seksiin liittyviä viestejä tytöt ovat vastaanottaneet tai lähettäneet ja millaisia ajatuksia viestit herättävät.

Aineistosta kerroin jo tässä luvussa. Toisessa luvussa kerron taustaksi, millaisia netinkäyttäjiä suomalaislapset ovat ja avaan hieman yleistä, lasten seksuaalisuutta koskevaa debattia. Kolmannessa luvussa keskityn lasten netinkäyttöön liitettyihin riskeihin, joita tarkastelen tutkimuskirjallisuuden ja aineistoni varassa. Neljäs luku nojaa vahvasti omaan aineistooni, jonka avulla esittelen tyttöjen nettiseksin hieman tuntemattomampia puolia kuten roolipelejä.

Suomalaislapset netinkäyttäjinä Euroopan eliittiä EU Kids Online tutkijat ovat seuranneet eurooppalaislasten netinkäyttötapoja jo vuosia. Kansallisia tuloksia vertaillut tutkijaryhmä on luokitellut Euroopan maat neljään ryhmään lasten netinkäytön ja kohdattujen riskien perusteella. Suomi kuuluu ryhmään nimeltä higher use, some risk. Muut luokittelussa käytetyt ryhmät ovat lower use, lower risk, lower use, some risk ja higher use, higher risk. Mielenkiintoista on, että muut Pohjoismaat kuuluvat higher use, higher risk -ryhmään.

Suomen kaltaisissa higher use, some risk -ryhmän maissa internetiä käytetään paljon ja niissä lapset kohtaavat joitakin riskejä. Syiksi riskien muita pienempään määrään arvioidaan esimerkiksi onnistuineita tiedotuskampanjoita, toimivaa lainsäädäntöä ja vanhempien puuttumista lasten netinkäyttöön. Nämä selittänevät erot Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä. Suomi esimerkiksi on pohjoismaista ainoa, jolla on selvä kansallinen hyviin medialukutaitoihin liittyvä linjaus Dunås , Sen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Linjaukset ulottuvat vuoteen ja niitä seurataan vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriä , 4. Suomalaislasten netinkäyttötaidoista kuuluu vertailututkimuksissa pelkkää hyvää. Internet on kiinteä osa suomalaislasten elämää ja netinkäyttö aloitetaan jo nuorena. Internetiä käyttävistä suomalaislapsista 67 prosentilla on profiili jossakin sosiaalisen median palvelussa.

Se on Euroopan keskiarvoa eli 59 prosenttia reilusti korkeampi. Siksi internetissä kohdatuista riskeistä koituu haittaa vain harvoin. Vanhemmat puuttuvat lasten netinkäyttöön Suomalaiset vanhemmat puuttuvat lastensa netinkäyttöön monin tavoin.

Vanhemmat tarkistavat saatavilla olevia netinkäyttötietoja ja rajoittavat tai valvovat käyttöä siihen tarkoitettujen ohjelmien avulla Kupiainen ym. Näitä keinoja lienevät esimerkiksi selaimen sivuhistorian ja kirjanmerkkien tarkastelu sekä ostettujen tai tietokoneesta valmiiksi löytyvien ikäsuodattimien ja käyttöaikarajoittimien hyödyntäminen.

Lähes kaikki vanhemmat, 94 prosenttia, kertovat keskustelevansa 9 vuotiaiden lastensa kanssa netinkäytöstä. Lasten vanhetessa keskustelua käydään vähemmän: Luvut kuitenkin osoittavat, että lasten netinkäyttö kiinnostaa vanhempia. Valvontaan liittyy myös mielenkiintoinen eettinen seikka.

EU Kids Online kyselyyn vastanneista vuotiaista lapsista 65 prosenttia sanoi, etteivät vanhemmat seuraa heidän netinkäyttöään. Kun asiaa kysyttiin vanhemmilta, vain 40 prosenttia kertoi jättävänsä lapsensa netinkäytön seuraamatta. Nuorempien ikäryhmien kohdalla prosenttimäärien ero on pienempi mutta samankaltainen.

Näyttää siis siltä, että vanhemmat valvovat netinkäyttöä lasten siitä tietämättä ja että salavalvonta yleistyy lapsen vanhetessa. On vaikea sanoa, onko valvonnalla merkitystä lapsen netinkäyttöön ja osaavatko vanhemmat löytää juuri sen, mitä lapsi ehkä haluaa piilotella. Vanhemmat rajoittavat tyttöjen ja poikien mediankäyttöä eri tavoin.

Tytöille asetetut rajoitukset liittyvät sisältöihin, pojilta taas rajataan lähinnä käyttöaikaa. Tietoturvallisuuteenkin liittyvissä asioissa on eroa: Vanhemmat rajoittavat, säätelevät ja opastavat tyttöjä enemmän kuin poikia.

Vanhemmat mieltävät netinkäytön olevan tytöille suurempi riski kuin pojille, vaikka pojat voivat yhtä lailla päätyä esimerkiksi hyväksikäyttäjän uhriksi. Lapsille netinkäyttöä opettavat lähinnä vanhemmat ja sisarukset. Teini-iässä kaveritkin alkavat antaa ohjeita. Nettitaitoja opitaan myös koulussa. Internetin käyttöön pienestä pitäen kasvaneet lapset ovat erikoisessa asemassa vanhempiinsa nähden. Vanhempien on ehkä 9 Annikka Suonisen huomiot perustuvat vuotiaita ja heidän vanhempiaan käsittelevään tutkimukseen.

Tulokset eivät siis välttämättä ole yleistettävissä myös muihin ikäryhmiin. Tämän takia lapsetkin opettavat aikuisia tietokoneen ja internetin käytössä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vanhemmat tietäisivät kaiken lasten netinkäytöstä. Vanhemmat esimerkiksi olettivat lasten kohdanneen internetissä sopimatonta sisältöä enemmän kuin lapset itse raportoivat Kupiainen ym. Tulos kielii erosta lasten ja vanhempien välillä: Mielenkiintoista kyllä, suomalaisvanhemmista 57 prosenttia vastaa tietävänsä, onko heidän lapsensa saanut tai lähettänyt netissä seksiin liittyviä viestejä Kupiainen ym.

Ilmi ei käy, miksi vanhemmat tietävät asiasta. Lapsi on toki voinut kertoa viesteistä itse tai vanhempi on voinut nähdä viestit tietokoneella ehkä sattumalta, ehkä osana rutiininomaista tarkistamista. Vanhempi saattaa myös olettaa, että viestejä ei ole vaihdeltu, jos lapsi ei ole asiasta puhunut. Uusitalo, Vehmas ja Kupiainen kertovat olevan selvää, että lapsilla on salaista mediankäyttöä, josta ei kerrota vanhemmille.

Heidän haastattelemansa lapset kertoivat pelaavansa vanhemmilta salaa esimerkiksi kännykällä. Se onkin helppo tarvittaessa sujauttaa piiloon. Lapset todennäköisesti tekevät salaa muutakin kuin pelaavat. Nettiseksi voi hyvinkin olla yksi salatekemisen muoto.

Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä kielletympinä seksiin liittyvät asiat koetaan. Ne kuitenkin kiinnostavat jo nuorena, ja netti tarjoaa oivallisen alustan niihin perehtymiseen. Internet on lasten ja nuorten suosimista tiloista ainoa, joka ei ole ainakaan kokonaan vanhempien tai muiden aikuisten kontrolloitavissa boyd , Esimerkiksi Yhdysvalloissa vanhemmat tapaavat kulkea lastensa mukana julkisilla paikoilla.

Lapset ovat siis siirtäneet seikkailunsa kaduilta internetiin, jossa opitaan myös sosiaalisia taitoja ja annetaan oman identiteetin kehittyä.

Internetissä on helppo päästä yhteyksiin erilaisten ihmisten ja näkemysten kanssa vanhempien mielipiteistä riippumatta boyd , Vaikka Suomessa lapset saavatkin kulkea vapaammin kuin Yhdysvalloissa, lienee trendi samankaltainen. Lasten netinkäytön riskit ja niistä keskustelu EU Kids Online -tutkimushankkeessa haastateltiin noin kymmentä tuhatta eurooppalaislasta internetin riskeistä.

Riskin ei tässä yhteydessä välttämättä ajatella tarkoittavan ikävää kokemusta, vaan sitä voi verrata liikenneriskiin: Se on olemassa, mutta hallittavissa varovaisuudella Livingstone Kupiaisen , 7 mukaan. Mitä riskit sitten ovat? Staksrud ja Livingstone määrittelevät nettiriskeiksi esimerkiksi pornografisen, itsetuhoisen, väkivaltaisen, rasistisen tai vihamielisen sisällön kohtaamisen, kiusatuksi tulemisen, yksityisyyden loukkaamisen ja sopimattomien, esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun tai ahdisteluun liittyvien viestien vastaanottamisen Emt.

Riskit eivät läheskään aina johda haittaan: Lapsista vain 12 prosenttia raportoi jonkin netissä kohdatun, tutkijoiden riskiksi määrittelemän asian pahoittaneen mielen tai muuten häirinneen viimeisen vuoden aikana Livingstone ym. Luku on yllättävän pieni, kun otetaan huomioon, miten paljon mediatilaa internetin riskeille annetaan. Riskisisältöä kohdanneilta lapsilta kysyttiin myös, häiritsikö kohtaaminen heitä. Tulos vaihtelee reippaasti riskityypistä toiseen.

Seksiin liittyvät viestit ja pornon näkeminen koettiin vähemmän häiritsevinä. Lapsilta kysyttiin muun muassa, mikä netissä kohdattu häiritsi heitä. Listan ykköseksi päätyi pornografinen sisältö, jonka mainitsi ensimmäisenä viidesosa tutkituista lapsista. Tulos on kuitenkin voinut vääristyä: Lapset saattavat ottaa huomioon aikuisten ja joukkotiedotusvälineiden välittämän pornoon liittyvän huolen ja siksi mainita sen ensimmäisenä. Suomen kaltaisissa higher use, some risk -maissa pornografisen sisällön mainitsi 17 prosenttia vastaajista Emt.

Kuten edellä todettiinkin, vuotiaista eurooppalaislapsista 15 prosenttia 18 prosenttia suomalaisista on nähnyt tai saanut seksiin liittyviä viestejä internetissä Livingstone ym. Lukuun kuulunevat siis myös esimerkiksi keskustelufoorumeilla nähdyt, eiyksityiset viestit. Suomalaislapsista 29 prosenttia kertoo nähneensä netissä kuvia, jotka ovat selvästi seksuaalisia. Niitä ovat esimerkiksi kuvat alastomista tai seksiä harrastavista ihmisistä. Viideosa kuvia nähneistä lapsista koki ne Kuviin ei kuitenkaan törmätä vain internetissä: Niitä nähdään myös televisiossa, kirjoissa, lehdissä, elokuvissa ja dvd-levyillä.

Joyce Kerstens ja Wouter Stol selvittivät hollantilaisessa tutkimuksessa lasten asenteita seksiin liittyviä viestejä kohtaan ja huomasivat, että runsaasti internetiä käyttävät lapset ovat muita turvallisemmassa asemassa, sillä he joutuvat muita harvemmin ikäviksi koettuihin tilanteisiin.

Syynä voi olla tekemällä oppiminen: Tämän vuoksi onkin harmillista, että jotkut vanhemmat rankaisevat netissä mokaillutta lastaan netinkäyttökiellolla.

Estottomaan nettikäyttäytymiseen 10 taipuvaiset lapset päätyivät kuitenkin muita todennäköisemmin negatiivisiksi ja häiritseviksi koettuihin tilanteisiin. Myös henkisesti huonosti voivat lapset kokevat seksiin liittyvät, netissä kohtaamansa tilanteet muita useammin häiritsevinä. Moni negatiivisia tuntemuksia kokenut lapsi on joutunut muunkinlaisten ikävien nettikokemusten kuten kiusaamisen uhriksi.

Iällä on suuri merkitys. Mitä vanhempi lapsi, sitä positiivisemmin hän suhtautuu internetissä kohtaamiinsa seksiin liittyviin tilanteisiin. Iän karttuessa kasvaa myös todennäköisyys hakeutua seksisisältöjen pariin oma-aloitteisesti. Kehitys kulkee käsi kädessä lapsen fyysisen ja henkisen kasvun kanssa. Samaan tulokseen päädyttiin myös amerikkalaistutkimuksessa, jossa todettiin vanhempien lasten suhtautuvan alastonkuvapyyntöihin nuorempia positiivisemmin: Mitä vanhempi lapsi, sitä todennäköisemmin hän oli lähettänyt kuvan tai suhtautunut kuvapyyntöihin neutraalisti Temple ym.

On selvää, että lapsille tapahtuu pahoja asioita. Ne tapahtuvat kuitenkin useimmiten tutuissa paikoissa, kuten koulussa, kotona tai uskonnonharjoituspaikoissa. Internet on vanhemmille vieras ja vaikeasti hahmotettava paikka. Siksi se tuntuu myös pelottavimmalta. Hyvä esimerkki verkkoestottomuudesta on toisten silmitön haukkuminen.

Estottomuus on erilaista anonyymisti verkossa kuin kasvokkaisessa keskustelussa. Aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi John Suler Kun epävarmuuteen yhdistetään median syöttämät kauhukertomukset, ei ole ihmekään, että internet joutuu syntipukiksi Lapsi aktiivinen toimija vai uhri? Lasten netinkäytön riskeistä on enemmän tutkimusta kuin lasten netinkäytöstä yleisesti. Merkittävä osa tutkimuksesta on erilaisten lasten etua ajavien järjestöjen tekemää ja tukemaa. Silloin on luonnollistakin, että ongelmakohdista halutaan tietää lisää.

Lasten ja internetin kohdalla negatiiviset tutkimustulokset kuitenkin uutisoidaan herkästi, joten medioiden perusteella jää helposti kuva siitä, ettei lasten netinkäyttöön liity mitään positiivista. Suuri osa lapsista viettää netissä kuitenkin ihan tavallista ja harmitonta arkea Jonsland , 4 esimerkiksi kyselyyni vastanneista tytöistä 45 prosenttia ei ollut saanut internetissä seksiin liittyviä viestejä ollenkaan.

Läheskään kaikki viestejä saaneet lapset eivät pitäneet niitä haittana. Elisabeth Staksrud ja Sonia Livingstone toteavatkin lasten netinkäytön riskien olevan kiinteä osa länsimaiden julkista keskustelua. Näin on ollut koko sen ajan, kun netinkäyttö kodeissa on yleistynyt.

Lasten ajatellaan yleisesti osaavan käyttää ja soveltaa tekniikkaa monipuolisesti sekä hyötyyn että huviin. Riskeistä puhuttaessa lapset kuitenkin esitetään mahdollisina uhreina. Uhriasenne vaikeuttaa päättäjien, opettajien ja vanhempien työtä. Internetin käyttöä halutaan sen hyötyjen takia edistää, mutta riskien pelätään olevan hyötyjä suurempia. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi jättämällä riskit kokonaan huomiotta tai rajoittamalla lasten netinkäyttöä, mutta kumpaakaan keinoa ei ole koettu toimivaksi.

Kestävämmäksi ratkaisuksi Staksrud ja Livingstone ehdottavat lasten selviytymiskeinojen parantamista tukemalla ja opettamalla. Muita tapoja ovat yritysten ja vastaavien tahojen toiminta ongelmaa vastaan, tiedon jakaminen vanhemmille ja opettajien kouluttaminen. Koska kaikki vanhemmat eivät tiedä nettiseksistä tai hyväksy sitä, seksijuttujen kirjoittelusta kiinni jäämisellä voi olla monenlaisia seurauksia. Pelästynyt vanhempi saattaa esimerkiksi Rangaistus on vanhemman ensireaktiona ymmärrettävä: Jos lapsi ei käytä nettiä, ei hän kohtaa siellä vaarojakaan.

Pahimmassa tapauksessa vaarojen määrä kuitenkin vain kertautuu. Lapsi saattaa alkaa käyttää nettiä salaa ja siten jäädä ilman aikuisen valvontaa ja tukea. Jos lapsi sitten kohtaakin netissä esimerkiksi jotakin pelottavaa, asia voi jäädä kokonaan käsittelemättä aikuisen kanssa. Tatjana Pajamäki kirjoittaa, että seksistä ja pornosta puhuminen nuorten lasten kanssa voi aikuisista tuntua hämmentävältä ja kiusalliselta , Yhtä vaikeaa voi olla hyväksyä, että oma lapsi alkaa aikuistua ja sitä myötä kiinnostua seksistä.

Asiaa ei helpota se, että media on täynnä pelottelevia kertomuksia. Hyviäkin toimintamalleja kuitenkin on. Giseline Kuipers kertoo, että Alankomaissa pornoon katseleviin nuoriin etenkin poikiin suhtaudutaan neutraalisti. Jos lapsen nettipornonkulutus alkaa huolestuttaa vanhempaa, hän tapaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen.

Suurin osa asiantuntijaorganisaatioista kehottaa keskustelemaan netin seksisisällöistä avoimesti ja samalla valmistamaan lasta niiden kohtaamiseen. Lapsen jyrkkää suojelemista pornolta ei kannateta, sillä halu kuluttaa sitä kuuluu normaaliin kehitykseen. Asiantuntijat tunnustavat pornon voivan olla haitallista, mutta haitat ovat kontrolloitavissa keskustelemalla ja opettamalla teini vastuulliseksi kuluttajaksi.

Torjuvilla asenteilla saatetaan aiheuttaa harmia. Seksikuvia lähettäneitä nuoria tarkastellut tutkijajoukko huomauttaa, että kuvien lähettäminen on normaali osa nuorten kehitysvaihetta, jossa identiteetti rakentuu ja muovautuu. Olisi siis tärkeää suhtautua siihen ymmärtävästi eikä tuomitsevasti. Pahimmassa tapauksessa seksikuvat rinnastetaan jopa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskauksiin.

Asettamalla kaikki samalle viivalle tullaan vähätelleeksi oikeiden rikosten vakavuutta. Tutkijat huomauttavat myös, että lasten toisilleen lähettämien seksikuvien normalisoiminen ei tarkoita sitä, että aikuisten olisi hyväksyttävää pyytää tai vastaanottaa niitä lapsilta. Lapset voivat itse hakeutua seksisisältöjen pariin hyvinkin aktiivisesti.

Ruotsalaisista vuotiaista tytöistä 15 prosenttia kertoo nähneensä internetissä pornoa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Heistä yli puolet kertoi etsineensä sitä oma-aloitteisesti ja neljännes kertoi kaverin näyttäneen sitä.

Pornoa nähneistä lapsista 15 prosenttia kertoi pitäneensä siitä ja 30 prosenttia kertoi pitävänsä sitä jännittävänä. Statens medieråd , 48 Näyttöä lasten seksuaalisuudesta aktiivisuudesta ja uteliaisuudesta siis on, vaikka asiasta käydään vieläkin kovaa keskustelua.

Jewkes , 16 kertoo, että omaa nuoruuttaan muistellessaan ihmiset tapaavat ajatella kiiltokuvalapsia, joiden viattomuutta on suojeltava. Kun lapset sitten tekevät itse jotakin seksuaalista tai ylipäätään näyttäytyvät seksuaalisina olentoina, mielikuva romuttuu ja jäljelle jää hämmentynyt aikuinen.

Ehkä juuri tästä syystä lasten seksuaalisuutta käsittelevä tutkimus keskittyy monesti vaaroihin ja riskeihin.

Esimerkiksi paikkaansapitävän, lapsen kehitykselle sopivan tiedon saaminen sekä avoin kommunikaatio edesauttavat kehitystä. Ihmissuhdetaidot, oman itsensä hyväksyminen, julkisen ja yksityisen rajojen ymmärtäminen sekä seksiin liittyvien turvallisuusriskien käsittäminen ovat nekin tärkeitä.

Lapsi ymmärtää oikeutensa ja uskaltaa tarvittaessa vastustaa joukkopainetta McKee ym. Toisin sanoen lapsi kasvaa itsenäiseksi seksuaaliseksi toimijaksi.

Jotta lapsi voi rauhassa näin tehdä, myös ympärillä olevien ihmisten tulisi tunnustaa lapsen seksuaalinen toimijuus. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Danielle Egan ja Gail Hawkes hahmottelevat ehdot sille, että lapset tunnustettaisiin seksuaalisiksi toimijoiksi. Toimijuuden tunnustaminen parantaisi lasten elämää mutta vaatii, että lasten kokemukset ja tieto otettaisiin tosissaan. Eganin ja Hawkesin mukaan lapsen seksuaalisuutta ei pitäisi ajatella aikuisen seksuaalisuuden peilinä tai tuloksena. Siitä puhuttaessa olisi siksi myös syytä välttää arvottavia sanoja kuten terveellinen, normaali ja oikea. Lapsen seksuaalisuuden tapoja ei voi ennustaa: Seksuaalisuuksia voi olla monia, samoin kuin tapoja osoittaa niitä.

Lasten ja aikuisten tarpeet sekä tavat tyydyttää niitä voivat poiketa toisistaan rajustikin. Lapsia ei myöskään saisi ajatella aikuisia vähempiarvoisiksi eikä lapsen seksuaalinen toimijuus saisi olla riippuvainen aikuisen suostumuksesta. Lasten suojelemista ei tulisi käyttää perusteluna valvontaan ja sosiaaliseen kontrolliin. Esimerkiksi käy Elisabeth Staksrudin ja Sonia Livingstonen kirjoittama vertailu, jossa norjalaisilta, brittiläisiltä ja irlantilaisilta lapsilta kysyttiin tuntemuksia netissä nähdystä pornosta.

Vastausvaihtoehdot olivat En välittänyt siitä, Pidin sitä hauskana, Pidin sitä siistinä, Se sai minut surulliseksi ja Toivon, etten olisi nähnyt sitä Staksrud ym. Vaihtoehtoihin olisi voinut lisätä esimerkiksi Se kiihotti minua ja Pidin siitä. Toki esimerkiksi vaihtoehto Pidin sitä siistinä indikoi pitämisen mahdollisuutta. Sanottakoon kuitenkin, että EU Kids Online -raporteissa tuodaan esiin, että lapset ovat saattaneet pitää tai olla välittämättä viesteistä Livingstone ym.

Tämä näkökulma jää monista tutkimuksista ja selvityksistä kokonaan pois. Reaktio riippuu lähettäjästä Kyselyyni vastanneista vuotiaista tytöistä 55 prosenttia kertoo saaneensa internetissä ainakin yhden seksiin liittyvän viestin. Silloin sosiaalisen median sivustot alkavat viedä tilaa muilta mediasisällöiltä Emt. Seksiin liittyvien viestien tulo näyttää siis usein alkavan jo pian sosiaalisen median käyttöönoton jälkeen.

Ennen mahdollisiin hyväksikäyttöyrityksiin perehtymistä on selvitettävä, vastaanottavatko lapset seksiin liittyviä viestejä aikuisilta vai lapsilta. Lähettäjät ovat yleensä anonyymejä ja valehteleminen on helppoa.

Tässä kappaleessa esitellyt tulokset perustuvat lasten arvioihin. Aikuiseksi arvioitu voikin oikeasti olla pelleilevä ikätoveri tai toisin päin. Lapsen ja viestit näkevän aikuisen tulkintaan tilanteesta ja sen vakavuudesta tai nautittavuudesta vaikuttaa ensisijaisesti se, kenet hän arvioi lähettäjäksi. Siksi arvio on tämän tutkimuksen kannalta totuutta tärkeämpi. Seksiin liittyviä viestejä saaneita vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuka viestejä on lähettänyt.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehto, joka kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä moni kun on saanut viestejä useilta tahoilta. Eniten valittiin vaihtoehtoa aikuinen mies. Sen valitsi vastaajaa eli noin kolmasosa vastaajista. Aikuisen naisen valitsi vain viisi vastaajaa.

Kummankin kolmetoistavuotiaan vastauksesta voi päätellä kyseessä olleen jonkinlaisen automaattisen mainoksen tai roskapostin.

Kaksi vuotiasta otti saamansa viestit mieluusti vastaan, kun taas vuotias oli niistä ahdistunut. Pienen vastaajamäärän vuoksi aikuisiin liittyvä analyysi pohjautuu vain aikuisilta miehiltä viestejä saaneiden vastauksiin. Viestien lähettäjät Mieti saamiesi viestien lähettäjiä. Kenen luulet niitä lähettäneen? Valitse se vaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä. Viestien lähettämisen syy Miksi luulet hänen lähettäneen viestejä?

Voit valita useita vaihtoehtoja. Seuraavaa lukiessa kannattaa muistaa, että viestien lähettämisen syistä sai valita useita vaihtoehtoja, mutta lähettäjää koskevassa kysymyksessä sai valita vain yhden vaihtoehdon.

Vastaukset siis koskevat kaikkia vastaajan saamia viestejä eivät välttämättä vain niitä, jotka hän sai valitsemaltaan lähettäjätyypiltä. Viestien lähettämisen syystä 16 kysyttäessä tulokset ovat selvät: Lasten mukaan viestejä lähettävillä aikuisilla on seksi mielessä. Aikuiselta mieheltä viestejä saaneista 72 prosenttia epäilee viestin lähettämisen syyksi lähettäjän halua kiihottua.

Halun harrastaa nettiseksiä valitsi 61 prosenttia. Ehkä juuri viestien luonteen takia aikuisilta miehiltä viestejä saaneet olivat keskiarvoa herkempiä kertomaan niistä jollekulle.

Neljä ja puoli prosenttia nimittäin kertoi viesteistä kaverille tai sisarelle keskiarvo kaksi ja puoli prosenttia ja kolme prosenttia aikuiselle keskiarvo yksi prosentti. Neljännes vastaajista kirjoitti viestin lähettäjälle kertoakseen, ettei halua moisia viestejä. Palvelun ylläpitäjälle raportin lähetti 15 prosenttia, mikä on huomattavasti keskiarvoa eli 22 prosenttia pienempi osuus.

On syytä pohtia, miksi näin harva raportoi aikuisilta miehiltä saamansa viestit etenkin, kun ne sisältävät muita viestejä useammin suoria ehdotteluja. Yksi mahdollinen syy on, että tällaiset viestit koetaan tietyn ikäisinä tai tietyissä palveluissa niin tavalliseksi osaksi nettikulttuuria, ettei niihin jakseta puuttua. Voi myös olla, että viestit on lähetetty aikuisille suunnatuissa palveluissa, jolloin raportointi ei tunnu niin olennaiselta kuin lasten palveluissa.

Seksisisältöisten viestien lähettäminen ei aikuisten palveluissa useinkaan edes riko käyttöehtoja tai muita sääntöjä, jolloin raportoinnille ei koeta olevan syytä. Aikuisen miehen viestien lähettäjäksi valinneista vain noin viidesosa epäili syyksi pilailua.

Vertailuksi kerrottakoon, että nuoren tytön tai sillä ei ole väliä -vaihtoehdon valinneiden kesken pilailu oli suosituin syy. Sen valitsi 68 prosenttia vastaajista Vastauksia kuvaa hyvin vuotiaan tytön luonnehdinta pilaviestien lähettäjästä: Halusi esittää tyhmää ja pilailla kustannuksellani tahallaan. Yleensä ne ovat nuoria 16 Katso taulukko Luku ilman avoimia vastauksia. Siinä missä nuorilta tytöiltä tulleet viestit tulkittiin lähinnä harmittomiksi, nuoren pojan lähettäjäksi valinneiden arvelut viestin lähettämisen motiiveista ovat sekoitus seksihaluja ja viattomuutta.

Nuori poika lähettäjänä merkitsi monille joko pilailua 53 prosenttia , lähettäjän halua kiihottua 54 prosenttia tai lähettäjän halua harrastaa nettiseksiä 49 prosenttia. Tuloksista ei selviä, tiesivätkö vastaanottajat kiihottumiseen ja nettiseksin harrastamiseen liittyviä viestejä saaneet lähettäjän oikean sukupuolen ja iän. Olisikin kiinnostavaa selvittää, tuntuvatko seksiehdotuksiin liittyvät viestit siltä, että ne tulevat vastakkaisen sukupuolen edustajan lähettämiltä vai tiedetäänkö ne sellaisiksi.

Voihan olla, että satunnaisen mennään panee -viestin saanut tyttö automaattisesti olettaa viestin tulleen pojalta tai mieheltä, vaikka lähettäjä on yhtä hyvin voinut olla tyttö tai nainen Lapset ja aikuiset näkevät hyväksikäyttäjät eri silmin Aikuisilla on monia syitä pelätä lasten seksiin liittyviä puuhia niin netissä kuin sen ulkopuolellakin.

Päällimmäisenä on pelko siitä, että lapsi kokee jotakin ikäiselleen sopimatonta tai joutuu hyväksikäytön uhriksi. Tutkija danah boyd kertoo, että amerikkalaisista teini-ikäisten lasten vanhemmista 93 prosenttia pelkää lapsensa tapaavan internetissä tuntemattoman henkilön, joka vahingoittaa lasta. Näin siitä huolimatta, että vain prosentti vanhemmista kertoo lapsensa koskaan tavanneen vahingollista tuntematonta henkilöä. Medialla on pelkojen luomisessa ja ylläpidossa suuri rooli. Yvonne Jewkes huomauttaa, että seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja että lapsen hyväksikäyttäjä on todennäköisemmin perheenjäsen kuin tuntematon henkilö.

Vaikka mediassa onkin huomioitu hyväksikäyttötapauksia, joissa tekijänä on perheenjäsen tai luotettavaksi koettu ammattilainen kuten pappi tai opettaja, media suosii silti uutisoimista 18 Suomalaisessa mediassa esiintyneistä pedofiiliartikkeleista lisää esim.

Östman , 77 ja Suominen ,. Ylipäätään nettiin ja lasten seksiin liittyvät uutiset ovat medialle mieluisia. Jewkes kertoo nykymedian rakastavan seksiä, riskiä ja lapsia. Seksi myy ja riskit kiinnostavat. Etenkin tyttöjen ja nuorten naisten seikkailut internetissä omaa seksuaalisuuttaan etsimässä tarjoavat tabloidilehdille helppoa materiaalia myös silloin, kun tarina päättyy hyväksikäyttöön tai muuten huonosti.

Jewkes , 6 7. Lasten ajatellaan toimivan kulttuurisina mittareina, joista näkee yhteiskunnan hyvinvoinnin: Kun lapset tai nuoret tekevät vakavia rikoksia tai joutuvat niiden uhreiksi, medialla on tapana esittää tapaukset oireina moraalin rappeutumisesta.

On myös luonnollista, että vanhemmat ja yhteiskunta haluavat suojella lapsia. Lainsäädännön ja rajoitusten kohdistaminen lapsiin onkin helpompaa kuin aikuisiin, ja kasvatuksella ajatellaan voitavan parantaa tilanne ainakin tulevia sukupolvia varten. Yhteiskunnalla on tietysti vastuu lapsista.

Oikeudet pätevät samalla tavalla internetissä kuin sen ulkopuolellakin, ja lapsiksi määritellään yleissopimuksessa kaikki alle vuotiaat. Nettipoliisi Marko Forss kertoo, että internetin seksuaalirikosten yleisin rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Niitä tapahtuu Suomessa muutamia satoja vuodessa, joskaan tarkkaa tilastoa ei ole. Tapaukset jaetaan kolmeen vakavuusasteeseen: Muita, harvinaisempia rikosnimikkeitä ovat lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon.

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat myös esimerkiksi seksisävytteisten viestien lähettäminen lapselle, sukuelintä tai vastaavaa esittävien kuvien lähettäminen lapselle ja lapsen johdatteleminen katsomaan pornografista materiaalia Pelastakaa Lapset , Läheskään kaikki hyväksikäyttötapaukset eivät tule poliisin tietoon. Uhria voi esimerkiksi hävettää tai hän voi kokea olevansa itse syyllinen tapahtumiin ja siksi vaieta.

Osa hyväksikäytöistä tulee ilmi vasta vuosia tapahtumien jälkeen. Tapausten tilastointi on siis mahdotonta eikä edes summittaisia lukuja todellisista tapausmääristä ole olemassa.

Ainakin Yhdysvalloissa on lisäksi näyttöä siitä, ettei tekijä ollut tuntematon kaikissa hyväksikäyttöön Jopa viidennes tekijöistä oli uhrin perheenjäsen, perhetuttu tai naapuri boyd , Riskien olemassaoloa ei kukaan kiistä. Se ei silti tarkoita, että kaikki lasten netissä harjoittama seksiin jollakin tavalla liittyvä toiminta viittaisi hyväksikäyttöön tai olisi pakotettua. Myös lapsilla on seksuaalisia tarpeita ja mielenkiintoa, joiden tutkailemiseen internet on kätevä väline.

Nettiä voi helposti selata salaa omissa oloissa, ja sieltä löytyy varmasti tietoa ja seuraa. Livingstone kollegoineen toteaakin, että lapset ovat aina saattaneet jutella seksiin liittyvistä asioista ja näyttää kuvia, mutta internetin myötä puuhat ovat tulleet näkyviksi Emt.

Seksiin liittyvillä viesteillä on kahdenlaisia seurauksia: Tahalliset seuraukset voivat olla esimerkiksi hauskanpito, flirtti tai kehittyvän seksuaalisuuden tutkiminen. Tahaton seuraus taas voi olla viestin kulkeutuminen jollekulle, jolle sitä ei ollut tarkoitettu.

Viestin voi kopioida ja lähettää eteenpäin lähes rajoituksetta, ja alkuperäisen lähettäjän on vaikeaa tai mahdotonta puuttua siihen. Netissä vaanivat pedofiilit puhututtavat paljon 19, ja Suomessakin on tiedossa useita tapauksia, joissa aikuinen on netin keskustelupalstoilta etsinyt lapsia harrastaakseen heidän kanssaan seksiä tai ottaakseen heistä seksuaalisia kuvia esim. Median ja sitä kautta arkikielen pedofiili-termin käyttö on kuitenkin harhaanjohtavaa.

Pedofiili on lääketieteellinen määritelmä henkilöstä, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pieniin lapsiin. Pedofiili ei kuitenkaan välttämättä koskaan syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Taitava hyväksikäyttäjä tekeytyy esimerkiksi toiseksi lapseksi ja aloittaa groomingin. Grooming tarkoittaa lapsen hyväksikäyttöä edeltävää prosessia, jonka aikana hyväksikäyttäjä luo uhriinsa luottamussuhteen.

Sille ei ole suomenkielistä termiä. Internetissä grooming alkaa yleensä harmittomasta yhteydenotosta, esimerkiksi kuvan kommentoinnista, ja jatkuu jutustelun ja mahdollisesti lahjojen annon merkeissä. Grooming-prosessi kestää muutamasta 19 Erinomainen esimerkki on keskustelu lapsille suunnatusta Talking Angela -sovelluksesta. Facebookissa alkoi joitakin vuosia sitten levitä tieto, jonka mukaan sovellus tallentaa lapsen tiedot pedofiilien käyttöön ja ottaa lapsesta tämän tietämättä videokuvaa.

Huhu on perätön, mutta kohu on noussut aika-ajoin niin suureksi, että tiedotusvälineetkin ovat uutisoineet sen paikkansapitämättömyydestä esim.

Henrik Kärkkäinen Ilta-Sanomissa Prosessin kesto riippuu esimerkiksi siitä, onko uhri tarkoitus tavata kasvokkain. Alla on esimerkki vauhdikkaasti etenevästä groomingin perustuntomerkit täyttävästä lähestymisestä.

Esimerkki on vuotiaan tytön vastaus kysymykseen saatujen seksiin liittyvien viestien sisällöstä. Tyttö kertoo poistaneensa välistä joitakin omia kommenttejaan. D ja siitä eteenpäin kunnes; hän; missä asut? Ensiksi ollaan ystävällisiä, kysellään kuulumisia ja luonteesta. Joko silloin tai sen jälkeen alkaa ulkonäön kehuminen, jonka jälkeen viestit alkavat kääntyä hiljalleen levottomaan 21 suuntaan. Lopulta tulee suoria ehdotteluja.

Jos hyväksikäyttö toteutuu, se voi tapahtua netissä tai sen ulkopuolella. Katri Lampainen on haastatellut pro graduaan varten poliiseja, joilla on kokemusta lasten hyväksikäyttötapausten selvittämisestä.

Poliisit totesivat lapsen olevan lähes aina vapaaehtoisesti mukana seksuaalisessa kanssakäymisessä. Yleisimpiä lasten antamia perusteluja seksiin suostumiselle olivat, että seksi on osoitus tekijän tunteista lasta kohtaan; halu miellyttää tekijää; lapsi ei kehdannut kieltäytyä tai että lapsi itse välittää tekijästä tai rakastaa häntä. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, ettei lapsi ainakaan aluksi edes ajattele hyväksikäyttäjän tehneen mitään pahaa.

Lapsi on voinut suostua seksiin mielellään. Kierkegaard ja Whittle ym Levoton on yksi lasten vastauksissa toistuvista eufemismeista, joka kuvaa seksiin liittyvää sisältöä. Hyväksikäyttäjien tiedetään hyödyntävän erilaisia manipulointikeinoja, joten lapsen todellinen vapaaehtoisuus on kyseenalaistettavissa. Tähän viittaa myös Lampainen. Manipulointikeinoja käytetään sekä grooming-vaiheessa lapsen suostutteluun että sen jälkeen esimerkiksi takaamaan tapaamisten jatkuminen tai lapsen vaikeneminen.

Pelastakaa Lapset teetti neljän nettipalvelun käyttäjille kyselyn, jossa kysyttiin aikuisten lähestymisistä. Seksuaalisviritteisiä keskusteluja vastaavan henkilön kanssa taas oli käynyt 31 prosenttia tytöistä ja 13 prosenttia pojista. Pelastakaa Lapset , 3. Vaikka seksiin liittyvien yhteydenottojen saaminen aikuisilta on nettiä paljon käyttäville melko tavallista, vain harva tapaa ehdottelijan netin ulkopuolella.

Tytöistä kymmenen ja pojista kuusi prosenttia kertoo tavanneensa ehdottelijan 23 ja kolme prosenttia sekä tytöistä että pojista on harrastanut seksiä ehdottelijan kanssa internetin ulkopuolella Emt. Pedofiilin käsite on arkipäiväistynyt nuorille eri tavalla kuin heidän vanhemmilleen. Nykynuoret ja -lapset ovat kuulleet ja lukeneet pedofiileistä niin paljon juttuja, että ovat alkaneet myös vitsailla aiheella. Jos taas halutaan kysyä jostakin henkilökohtaisesta asiasta nettifoorumilla, varsinaisen kysymyksen päätteeksi saatetaan kirjoittaa en oo pedari, haluun vaan tietää.

Pedofiileille nauraminen on nettikulttuurissa yleinen ilmiö. Paras esimerkki on netissä jo vuosia seikkaillut Pedobear. Pedobear on karhun kuva, jota käytetään lapsipornoon viittaavissa yhteyksissä, usein vitsinä. Jos joku esimerkiksi laittaa nettiin kuvan kauniista teini-ikäisestä laulajasta, kuvaa saatetaan kommentoida Pedobear-kuvilla ja vitsailla jotakin 22 Selvitys perustuu kyselyyn, johon levitettiin linkkiä IRC-Galleriassa, Demissä, Habbossa ja Aapelissa. Kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä koko ikäryhmään.

Pedobearin juuret johtavat vuoteen , jolloin sitä alettiin käyttää nimettömällä 4chan-keskustelupalstalla merkiksi siitä, että joku on ladannut palstalle lapsipornoa Know Your Meme Suomalaislapset ja -nuoret ovat itsevarmoja nettitaitojensa suhteen esim. Tämä voi olla osasyy pedofiilijutuilla pelleilyyn: Toinen syy lienee se, että jatkuvasti toistetuista riskeistä tulee helposti vitsejä. Lapset kuulevat pedofiiliuhasta joka puolelta, ja stereotyyppinen kuva rasvatukkaisesta pedofiilista on helppo pilkan kohde.

Jotkut kyselyyni vastanneet lapset toivat spontaanisti esille, että seksiin liittyvien viestien lähettäjää pidetään jollakin tavalla säälittävänä. Tämä oli yleisempi reaktio kuin esimerkiksi pelästyminen. Esimerkkeinä mainittakoon luonnehdinnat mielisairas pervo ja hemmetin pervo, joista kummatkin ovat peräisin vuotiailta tytöiltä, jotka olivat saaneet seksiehdotteluviestejä aikuiselta mieheltä Kuvat ja videot kuuluvat viestittelyyn Hyväksikäyttöuhan lisäksi ja siihen liittyen palstatilaa saa myös lapsiporno.

Kuviin vähäpukeisista lapsista liittyy muitakin riskejä. Kuvia on nykyään helpompi ottaa ja jakaa kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Lähes jokaisella on taskussaan kameralla varustettu puhelin, tietokoneissa ja tablettitietokoneissa on webbikamera ja hyvälaatuisten video- ja järjestelmäkameroiden hinnanlaskun seurauksena yhä useammalla on varaa ostaa niitä. Nykysuomalainen päätyy vain harvoin tilanteeseen, jossa kenelläkään ei ole kameraa mukana. Samalla kuvien jakamiseen perustuvat palvelut kasvattavat suosiotaan.

Kuvia napsitaan tilanteista, joita aiemmin ei ajateltu tallentamisen arvoisina: Yksi paljon toistetuista nettiturvallisuusvinkeistä on, ettei omaa kuvaa kannata laittaa julkisesti näkyville. Toisaalta 25 Sari Östman , mainitsee sosiaalisen median historiaa käsittelevässä teoksessa vastaavanlaista arkielämään liittyvää sisältöä kutsuttavan haircut-bloggaamiseksi.

Termi oli yleinen ainakin vuonna. Pulmaan on monenlaisia ratkaisuja: Vaikka moni kyselyni vastaaja spontaanisti korostikin, ettei koskaan lähettäisi kenellekään itsestään kuvaa alasti tai alusvaatteisillaan, sitä kuitenkin tapahtuu. Kuvaa ei välttämättä lähetetä tuntemattomalle vaan esimerkiksi omalle seurustelukumppanille. Pyyntöjä tulee silti myös tuntemattomilta. Kun pyysin seksiin liittyviä viestejä saaneita tyttöjä kertomaan viestien sisällöstä, 16 prosenttia kertoi viestin liittyneen jollakin tavalla kuviin tai videoon.

Kuvien pyyntö oli huomattavasti videoehdotuksia yleisempää. Kaikissa tähän kategoriaan lasketuissa viesteissä ei ole pyydetty kuvia, vaan viestissä on voinut olla esimerkiksi kuva lähettäjän peniksestä tai linkki pornokuviin. Pyynnöt eivät välttämättä ole tulleet aikuisilta. Lähettäjän ikää ei kysymyksessä yksilöity eikä selvitetty sitä, tuliko viesti tutulta vai tuntemattomalta. No sellasia et pyytää kuvaa ensin naamasta, sitte rinnoista, alapäästä ja kokovartolokuvaa, rintsikoita tai alkkareita.

Pelastakaa Lapset , 4. Kamerapuhelimien ja erilaisten kuvanjakopalveluiden yhä yleistyessä voi olla, että luku tänä päivänä on suurempi. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna seksikuvien lähettäminen on Suomessa vielä harvinaista. Osasyynä voi olla se, että Yhdysvalloissa sexting-ilmiöstä alettiin puhua aiemmin 26 Katso taulukko 7. Teksasilaisia vuotiaita teinejä käsittelevän tutkimuksen mukaan 28 prosenttia on lähettänyt itsestään alastonkuvan 27 puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Tyttöjen ja poikien aktiivisuuden välillä ei huomattu merkittävää eroa. Kuvien pyytäminen tytöiltä oli kuitenkin tavallisempaa: Tytöistä 68 prosenttia ja pojista 42 prosenttia olivat saaneet pyynnön.

Pojat taas olivat tyttöjä aktiivisempia pyytämään kuvia toisilta, sillä pojista liki puolet oli pyytänyt kuvaa, kun tytöistä vain viidennes oli tehnyt niin. Suomalaiskyselyn mukaan itse vähäpukeisena tai alasti webbikameran edessä oli esiintynyt 14 prosenttia tytöistä ja 11 prosenttia pojista.

Tytöistä 45 prosenttia ja pojista 35 prosenttia taas kertoi jonkun toisen esiintyneen webbikameran edessä heille alasti tai vähäpukeisena. Pelastakaa Lapset , 6. Esiintyjän ikää ei kuitenkaan kysytty. Marko Forss muistuttaakin, että myös nuorten keskenään harrastama nettiseksi vaikuttaa lukuihin Emt.

Suostuminen webbikameran välityksellä tapahtuvaan nakuiluun lienee alastonkuvien lähettämistä suositumpaa kahdesta syystä. Webbikamera on kiinni tietokoneessa, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea eikä kuvia tarvitse siirtää koneelle. Toinen syy voi olla, ettei webbikameran kuvaa ajatella yhtä pysyväksi kuin tavallista kuvaa.

Ellei sitä erikseen tallenna tai ota siitä ruutukaappausta, se ei jää minnekään talteen. Jos vastaanottaja tallentaa kuvan tai webbikameran otoksen, hän voi tehdä sillä käytännössä mitä tahansa.

Hyväksikäyttäjä voi käyttää kuvaa paitsi itsetyydytyksen välineenä, myös kiristyskeinona Whittle ym. Tavallinen keino on vaatia lapselta lisää kuvia, webbikameraseksiä tai tapaaminen netin ulkopuolella. Jos lapsi ei suostu, hyväksikäyttäjä uhkaa lähettää kuvan esimerkiksi kaikille uhrin Facebook-kavereille. Kuva voi myös päätyä kuvanjakosivustolle tai pornoportaaliin.

Vanhempia saattaa pelottaa, että oman lapsen kuva päätyy pornosivulle tai pedofiilien käsiin. Lapsen mielestä voi kuitenkin olla vahingollisempaa, että kuva päätyy koulukiusaajan kuin pedofiilin käyttöön. Kiusaaja voi esimerkiksi laittaa kuvan koulun ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi, kun taas pedofiili vain katselee sitä kotonaan. Vähäpukeisten kuvien tai seksiin liittyyvien viestien lähettämisestä ei haastatteluissa kysytty.

Lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen kuvaksi tai videoksi taltioiminen tapahtuu nimittäin useimmiten lähisuhteissa. Suuri osa lapsipornokuvissa esiintyvistä lapsista on alle kymmenvuotiaita, joita netistä ei helposti tavoitakaan. Lasten omalla netinkäytöllä ei siis ole asiaan juuri vaikutusta.

Viestistä voi tulla kurja olo Todennäköisin seksiin liittyviä viestejä koskeva ikävä seuraus taitaa olla se, että lapselle tulee paha mieli. Väitettä tukee se aineistosta selvinnyt seikka, että noin kolmasosa viestejä vastaanottaneista tytöistä kertoo viestin saamisen tuntuneen ikävältä tai ahdistavalta.

Muutama vastaaja laskee myös kiihottumisen negatiiviseksi asiaksi. Viestistä kertoo hämmentyneensä 13 prosenttia vastaajista ja neljä prosenttia kertoo ärsyyntyneensä siitä. Kaikkiaan negatiivisista tuntemuksista raportoi liki puolet vastaajista.

Miltä viestien saaminen tuntui Miltä viestien saaminen sinusta tuntui? Vastaukset koskevat viestejä yleisesti, eivät vain tietyltä lähettäjäryhmältä tulleita viestejä. Itse en olisi halunnut olla tällaisten ihmisten kanssa missään tekemisissä ja alkoi toden teolla pelottamaan. Tunnen oloni olevan loukussa, koska saan seksiin liittyviä viestejä lähes joka päivä.

Miksi noitten nuorien poikien tai tyttöjen pitää tulla tuonne jtn tollasta laittamaan?? Yleensä ne on 5lk alkaneitten tekosia. Koska kaikki 5lk ovat pervoja ja kiinnostuneita tuollasisita jutuista. Enkä oikein usko että monet aikuiset tuollaisia tulevat laittamaan. Kyllä sen erottaa onko murrosikäinen nuori vai aikuinen pervo. Mitä vanhempi vastaaja on, sitä enemmän seksi todennäköisesti muutenkin kuuluu hänen elämäänsä.

Siitä on esimerkiksi koulussa puhuttu biologian tunneilla. Jo seksielämän aloittaneiden mielestä viestit tuntuvat varmasti tavallisemmilta kuin sellaisista, jotka eivät ole juuri seksiin törmänneet. Kriittisenä rajana voitaneen pitää peruskoulun viidennettä luokkaa, josta yllä lainattu vuotias tyttökin mainitsee.

Viitosluokkalaiset ovat jo oppineet koulussa seksistä ja ovat murrosiän kynnyksellä. Olisi kiinnostavaa selvittää, mikä viesteissä tarkkaan ottaen vastaajia inhotti tai pelotti. Syistä osa kulkeutuisi varmasti takaisin median, koulun ja vanhempien lapsiin tartuttamaan pelkoon hyväksikäyttäjistä. Osa taas selittyisi tietämättömyydellä tai häveliäisyydellä: Esimerkiksi sillä, että seksiin liittyvien asioiden ajatellaan olevan jotenkin pahasta tai oman ikäiselle sopimattomia.

Osa ei yksinkertaisesti halua viestejä tai koe niitä kiinnostaviksi ja osa ei pidä niiden lähettäjästä. Onkin ahdistavaa, jos esimerkiksi oman kiellon jälkeen joku jatkaa viestien lähettämistä. Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota, sillä näin syvälle aiheeseen en kyselyssäni pureutunut. Välinpitämätön suhtautuminen on tavallista Vaikka kolmasosa vastaajista epäili saamiensa viestien tulleen aikuiselta, on tärkeää muistaa sen tarkoittavan, että enemmistö ei epäillyt niiden tulleen aikuiselta.

Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, miltä seksiin liittyvien viestien saaminen tuntui. Ei se eronnut paljoa nykymaailmasta, eikä hätkäyttänyt minua, koska seksistä puhuvat puutteelliset pojat normaalisti tekevät tätä paljon.

Niin kauan kun ei anna henkilötietojaan kenellekään, niin voi ihan hyvin jutella ihmisten kanssa seksistä. En ole kertaakaan saanut seksiin liittyviä viestejä henkilöiltä, jotka tuntisivat minut paremmin tai olisivat nähneet edes kuvani. Siksi tiedän, etteivät viestit olleet henkilökohtaisia, enkä jaksa suhtautua niihin positiivisesti enkä negatiivisesti. Tiedän että tollasia viestejä tulee. D vuotias tyttö Osa vastaajista ajattelee, että koska on itse johonkin palveluun liittynyt, pitää sopimattomat viestit myös kestää.

Joillakin nettipalveluilla onkin maine paikkana, jossa seksiin liittyviltä viesteiltä ei voi välttyä ja se toki voi olla syy palvelun käytön aloittamiseen. Haki seksiä itse aktiivisesti tai ei, uteliaisuus voi voittaa.

Uusitalo kollegoineen toteaakin nuorten ymmärtävän netin alueena, jossa kommunikointi eroaa kasvokkaisesta ja saattaa karata joskus käsistä. Ymmärretään, että netinkäyttötaitoihin kuuluvat myös sosiaaliset taidot ja kyky ottaa vastaan ikäviäkin kommentteja. Lukuun on laskettu viestit, jotka eivät tuntuneet miltään 31 prosenttia , ja viestit, jotka tuntuivat piloilta tai muuten naurattivat 14 prosenttia.

Luku kuvastaa seksiin liittyviin viesteihin tottumista. Pilat tunnistetaan piloiksi ja jätetään omaan arvoonsa, ja muut seksiin liittyvät mutta vastaanottajaa kiinnostamattomat viestit luetaan, mutta niiden annetaan sen jälkeen olla. Viesteistä välittämättömyys saattaa liittyä myös ikään tai hyviin nettiturvallisuustaitoihin. Ja WAU mulla ei ole koskaan, ei koskaan elämäni aikana ollut tällaista seksiä.

Ajatuskin siitä etten olisi lähtenyt ja olisin vielä jumissa avioliitossa on aivan kamala.. Mä tunnistan ja samastun tosi moneen asiaan sun tilanteessa. Vuosi sitten mulla itselläni oli aivan samanlaisia ajatuksia. Olin ollut silloin yhdessä noin neljä vuotta poikaystäväni kanssa, joka oli ja on edelleen maailman ihanin ihminen.

Rakastava, huolehtiva, kiltti ja välittävä. Kaikkea, mitä poikaystävältä ja tulevalta aviomieheltä voi toivoa, mutta sängyssä ei vain toiminut. Ensimmäisen vuoden ajan meillä oli paljon seksiä. Kokeiltiin uusia juttuja ja harrastettiin spontaanisti ja oudoissa paikoissa rakastelua. Se oli aivan juuri niin kliseistä, kuin suhteen alussa kuuluukin. Sitten meistä tuli henkisesti läheisempiä.

Muutettiin yhteen, ymmärrettiin toisiamme täysin ja pelkästä katseesta. Enää ei tullut alotteita ja ne kerrat, kun jotenkin sain vokoteltua ja aneltua hänet sänkyyn kanssani, seksi oli kamalaa.

Yhtä ja samaa jynkytystä ja nopeasti ohi. Seksileluja, pornoa, alusvaatteita, rentoutumista, hierontaa, kovempia otteita jne. Mikään ei tehonnut häneen. Keskustelimme paljon, mutta hän ei osannut sanoa, mistä haluttomuus johtui ja keskustelut pyörivät kehää. Pohdimme eroa useasti, sillä olin onneton, mutta päädyimme aina siihen, että kun meillä muuten menee niin hyvin Terapeutti sanoi neljännellä tai viidennellä kerralla, että poikaystävälläni on seksuaalisuus piilossa jonkin kuoren alla, eikä hän pysty katsomaan sitä objektiivisesti.

Turhauduin ja itkin lisää. Tämä oli viime joulun aikoihin. Sitten ymmärsin, että suhteemme jatkuisi täysin samanlaisena, ellen tekisi jotain. Aloin suunnitella tulevaisuutta ilman häntä, vaikka se teki kipeää. Tein elämäni raskaimpia päätöksiä ja elämäni raskaimpia tekoja.

Kesällä sain jotenkin kakistettua ulos, etten halua enää jatkaa. Muutin eri maahan parantelemaan itseäni. Haluan sanoa, että ymmärrän täysin tilannettasi ja toivon sinulle kaikka hyvää.

Itsekin olisin varmasti pettänyt poikaystävääni, jos tilanne olisi osunut kohdalle. Kamalinta on, että hän olisi luultavasti ymmärtänyt sen ja kiltisti hyväksynyt osansa. En halua neuvoa sinua, koska tiedät kyllä itse, millaista elämää haluat elää. Päätös on raksas ja rohkea, oli se sitten ero tai yhdessä jatkaminen.

Muista, että joskus on rohkeaa lähteä, joskus on rohkeampaa olla tekemättä mitään tai jäädä. Minun päätöstäni lähteä myötävaikutti syvästi terapeutti, joka sanoi, ettei tämä tilanne tule paranemaan itsestään. Että en vain herää yhtenä päivänä himokkaan poikaystävän vierestä.

Siihen tarvitaan työtä ja jos vain minä olen valmis tekemään työtä, ei voida odottaa mitään muutosta. Muista, että on ok myös luovuttaa silloin, kun on yrittänyt kaikkensa.

Ja muista, että tämä on kuitenkin sinun elämäsi. Olet siis yrittänyt useaan otteeseen avata keskustelun aiheesta, ja mitään keskustelua ei synny? Uskon, että kyseessä voi olla ihan hyvin myös se, että mies tuntee vetoa lähinnä nuorempiin naisiin.

Eihän sellaista faktaa nyt vain VOI kertoa rakastamalle naiselleen ja vaimolleen. Pamauta mahdolliset vaihtoehdot pöytään ja laita mies kertomaan mikä niistä on lähimpänä!

Kyllä tuollainen asia pitää selvittää. Sillä kaikista Nörttipoika-seikkailuista huolimatta teksteistä paistaa läpi, että rakastat puolisoasi. Asioilla on taipumus järjestyä; joko niin, että miehesi näkee itse nykytilanteen mahdottomuuden ja pyrkii edistämään tilannetta teitä molempia tyydyttäväksi. Meillä oli muutaman vuoden ns. Siinä kumpikaan ei oikein halunnut toista millään tasolla.

Vähän hankaloittaa se, että on samassa firmassa töissä ja sitä toiden pärstää ei pääse pakoon edes päivisin. En kuitenkaan etsinyt panoseuraa muualta, vaan jotenkin jutut vaan menivät tällä tavalla. Sitten, viime kesänä aloimme kes-kus-tel-la ja hupsis, alkoi melko hektinen panokausi.

Liekö sitten syynä se lisääntynyt seksi kotosalla, niin ilmeisesti se välittyi myös muille miehille. Alkoi tulla kovasti paljon flirttiä sieltä sun täältä.

Ja sitten tapasin kesän lopullä itseäni reilusti nuoremman miehen, jonka kanssa synkkasi ja aloitimme salaisen seksisuhteen olemme molemmat varattuja.

Seksiä kotona ja salaseksiä muualla. Ajattelen asiasta, että "on syötävä, jos on nälkä" Seksi mieheni kanssa on parasta edelleenkin, mutta haluan olla haluttava ja että minua naidaan rajusti. Sitä en kotona saa ja miehelläni on vähän vaikeuksia orgasminsa kanssa, mutta minä saan häneltä aina aivan uskomattomat orgasmit. Niitä ei mun panopoju oikein vielä osaa Niinpä toivon sinulle, että miehesi aukeaa kuorestaan ja että jaksat sitä odottaa ja kannustaa.

Sillä kahden ihmisen välinen pitkä tunneside on kaiken sen vaivan arvoinen. Olen viime aikoina miettinyt vaatimuksia joita elämänkumppanille asetetaan. Suhteen pitäisi olla tyydyttävä sekä henkisesti että fyysisesti. Se on kova vaatimus. Jos suhde muilla osa-aluilla toimii mutta seksi jossain vaiheessa lässähtää, olisiko aivan kauheaa hakea seksuaalista tyydytystä muualta?

Jos siihen ei liity muita tunteita? Tosin aina on vaara että kiintyisikin tuohon seksikumppaniin. Onneksi omin käsin voi täydentää sitä mikä kumppanin kanssa jää vajaaksi. Mutta pointti on se että jos suhde on muuten ihana, kannattaako se heivata vain toimimattoman seksin takia?

Seksi on niin tärkeä perustarve että ilman sitä ei kannata kärvistellä, mutta miksi yhden ihmisen pitäisi täyttää kaikki tarpeet? Onko ihminen luonnostaan yksi- vai moniavioinen? Tuossapa tiivistyy aika tasan tarkkaan oma ajatusmaailmani! Jotenkin jo ajatus siitä, että dumppaisin mieheni, aviopuolisoni, "vain" sen takia että seksi ei suju No sitten varmaan löytäisin jonkun jonka kanssa se sujuisi, ja kymmenen vuoden päästä seksihaluttomana?

Tämähän tässä eniten pelottaa. Puhukaa, puhukaa, kuunnelkaa, kuunnelkaa, ymmärtäkää, älkää syytelkö. Ja mistä sitä tietää, epäileekö miehesi sinun pettävän. Voihan sekin johtaa haluttomuuteen. Mutta typerää on lakaista ongelmia maton alle, kokemuksen syvällä rintaäänellä voin kertoa. Pakko kommentoida CougarWomanin puolesta, että hän on puhunut ja olisi halukas kuuntelemaan.

Ja seksi oli loppunut jo aikoja sitten ennen Nörttipoikaa. Itse olen ollut tuo haluton osapuoli joissakin aiemmissa suhteissa. Olen aina ollut sellainen, että sinkkuna ja suhteen alussa olen erittäin halukas ja aktiivinen. Mutta pidemmässä parisuhteessa kiinnostukseni seksiin oman miehen kanssa lopahtaa vähäiseksi.

Minua kiihottaa uutuudenviehätys ja - jännitys ja se että seksi ei ole itsestäänselvyys. En osaa kuvitella, että mikään keskustelu, ymmärtäminen, kuunteleminen, kokeileminen tms, olisi tuonut halujani takaisin noissa aiemmissa suhteissa. Päinvastoin, kaikenlainen yrittäminen ja "panostaminen" sai koko seksin tuntumaan entistäkin epäkiinnostavammalta.

Parisuhteilta todellakin vaaditaan liikaa. On sääli, että kaikki pitäis saada siltä yhdeltä ihmiseltä. Minun mielestäni olis ihan sopivaa, että sais tavata muitakin vaikka seksin merkeissä, tai muutenkin. Tai olis ihan useampia osapuolia! Tämä ketju on jo melkoisen pitkä, mutta ajattelin kantaa vielä oman korteni kekoon, koska minulla on kokemusta siitä, miten huonosta seksistä voi tulla hyvää. Tapasin nykyisen mieheni reilut kymmenen vuotta sitten ja aluksi tarinamme oli kuin suoraan "uusielämä" -nimimerkin.

Mekin harrastimme innokkaasti ja paljon seksiä, kaikkialla, kaikissa mahdollisissa asennoissa ym. Seksi kuitenkin muuttui melkeinpä sinä päivänä, kun muutimme yhteen. Mies alkoi kieltäytyä aloitteistani, ei vaivautunut tuhlaamaan aikaa esileikkiin, ei ollut kiinnostunut minun nautinnostani ja laukesi, jos ei ennenaikaisesti, niin vähintään "lännen nopein" -tyyliin.

Meillä molemmilla oli pitkä suhde takana, mies oli ehtinyt käydä pikaisesti naimisissakin, joten minulle seksielämän huononeminen ja miehen asenne olivat sekä yllätyksiä että järkytyksiä.

Miestä puolestaan järkytti se, että minä suoranaisesti vaadin parempaa seksiä, jossa minunkin tarpeeni ja nautintoni on tärkeää. Mies ei avioliitossaan ei ollut joutunut kertaakaan vastaavien vaateiden kohteeksi. Meillä puhuttiin seksistä ja, ikävä kyllä, myös riideltiin siitä. Minusta oli aivan käsittämätöntä joutua riitelemään oikeudestani orgasmiin ja seksialoitteiden tekemiseen vakituisessa parisuhteessa vuotiaana! Eipä siitä riitelystä hyötyä tuntunut olevan, paskamainen olo vain jälkeenpäin.

En kuitenkaan antanut periksi, koska rakkautta riitti molemmilla ja suhde toimi muilta osin hyvin. Vähitellen jotain alkoi tapahtua, en tosin osaa nimetä mitään selkeää tapahtumaa tai hetkeä, jolloin tilanne muuttui Me siis puhuimme ja kirjoitimme toisillemme pitkiä meilejä. Luin kaiken, mitä aiheesta käsiini sain ja luetutin ko.

Ei se puhuminenkaan totisesti useimmiten herkkua ollut, mutta sinnikkyys palkittiin; kipeiden ja rasittavien keskustelujen kautta saatu tieto joka välillä satutti molempia sekä puhumisen tuoma henkinen läheisyydentunne lopulta kuitenkin johtivat tilanteeseen, jossa nykyään olemme olleet jo useita vuosia: Sinnikkyys näemmä palkitaan, raastavaltakin tuntuva rehellinen puhe voi tuottaa tulosta ja "vanhakin koira oppii uusia temppuja"!

En nykyään vaihtaisi tätä suhdetta mihinkään. Näinkin voi siis käydä Kehotan sinuakin olemaan sinnikäs ja tekemään miehellesi selväksi, että mikään mitä hän sanoo ei voi olla pahempaa kuin omat kuvitelmasi seksielämänne huonouden syistä! Minttu, tuo sinun kommenttisi todellakin luo toivoa siitä, että tilanne voi joskus muuttua parempaankin päin.

Olet nimittäin muistaakseni ensimmäinen blogiini kommentoija, jolla oli samanlainen tilanne, mutta jonka suhde ei päättynyt eroon Kannan korteni kekoon näin ensikertaa blogissasi vierailleena sen kummemmin taustoja tuntematta, enemmän vain kommentoidakseni ongelmaasi. Toistuvasti näin kommenteissä kehoituksen puhu, puhua, ja puhua. Joskus ongelma nimenomaan on siinä, että kaikki pitäisi pystyä keskustelemaan ja erittelemään ja koko asia alkaa tuntua hankalalta, raskaalta, ja latautuneelta. Varsinkin kun mainitsit, että puhua olette jo yrittäneet.

Seksuaalisuus tai seksuaalinen "halu" kun minun kokemukseni mukaisesti hiukan kavahtaa syväanalyysia. Se halun häivähdys, joka vatsanpohjassa nipistää, on hankalasti luotavissa uudelleen komponenteista jos pyydetään erittelemään, mistä se aiheutuu.

Ajattele että tuo tyyppi tuossa kotona on se joku, jota olet himoinnut ilman täyttymystä viikkoja, kuukausia. Valitse ne mustat pitsialusvaatteet ja miellytä myös itseäsi fantasioiden, jottet ihan savuna ilmaan haihdu: Valitse syvään uurrettu paita, laita ruokaa vähissä vaatteissa.

Mutta älä vaadi, äläkä pety, jos ensimmäiset 10 kertaa mies ei tajua.

..

Naapurin homoseksuaaliseen tyttöä naidaan rakastelu kuvat

2. heinäkuu Matkat suomalaisten tyttöjen kuvia puhelimeen seksiä nainen sohvalla. Bb alastonkuva homoseksuaalit naturistit suomessa kuvat kullia tissit ja petin laivalla pantiin pornoa hevosten nainti video piiska tarinoita nuori tyttö pissii milf sms seksi naisista nastola alastonsuomi m30 alastonsuomi naapuri. 2. kesäkuu Tarjolla outi panee vanhempaa naista amatööri teini videot. Kuuluisimmat homoseksuaalit ilmaisia ja sarivido pillua video. Nakurannalla tytärpuolen persettä naidaan alapää kuvat kiimainen öillu .. nainen puhos seuraa tosi karvainen seksi video seksiä naapurin pillu video kiksautin salarakastani. Tytöt esimerkiksi pelaavat keskenään seksuaalissävytteisiä roolipelejä, harrastavat Habbon tapaus kuvaa huolta, joka liitetään lasten netinkäyttöön. .. Jopa viidennes tekijöistä oli uhrin perheenjäsen, perhetuttu tai naapuri (boyd , ). Riskien .. Useimmiten nämä pelit sisältävät homoseksuaalisia suhteita, joissa.

Lapsia ei myöskään saisi ajatella aikuisia vähempiarvoisiksi eikä lapsen seksuaalinen toimijuus saisi olla riippuvainen aikuisen suostumuksesta.

Lasten suojelemista ei tulisi käyttää perusteluna valvontaan ja sosiaaliseen kontrolliin. Esimerkiksi käy Elisabeth Staksrudin ja Sonia Livingstonen kirjoittama vertailu, jossa norjalaisilta, brittiläisiltä ja irlantilaisilta lapsilta kysyttiin tuntemuksia netissä nähdystä pornosta. Vastausvaihtoehdot olivat En välittänyt siitä, Pidin sitä hauskana, Pidin sitä siistinä, Se sai minut surulliseksi ja Toivon, etten olisi nähnyt sitä Staksrud ym.

Vaihtoehtoihin olisi voinut lisätä esimerkiksi Se kiihotti minua ja Pidin siitä. Toki esimerkiksi vaihtoehto Pidin sitä siistinä indikoi pitämisen mahdollisuutta. Sanottakoon kuitenkin, että EU Kids Online -raporteissa tuodaan esiin, että lapset ovat saattaneet pitää tai olla välittämättä viesteistä Livingstone ym. Tämä näkökulma jää monista tutkimuksista ja selvityksistä kokonaan pois.

Reaktio riippuu lähettäjästä Kyselyyni vastanneista vuotiaista tytöistä 55 prosenttia kertoo saaneensa internetissä ainakin yhden seksiin liittyvän viestin. Silloin sosiaalisen median sivustot alkavat viedä tilaa muilta mediasisällöiltä Emt.

Seksiin liittyvien viestien tulo näyttää siis usein alkavan jo pian sosiaalisen median käyttöönoton jälkeen. Ennen mahdollisiin hyväksikäyttöyrityksiin perehtymistä on selvitettävä, vastaanottavatko lapset seksiin liittyviä viestejä aikuisilta vai lapsilta. Lähettäjät ovat yleensä anonyymejä ja valehteleminen on helppoa. Tässä kappaleessa esitellyt tulokset perustuvat lasten arvioihin.

Aikuiseksi arvioitu voikin oikeasti olla pelleilevä ikätoveri tai toisin päin. Lapsen ja viestit näkevän aikuisen tulkintaan tilanteesta ja sen vakavuudesta tai nautittavuudesta vaikuttaa ensisijaisesti se, kenet hän arvioi lähettäjäksi.

Siksi arvio on tämän tutkimuksen kannalta totuutta tärkeämpi. Seksiin liittyviä viestejä saaneita vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuka viestejä on lähettänyt. Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehto, joka kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä moni kun on saanut viestejä useilta tahoilta. Eniten valittiin vaihtoehtoa aikuinen mies. Sen valitsi vastaajaa eli noin kolmasosa vastaajista. Aikuisen naisen valitsi vain viisi vastaajaa. Kummankin kolmetoistavuotiaan vastauksesta voi päätellä kyseessä olleen jonkinlaisen automaattisen mainoksen tai roskapostin.

Kaksi vuotiasta otti saamansa viestit mieluusti vastaan, kun taas vuotias oli niistä ahdistunut. Pienen vastaajamäärän vuoksi aikuisiin liittyvä analyysi pohjautuu vain aikuisilta miehiltä viestejä saaneiden vastauksiin.

Viestien lähettäjät Mieti saamiesi viestien lähettäjiä. Kenen luulet niitä lähettäneen? Valitse se vaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa suurinta osaa viestien lähettäjistä. Viestien lähettämisen syy Miksi luulet hänen lähettäneen viestejä?

Voit valita useita vaihtoehtoja. Seuraavaa lukiessa kannattaa muistaa, että viestien lähettämisen syistä sai valita useita vaihtoehtoja, mutta lähettäjää koskevassa kysymyksessä sai valita vain yhden vaihtoehdon. Vastaukset siis koskevat kaikkia vastaajan saamia viestejä eivät välttämättä vain niitä, jotka hän sai valitsemaltaan lähettäjätyypiltä.

Viestien lähettämisen syystä 16 kysyttäessä tulokset ovat selvät: Lasten mukaan viestejä lähettävillä aikuisilla on seksi mielessä. Aikuiselta mieheltä viestejä saaneista 72 prosenttia epäilee viestin lähettämisen syyksi lähettäjän halua kiihottua. Halun harrastaa nettiseksiä valitsi 61 prosenttia. Ehkä juuri viestien luonteen takia aikuisilta miehiltä viestejä saaneet olivat keskiarvoa herkempiä kertomaan niistä jollekulle. Neljä ja puoli prosenttia nimittäin kertoi viesteistä kaverille tai sisarelle keskiarvo kaksi ja puoli prosenttia ja kolme prosenttia aikuiselle keskiarvo yksi prosentti.

Neljännes vastaajista kirjoitti viestin lähettäjälle kertoakseen, ettei halua moisia viestejä. Palvelun ylläpitäjälle raportin lähetti 15 prosenttia, mikä on huomattavasti keskiarvoa eli 22 prosenttia pienempi osuus.

On syytä pohtia, miksi näin harva raportoi aikuisilta miehiltä saamansa viestit etenkin, kun ne sisältävät muita viestejä useammin suoria ehdotteluja. Yksi mahdollinen syy on, että tällaiset viestit koetaan tietyn ikäisinä tai tietyissä palveluissa niin tavalliseksi osaksi nettikulttuuria, ettei niihin jakseta puuttua. Voi myös olla, että viestit on lähetetty aikuisille suunnatuissa palveluissa, jolloin raportointi ei tunnu niin olennaiselta kuin lasten palveluissa.

Seksisisältöisten viestien lähettäminen ei aikuisten palveluissa useinkaan edes riko käyttöehtoja tai muita sääntöjä, jolloin raportoinnille ei koeta olevan syytä. Aikuisen miehen viestien lähettäjäksi valinneista vain noin viidesosa epäili syyksi pilailua. Vertailuksi kerrottakoon, että nuoren tytön tai sillä ei ole väliä -vaihtoehdon valinneiden kesken pilailu oli suosituin syy.

Sen valitsi 68 prosenttia vastaajista Vastauksia kuvaa hyvin vuotiaan tytön luonnehdinta pilaviestien lähettäjästä: Halusi esittää tyhmää ja pilailla kustannuksellani tahallaan. Yleensä ne ovat nuoria 16 Katso taulukko Luku ilman avoimia vastauksia. Siinä missä nuorilta tytöiltä tulleet viestit tulkittiin lähinnä harmittomiksi, nuoren pojan lähettäjäksi valinneiden arvelut viestin lähettämisen motiiveista ovat sekoitus seksihaluja ja viattomuutta.

Nuori poika lähettäjänä merkitsi monille joko pilailua 53 prosenttia , lähettäjän halua kiihottua 54 prosenttia tai lähettäjän halua harrastaa nettiseksiä 49 prosenttia. Tuloksista ei selviä, tiesivätkö vastaanottajat kiihottumiseen ja nettiseksin harrastamiseen liittyviä viestejä saaneet lähettäjän oikean sukupuolen ja iän. Olisikin kiinnostavaa selvittää, tuntuvatko seksiehdotuksiin liittyvät viestit siltä, että ne tulevat vastakkaisen sukupuolen edustajan lähettämiltä vai tiedetäänkö ne sellaisiksi.

Voihan olla, että satunnaisen mennään panee -viestin saanut tyttö automaattisesti olettaa viestin tulleen pojalta tai mieheltä, vaikka lähettäjä on yhtä hyvin voinut olla tyttö tai nainen Lapset ja aikuiset näkevät hyväksikäyttäjät eri silmin Aikuisilla on monia syitä pelätä lasten seksiin liittyviä puuhia niin netissä kuin sen ulkopuolellakin. Päällimmäisenä on pelko siitä, että lapsi kokee jotakin ikäiselleen sopimatonta tai joutuu hyväksikäytön uhriksi.

Tutkija danah boyd kertoo, että amerikkalaisista teini-ikäisten lasten vanhemmista 93 prosenttia pelkää lapsensa tapaavan internetissä tuntemattoman henkilön, joka vahingoittaa lasta. Näin siitä huolimatta, että vain prosentti vanhemmista kertoo lapsensa koskaan tavanneen vahingollista tuntematonta henkilöä. Medialla on pelkojen luomisessa ja ylläpidossa suuri rooli. Yvonne Jewkes huomauttaa, että seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja että lapsen hyväksikäyttäjä on todennäköisemmin perheenjäsen kuin tuntematon henkilö.

Vaikka mediassa onkin huomioitu hyväksikäyttötapauksia, joissa tekijänä on perheenjäsen tai luotettavaksi koettu ammattilainen kuten pappi tai opettaja, media suosii silti uutisoimista 18 Suomalaisessa mediassa esiintyneistä pedofiiliartikkeleista lisää esim. Östman , 77 ja Suominen ,. Ylipäätään nettiin ja lasten seksiin liittyvät uutiset ovat medialle mieluisia. Jewkes kertoo nykymedian rakastavan seksiä, riskiä ja lapsia.

Seksi myy ja riskit kiinnostavat. Etenkin tyttöjen ja nuorten naisten seikkailut internetissä omaa seksuaalisuuttaan etsimässä tarjoavat tabloidilehdille helppoa materiaalia myös silloin, kun tarina päättyy hyväksikäyttöön tai muuten huonosti. Jewkes , 6 7. Lasten ajatellaan toimivan kulttuurisina mittareina, joista näkee yhteiskunnan hyvinvoinnin: Kun lapset tai nuoret tekevät vakavia rikoksia tai joutuvat niiden uhreiksi, medialla on tapana esittää tapaukset oireina moraalin rappeutumisesta.

On myös luonnollista, että vanhemmat ja yhteiskunta haluavat suojella lapsia. Lainsäädännön ja rajoitusten kohdistaminen lapsiin onkin helpompaa kuin aikuisiin, ja kasvatuksella ajatellaan voitavan parantaa tilanne ainakin tulevia sukupolvia varten.

Yhteiskunnalla on tietysti vastuu lapsista. Oikeudet pätevät samalla tavalla internetissä kuin sen ulkopuolellakin, ja lapsiksi määritellään yleissopimuksessa kaikki alle vuotiaat.

Nettipoliisi Marko Forss kertoo, että internetin seksuaalirikosten yleisin rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Niitä tapahtuu Suomessa muutamia satoja vuodessa, joskaan tarkkaa tilastoa ei ole. Tapaukset jaetaan kolmeen vakavuusasteeseen: Muita, harvinaisempia rikosnimikkeitä ovat lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat myös esimerkiksi seksisävytteisten viestien lähettäminen lapselle, sukuelintä tai vastaavaa esittävien kuvien lähettäminen lapselle ja lapsen johdatteleminen katsomaan pornografista materiaalia Pelastakaa Lapset , Läheskään kaikki hyväksikäyttötapaukset eivät tule poliisin tietoon.

Uhria voi esimerkiksi hävettää tai hän voi kokea olevansa itse syyllinen tapahtumiin ja siksi vaieta. Osa hyväksikäytöistä tulee ilmi vasta vuosia tapahtumien jälkeen. Tapausten tilastointi on siis mahdotonta eikä edes summittaisia lukuja todellisista tapausmääristä ole olemassa. Ainakin Yhdysvalloissa on lisäksi näyttöä siitä, ettei tekijä ollut tuntematon kaikissa hyväksikäyttöön Jopa viidennes tekijöistä oli uhrin perheenjäsen, perhetuttu tai naapuri boyd , Riskien olemassaoloa ei kukaan kiistä.

Se ei silti tarkoita, että kaikki lasten netissä harjoittama seksiin jollakin tavalla liittyvä toiminta viittaisi hyväksikäyttöön tai olisi pakotettua. Myös lapsilla on seksuaalisia tarpeita ja mielenkiintoa, joiden tutkailemiseen internet on kätevä väline. Nettiä voi helposti selata salaa omissa oloissa, ja sieltä löytyy varmasti tietoa ja seuraa. Livingstone kollegoineen toteaakin, että lapset ovat aina saattaneet jutella seksiin liittyvistä asioista ja näyttää kuvia, mutta internetin myötä puuhat ovat tulleet näkyviksi Emt.

Seksiin liittyvillä viesteillä on kahdenlaisia seurauksia: Tahalliset seuraukset voivat olla esimerkiksi hauskanpito, flirtti tai kehittyvän seksuaalisuuden tutkiminen. Tahaton seuraus taas voi olla viestin kulkeutuminen jollekulle, jolle sitä ei ollut tarkoitettu.

Viestin voi kopioida ja lähettää eteenpäin lähes rajoituksetta, ja alkuperäisen lähettäjän on vaikeaa tai mahdotonta puuttua siihen. Netissä vaanivat pedofiilit puhututtavat paljon 19, ja Suomessakin on tiedossa useita tapauksia, joissa aikuinen on netin keskustelupalstoilta etsinyt lapsia harrastaakseen heidän kanssaan seksiä tai ottaakseen heistä seksuaalisia kuvia esim.

Median ja sitä kautta arkikielen pedofiili-termin käyttö on kuitenkin harhaanjohtavaa. Pedofiili on lääketieteellinen määritelmä henkilöstä, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pieniin lapsiin. Pedofiili ei kuitenkaan välttämättä koskaan syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Taitava hyväksikäyttäjä tekeytyy esimerkiksi toiseksi lapseksi ja aloittaa groomingin. Grooming tarkoittaa lapsen hyväksikäyttöä edeltävää prosessia, jonka aikana hyväksikäyttäjä luo uhriinsa luottamussuhteen.

Sille ei ole suomenkielistä termiä. Internetissä grooming alkaa yleensä harmittomasta yhteydenotosta, esimerkiksi kuvan kommentoinnista, ja jatkuu jutustelun ja mahdollisesti lahjojen annon merkeissä.

Grooming-prosessi kestää muutamasta 19 Erinomainen esimerkki on keskustelu lapsille suunnatusta Talking Angela -sovelluksesta. Facebookissa alkoi joitakin vuosia sitten levitä tieto, jonka mukaan sovellus tallentaa lapsen tiedot pedofiilien käyttöön ja ottaa lapsesta tämän tietämättä videokuvaa.

Huhu on perätön, mutta kohu on noussut aika-ajoin niin suureksi, että tiedotusvälineetkin ovat uutisoineet sen paikkansapitämättömyydestä esim.

Henrik Kärkkäinen Ilta-Sanomissa Prosessin kesto riippuu esimerkiksi siitä, onko uhri tarkoitus tavata kasvokkain. Alla on esimerkki vauhdikkaasti etenevästä groomingin perustuntomerkit täyttävästä lähestymisestä. Esimerkki on vuotiaan tytön vastaus kysymykseen saatujen seksiin liittyvien viestien sisällöstä.

Tyttö kertoo poistaneensa välistä joitakin omia kommenttejaan. D ja siitä eteenpäin kunnes; hän; missä asut? Ensiksi ollaan ystävällisiä, kysellään kuulumisia ja luonteesta. Joko silloin tai sen jälkeen alkaa ulkonäön kehuminen, jonka jälkeen viestit alkavat kääntyä hiljalleen levottomaan 21 suuntaan.

Lopulta tulee suoria ehdotteluja. Jos hyväksikäyttö toteutuu, se voi tapahtua netissä tai sen ulkopuolella. Katri Lampainen on haastatellut pro graduaan varten poliiseja, joilla on kokemusta lasten hyväksikäyttötapausten selvittämisestä. Poliisit totesivat lapsen olevan lähes aina vapaaehtoisesti mukana seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Yleisimpiä lasten antamia perusteluja seksiin suostumiselle olivat, että seksi on osoitus tekijän tunteista lasta kohtaan; halu miellyttää tekijää; lapsi ei kehdannut kieltäytyä tai että lapsi itse välittää tekijästä tai rakastaa häntä. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, ettei lapsi ainakaan aluksi edes ajattele hyväksikäyttäjän tehneen mitään pahaa.

Lapsi on voinut suostua seksiin mielellään. Kierkegaard ja Whittle ym Levoton on yksi lasten vastauksissa toistuvista eufemismeista, joka kuvaa seksiin liittyvää sisältöä. Hyväksikäyttäjien tiedetään hyödyntävän erilaisia manipulointikeinoja, joten lapsen todellinen vapaaehtoisuus on kyseenalaistettavissa. Tähän viittaa myös Lampainen.

Manipulointikeinoja käytetään sekä grooming-vaiheessa lapsen suostutteluun että sen jälkeen esimerkiksi takaamaan tapaamisten jatkuminen tai lapsen vaikeneminen. Pelastakaa Lapset teetti neljän nettipalvelun käyttäjille kyselyn, jossa kysyttiin aikuisten lähestymisistä. Seksuaalisviritteisiä keskusteluja vastaavan henkilön kanssa taas oli käynyt 31 prosenttia tytöistä ja 13 prosenttia pojista. Pelastakaa Lapset , 3. Vaikka seksiin liittyvien yhteydenottojen saaminen aikuisilta on nettiä paljon käyttäville melko tavallista, vain harva tapaa ehdottelijan netin ulkopuolella.

Tytöistä kymmenen ja pojista kuusi prosenttia kertoo tavanneensa ehdottelijan 23 ja kolme prosenttia sekä tytöistä että pojista on harrastanut seksiä ehdottelijan kanssa internetin ulkopuolella Emt.

Pedofiilin käsite on arkipäiväistynyt nuorille eri tavalla kuin heidän vanhemmilleen. Nykynuoret ja -lapset ovat kuulleet ja lukeneet pedofiileistä niin paljon juttuja, että ovat alkaneet myös vitsailla aiheella. Jos taas halutaan kysyä jostakin henkilökohtaisesta asiasta nettifoorumilla, varsinaisen kysymyksen päätteeksi saatetaan kirjoittaa en oo pedari, haluun vaan tietää. Pedofiileille nauraminen on nettikulttuurissa yleinen ilmiö. Paras esimerkki on netissä jo vuosia seikkaillut Pedobear.

Pedobear on karhun kuva, jota käytetään lapsipornoon viittaavissa yhteyksissä, usein vitsinä. Jos joku esimerkiksi laittaa nettiin kuvan kauniista teini-ikäisestä laulajasta, kuvaa saatetaan kommentoida Pedobear-kuvilla ja vitsailla jotakin 22 Selvitys perustuu kyselyyn, johon levitettiin linkkiä IRC-Galleriassa, Demissä, Habbossa ja Aapelissa.

Kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä koko ikäryhmään. Pedobearin juuret johtavat vuoteen , jolloin sitä alettiin käyttää nimettömällä 4chan-keskustelupalstalla merkiksi siitä, että joku on ladannut palstalle lapsipornoa Know Your Meme Suomalaislapset ja -nuoret ovat itsevarmoja nettitaitojensa suhteen esim.

Tämä voi olla osasyy pedofiilijutuilla pelleilyyn: Toinen syy lienee se, että jatkuvasti toistetuista riskeistä tulee helposti vitsejä. Lapset kuulevat pedofiiliuhasta joka puolelta, ja stereotyyppinen kuva rasvatukkaisesta pedofiilista on helppo pilkan kohde. Jotkut kyselyyni vastanneet lapset toivat spontaanisti esille, että seksiin liittyvien viestien lähettäjää pidetään jollakin tavalla säälittävänä. Tämä oli yleisempi reaktio kuin esimerkiksi pelästyminen. Esimerkkeinä mainittakoon luonnehdinnat mielisairas pervo ja hemmetin pervo, joista kummatkin ovat peräisin vuotiailta tytöiltä, jotka olivat saaneet seksiehdotteluviestejä aikuiselta mieheltä Kuvat ja videot kuuluvat viestittelyyn Hyväksikäyttöuhan lisäksi ja siihen liittyen palstatilaa saa myös lapsiporno.

Kuviin vähäpukeisista lapsista liittyy muitakin riskejä. Kuvia on nykyään helpompi ottaa ja jakaa kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Lähes jokaisella on taskussaan kameralla varustettu puhelin, tietokoneissa ja tablettitietokoneissa on webbikamera ja hyvälaatuisten video- ja järjestelmäkameroiden hinnanlaskun seurauksena yhä useammalla on varaa ostaa niitä. Nykysuomalainen päätyy vain harvoin tilanteeseen, jossa kenelläkään ei ole kameraa mukana. Samalla kuvien jakamiseen perustuvat palvelut kasvattavat suosiotaan.

Kuvia napsitaan tilanteista, joita aiemmin ei ajateltu tallentamisen arvoisina: Yksi paljon toistetuista nettiturvallisuusvinkeistä on, ettei omaa kuvaa kannata laittaa julkisesti näkyville.

Toisaalta 25 Sari Östman , mainitsee sosiaalisen median historiaa käsittelevässä teoksessa vastaavanlaista arkielämään liittyvää sisältöä kutsuttavan haircut-bloggaamiseksi. Termi oli yleinen ainakin vuonna. Pulmaan on monenlaisia ratkaisuja: Vaikka moni kyselyni vastaaja spontaanisti korostikin, ettei koskaan lähettäisi kenellekään itsestään kuvaa alasti tai alusvaatteisillaan, sitä kuitenkin tapahtuu.

Kuvaa ei välttämättä lähetetä tuntemattomalle vaan esimerkiksi omalle seurustelukumppanille. Pyyntöjä tulee silti myös tuntemattomilta. Kun pyysin seksiin liittyviä viestejä saaneita tyttöjä kertomaan viestien sisällöstä, 16 prosenttia kertoi viestin liittyneen jollakin tavalla kuviin tai videoon. Kuvien pyyntö oli huomattavasti videoehdotuksia yleisempää.

Kaikissa tähän kategoriaan lasketuissa viesteissä ei ole pyydetty kuvia, vaan viestissä on voinut olla esimerkiksi kuva lähettäjän peniksestä tai linkki pornokuviin.

Pyynnöt eivät välttämättä ole tulleet aikuisilta. Lähettäjän ikää ei kysymyksessä yksilöity eikä selvitetty sitä, tuliko viesti tutulta vai tuntemattomalta. No sellasia et pyytää kuvaa ensin naamasta, sitte rinnoista, alapäästä ja kokovartolokuvaa, rintsikoita tai alkkareita.

Pelastakaa Lapset , 4. Kamerapuhelimien ja erilaisten kuvanjakopalveluiden yhä yleistyessä voi olla, että luku tänä päivänä on suurempi. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna seksikuvien lähettäminen on Suomessa vielä harvinaista. Osasyynä voi olla se, että Yhdysvalloissa sexting-ilmiöstä alettiin puhua aiemmin 26 Katso taulukko 7.

Teksasilaisia vuotiaita teinejä käsittelevän tutkimuksen mukaan 28 prosenttia on lähettänyt itsestään alastonkuvan 27 puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Tyttöjen ja poikien aktiivisuuden välillä ei huomattu merkittävää eroa. Kuvien pyytäminen tytöiltä oli kuitenkin tavallisempaa: Tytöistä 68 prosenttia ja pojista 42 prosenttia olivat saaneet pyynnön. Pojat taas olivat tyttöjä aktiivisempia pyytämään kuvia toisilta, sillä pojista liki puolet oli pyytänyt kuvaa, kun tytöistä vain viidennes oli tehnyt niin.

Suomalaiskyselyn mukaan itse vähäpukeisena tai alasti webbikameran edessä oli esiintynyt 14 prosenttia tytöistä ja 11 prosenttia pojista. Tytöistä 45 prosenttia ja pojista 35 prosenttia taas kertoi jonkun toisen esiintyneen webbikameran edessä heille alasti tai vähäpukeisena. Pelastakaa Lapset , 6. Esiintyjän ikää ei kuitenkaan kysytty. Marko Forss muistuttaakin, että myös nuorten keskenään harrastama nettiseksi vaikuttaa lukuihin Emt.

Suostuminen webbikameran välityksellä tapahtuvaan nakuiluun lienee alastonkuvien lähettämistä suositumpaa kahdesta syystä. Webbikamera on kiinni tietokoneessa, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea eikä kuvia tarvitse siirtää koneelle.

Toinen syy voi olla, ettei webbikameran kuvaa ajatella yhtä pysyväksi kuin tavallista kuvaa. Ellei sitä erikseen tallenna tai ota siitä ruutukaappausta, se ei jää minnekään talteen. Jos vastaanottaja tallentaa kuvan tai webbikameran otoksen, hän voi tehdä sillä käytännössä mitä tahansa. Hyväksikäyttäjä voi käyttää kuvaa paitsi itsetyydytyksen välineenä, myös kiristyskeinona Whittle ym. Tavallinen keino on vaatia lapselta lisää kuvia, webbikameraseksiä tai tapaaminen netin ulkopuolella.

Jos lapsi ei suostu, hyväksikäyttäjä uhkaa lähettää kuvan esimerkiksi kaikille uhrin Facebook-kavereille. Kuva voi myös päätyä kuvanjakosivustolle tai pornoportaaliin. Vanhempia saattaa pelottaa, että oman lapsen kuva päätyy pornosivulle tai pedofiilien käsiin. Lapsen mielestä voi kuitenkin olla vahingollisempaa, että kuva päätyy koulukiusaajan kuin pedofiilin käyttöön.

Kiusaaja voi esimerkiksi laittaa kuvan koulun ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi, kun taas pedofiili vain katselee sitä kotonaan. Vähäpukeisten kuvien tai seksiin liittyyvien viestien lähettämisestä ei haastatteluissa kysytty. Lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen kuvaksi tai videoksi taltioiminen tapahtuu nimittäin useimmiten lähisuhteissa. Suuri osa lapsipornokuvissa esiintyvistä lapsista on alle kymmenvuotiaita, joita netistä ei helposti tavoitakaan.

Lasten omalla netinkäytöllä ei siis ole asiaan juuri vaikutusta. Viestistä voi tulla kurja olo Todennäköisin seksiin liittyviä viestejä koskeva ikävä seuraus taitaa olla se, että lapselle tulee paha mieli. Väitettä tukee se aineistosta selvinnyt seikka, että noin kolmasosa viestejä vastaanottaneista tytöistä kertoo viestin saamisen tuntuneen ikävältä tai ahdistavalta.

Muutama vastaaja laskee myös kiihottumisen negatiiviseksi asiaksi. Viestistä kertoo hämmentyneensä 13 prosenttia vastaajista ja neljä prosenttia kertoo ärsyyntyneensä siitä. Kaikkiaan negatiivisista tuntemuksista raportoi liki puolet vastaajista. Miltä viestien saaminen tuntui Miltä viestien saaminen sinusta tuntui? Vastaukset koskevat viestejä yleisesti, eivät vain tietyltä lähettäjäryhmältä tulleita viestejä. Itse en olisi halunnut olla tällaisten ihmisten kanssa missään tekemisissä ja alkoi toden teolla pelottamaan.

Tunnen oloni olevan loukussa, koska saan seksiin liittyviä viestejä lähes joka päivä. Miksi noitten nuorien poikien tai tyttöjen pitää tulla tuonne jtn tollasta laittamaan?? Yleensä ne on 5lk alkaneitten tekosia. Koska kaikki 5lk ovat pervoja ja kiinnostuneita tuollasisita jutuista. Enkä oikein usko että monet aikuiset tuollaisia tulevat laittamaan. Kyllä sen erottaa onko murrosikäinen nuori vai aikuinen pervo.

Mitä vanhempi vastaaja on, sitä enemmän seksi todennäköisesti muutenkin kuuluu hänen elämäänsä. Siitä on esimerkiksi koulussa puhuttu biologian tunneilla. Jo seksielämän aloittaneiden mielestä viestit tuntuvat varmasti tavallisemmilta kuin sellaisista, jotka eivät ole juuri seksiin törmänneet.

Kriittisenä rajana voitaneen pitää peruskoulun viidennettä luokkaa, josta yllä lainattu vuotias tyttökin mainitsee. Viitosluokkalaiset ovat jo oppineet koulussa seksistä ja ovat murrosiän kynnyksellä. Olisi kiinnostavaa selvittää, mikä viesteissä tarkkaan ottaen vastaajia inhotti tai pelotti. Syistä osa kulkeutuisi varmasti takaisin median, koulun ja vanhempien lapsiin tartuttamaan pelkoon hyväksikäyttäjistä.

Osa taas selittyisi tietämättömyydellä tai häveliäisyydellä: Esimerkiksi sillä, että seksiin liittyvien asioiden ajatellaan olevan jotenkin pahasta tai oman ikäiselle sopimattomia.

Osa ei yksinkertaisesti halua viestejä tai koe niitä kiinnostaviksi ja osa ei pidä niiden lähettäjästä. Onkin ahdistavaa, jos esimerkiksi oman kiellon jälkeen joku jatkaa viestien lähettämistä. Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota, sillä näin syvälle aiheeseen en kyselyssäni pureutunut.

Välinpitämätön suhtautuminen on tavallista Vaikka kolmasosa vastaajista epäili saamiensa viestien tulleen aikuiselta, on tärkeää muistaa sen tarkoittavan, että enemmistö ei epäillyt niiden tulleen aikuiselta. Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, miltä seksiin liittyvien viestien saaminen tuntui. Ei se eronnut paljoa nykymaailmasta, eikä hätkäyttänyt minua, koska seksistä puhuvat puutteelliset pojat normaalisti tekevät tätä paljon.

Niin kauan kun ei anna henkilötietojaan kenellekään, niin voi ihan hyvin jutella ihmisten kanssa seksistä. En ole kertaakaan saanut seksiin liittyviä viestejä henkilöiltä, jotka tuntisivat minut paremmin tai olisivat nähneet edes kuvani.

Siksi tiedän, etteivät viestit olleet henkilökohtaisia, enkä jaksa suhtautua niihin positiivisesti enkä negatiivisesti. Tiedän että tollasia viestejä tulee. D vuotias tyttö Osa vastaajista ajattelee, että koska on itse johonkin palveluun liittynyt, pitää sopimattomat viestit myös kestää. Joillakin nettipalveluilla onkin maine paikkana, jossa seksiin liittyviltä viesteiltä ei voi välttyä ja se toki voi olla syy palvelun käytön aloittamiseen.

Haki seksiä itse aktiivisesti tai ei, uteliaisuus voi voittaa. Uusitalo kollegoineen toteaakin nuorten ymmärtävän netin alueena, jossa kommunikointi eroaa kasvokkaisesta ja saattaa karata joskus käsistä.

Ymmärretään, että netinkäyttötaitoihin kuuluvat myös sosiaaliset taidot ja kyky ottaa vastaan ikäviäkin kommentteja. Lukuun on laskettu viestit, jotka eivät tuntuneet miltään 31 prosenttia , ja viestit, jotka tuntuivat piloilta tai muuten naurattivat 14 prosenttia. Luku kuvastaa seksiin liittyviin viesteihin tottumista. Pilat tunnistetaan piloiksi ja jätetään omaan arvoonsa, ja muut seksiin liittyvät mutta vastaanottajaa kiinnostamattomat viestit luetaan, mutta niiden annetaan sen jälkeen olla.

Viesteistä välittämättömyys saattaa liittyä myös ikään tai hyviin nettiturvallisuustaitoihin. Kuten osa vastaajista sanookin, voi luottaa olevansa turvassa kunhan ei kerro omia henkilötietojaan tai muutenkaan paljasta liikaa Internetissä tulee helposti paljastaneeksi itsestään asioita huomaamattaan, ja taitava hakukoneiden käyttäjä osaa yhdistää eri palveluista löytyneet tiedonpalaset toisiinsa.

Näin esimerkiksi asuinpaikkakunnan tai puhelinnumeron selvittäminen ei välttämättä ole niin vaikeaa kuin ajatellaan. En kuitenkaan puutu tähän enempää, sillä kyse on nimenomaan tyttöjen omien sanomisten tulkinnasta eivätkä vastaajat ottaneet asiaa esille.

Tavallista ja hyväksyttävää Vaikka osa kyselyyn vastanneista tytöistä epäili tai tiesi saaneensa seksiin liittyviä yhteydenottoja aikuisilta ja joillekuille tuli viesteistä paha mieli, joukossa on myös runsaasti lapsia, jotka saivat viestit ikätovereiltaan ja jotka pitivät niistä.

Viidennes vastaajista kertoi itsekin lähettäneensä seksiin liittyviä viestejä. He pääsevät julkisessa keskustelussa ääneen vain aniharvoin. Tässä luvussa perehdytään nettiseksin sisältöihin ja motiiveihin sekä seksijuttujen herättämiin positiivisiin tunteisiin. Tämän tutkimuksen aineistosta esiin nousevat seksiin positiivisella tai neutraalilla tavalla liittyvät teemat ovat seksin ja nettiseksin harrastaminen, roolipelit, pilailu ja tavallinen keskustelu seksiin liityvistä aiheista.

Kyselyn päättäneessä vapaassa osiossa vastaajille tarjottiin mahdollisuus kommentoida kyselyä tai seksiin liittyviä viestejä yleisemminkin. Varsinkin vanhimmat vastaajat korostivat, ettei seksi ole automaattisesti huono juttu. Kaikki alla olevien lainausten kirjoittajat eivät ole enää lapsia, mutta he ovat saaneet ja mahdollisesti lähettäneet ensimmäiset seksiin liittyvät viestit jo vuosia aiemmin, alaikäisinä.

Ikä on tuonut heille taitoja analyysiin ja mahdollisuuksia vertailuun, mikä tekee vastauksista kiinnostavia. Oon yllättynyt siitä, kuinka esimerkiksi jo alakouluikäiset jakavat toisilleen avoimesti hyvinkin hurjia itsetyydyttämisvinkkejä ja linkkejä aikuisviihdesivustoille. Seksuaalisuus kiinnostaa ja siitä on luontevaa puhua hyvin rohkeaan sävyyn netissä anonyymisti.

Ei kaikkea pidä sekoittaa ahdisteluun tai pelkän seksin kalastamiseen netistä. Pitää itse vain olla valppaana ja erottaa oikea ahdistelu ja huumori. En saanut niitä nuorempana, mutta nykyään niitä tulee välillä. Tuntuu, että yhä useammat nuoret käyttäjät puhuvat seksistä omista kokemuksista tai haaveillen , entinen "hyi" -reaktio on harvinaisempi ja yhä nuoremmilta sitä ei enää tule. Seksuaalista häirintää en voi ymmärtää enkä hyväksy sitä, enkä missään nimessä halua omilla aiheeseen liittyvillä viesteillä aiheuttaa mielipahaa tai muita tukalia tilanteita.

Roolipelit, joissa on seksikohtauksia ilmennyt, ovat olleet vapaaehtoisia ja pelaajat ovat aina tunteneet toisensa suhteellisen hyvin.

Mielestäni se oli harmitonta seksuaalisuuden Lukuun ei ole laskettu mukaan niitä 14 prosenttia, jotka kertoivat huvittuneensa viesteistä, vaikka huvittuminen usein onkin positiivinen tunne. Hollantilaistutkimuksen aineisto tosin kerättiin koko ikäluokkaa kuvaavaksi eivätkä siinä painottuneet aktiivisesti nettiä käyttävät lapset kuten minun aineistossani. Tytöistä kymmenen prosenttia piti saamiaan seksiin liittyviä viestejä positiivisina, 45 prosenttia häiritsevinä ja 45 prosenttia tunteita herättämättöminä.

Mitä vanhempi tyttö oli, sitä todennäköisemmin hän piti viestiä positiivisena alle vuotiaista 11 prosenttia piti viestistä, kun yli vuotiaista jo kolmasosa piti sitä positiivisena. Alla on muutamia esimerkkejä minun kyselyssäni viesteihin positiivisesti suhtautuneiden suomalaistyttöjen vastauksista. Tuntui, että en olekaan pelkkä paska, vaan joku kiinnostuu musta. Mutta silti pelotti, että siellä on joku pedo.

Tietenkin joidenkin pikkukakaroiden mielestä, jotka ajattelee poikapöpöjen bakteereja se voi olla tosi yököttävää. Mutta mulle tulee tosi hyvä mieli sellasista kiihottavista viesteistä. Suurin osa on kuitenkin ollyt niitä hyvässä mielessä kirjoitettuja, ja ne tuntuvat kivoilta, sillä voi keskustella avoimesti kiusallisesta aiheesta.

Mutten ole koskaan saanut ahdistavia seksiviestejä. Joten ihan myönteiseltä tuntuu. Olen myös itse tarkoituksella etsinyt seuraa nettiseksiin, mutta ehdottelua pidemmälle se ei ole edennyt, sillä yhteydenpito jäi. Olin siis iloinen, että sain sellaisia viestejä. Sillä ei siis useinkaan viitata sukupuoleen liittyvään erotteluun. Siitä ei kuitenkaan erikseen kysytty, jolloin on myös mahdotonta tietää, liittyvätkö lasten avoimissa kysymyksissä mainitsemat tuntemukset kaikkiin heidän saamiinsa viesteihin vai vain osaan niistä.

Todennäköisesti useita viestejä saaneet lapset kuvailevat viestejä joko yleisesti tai nostavat niistä esille vain parhaiten mieleen jääneet, esimerkiksi eniten tunteita herättäneet tai viimeksi saadut viestit. Tutkimuksen tulokset kielivät tästä, sillä vain kymmenen prosenttia mainitsee pitäneensä vastaanottamistaan viesteistä, kun kuitenkin viideosa kaikista vastaajista kertoo itse lähettäneensä seksiin liittyviä viestejä.

Lähettämisen voisi ajatella merkiksi nimenomaan kiinnostuksesta seksiä kohtaan. Lukuihin on siis syytä suhtautua varauksella Roolipelit ovat seksiviestien suosituinta sisältöä Yleisintä lasten ja nuorten itse lähettämien seksiin liittyvien viestien sisältöä ovat roolipelit. Roolipelit ovat tämän tutkimuksen kontekstissa viestejä, joita vähintään kaksi henkilöä lähettää toisilleen ja joissa esiinnytään yleensä jonakuna toisena henkilönä. Tavallisesti roolipelihenkilöt ovat esimerkiksi jonkin bändin jäseniä tai elokuvan tai kirjan hahmoja.

Tarinalle sovitaan kehys, minkä jälkeen juonta aletaan kuljettaa eteenpäin vuorotellen. Roolipelit yhdistelevät usein ulkopuolisen kertojan kuvailua ja henkilöiden dialogia. Tässä tutkimuksessa esiintyy lähinnä kahdenlaisia roolipelejä. Osassa seksi on päätarkoitus, osassa vain osa pidempää juonta.

Niitä, joissa seksi on päätarkoitus, voi verrata esimerkiksi pornofilmiin, jossa tarina on olemassa vain mahdollistaakseen henkilöiden välisen seksin. Ainakin jotkut lapset ja nuoret puhuvat näistä peleistä pervoina roolipeleinä. Niin sanotusti tavallista roolipeliä voi puolestaan verrata kokoillan elokuvaan, jossa on yksi tai kaksi seksikohtausta. Seksi voi olla juonen kannalta oleellista monesta syystä, eikä sitä välttämättä kirjoiteta kiihottumistarkoituksessa. Roolipelit ovat aineiston mukaan suosittuja.

Niitä myös puolustettiin spontaanisti, koska niiden ilmeisesti tulkittiin olevan jotenkin tuomittua sisältöä. Alla on esimerkki roolipelien ja samalla muidenkin seksiin liittyvien sisältöjen puolustuksesta: On totta, että lapsia tulee suojella vääränlaiselta seksin esilletuomiselta, muttei seksi aina ole likainen ja kielletty asia. Mielestäni esimerkiksi roolipelien seksikohtauksia ei pidä Kyse on vain luoda aidon oloisia kohtauksia ihmiselämästä. Valmiin vaihtoehdon Halusin pelata pervoa roolipeliä valitsi vastaajaa, minkä lisäksi kymmenen kertoi avoimissa vastauksissa pelanneensa ihan tavallista roolipeliä.

Pervo roolipeli on lasten usein itse käyttämä termi 33, mutta taisi tässä yhteydessä olla liian arvottava. Kymmenen vastaajaa protestoi sanaa pervo. Voi vain spekuloida, mitä muut vastaajat olivat pervo-luonnehdinnasta pohtineet. He olivat ehkä pitäneet sitä omituisena, mutta ajatelleet minkä tahansa seksiin liittyvän roolipelin kuuluvan pervojen roolipelien kategoriaan.

Kummatkin vaihtoehdot on tässä kuitenkin yhdistetty kategoriaksi roolipelin pelaaminen, minkä siis valitsi 43 prosenttia vastaajista. En mitenkään pervoa roolipeliä, tyhmä termi, mutta sinänsä perussmuttia 34 sisältävää roolipeliä, jonka perimmäinen tarkoitus ei ole ollut seksi. Kyseessä siis ei ole pelkkä "pervo" roolipeli, koska seksi on neutraali asia ja olen kyllin vanha ymmärtämään. Roolipelaamista ei heille mainittu valmiissa vaihtoehdoissa, mikä saattaa saattaa selittää vähäisen määrän.

Roolipelaaminen voidaan näissäkin vastauksissa melko suurella todennäköisyydellä luokitella halutuksi viestityypiksi, sillä se on vastavuoroista. Syitä roolipelien pelaamiseen on monenlaisia. Myös sisältöjen kirjo on laaja. Alla on esimerkkejä itse roolipelejä lähettäneiden avoimista vastauksista.

Ensimmäisiä roolipelejä pelasin ollessani Useimmiten nämä pelit sisältävät homoseksuaalisia suhteita, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti myös seksiä. Vaikka se ei pelien päätavoite olekaan Seksin osalta aiheet vaihtelevat rankasta alistamisesta, suuseksiin, raiskauksiin ymv. Rajoja ei oikeastaan ole. Ne olivat kahden ihmisen välistä rakkautta roolipelissä. Kumpaakaan tarinan hahmon osapuolta ei millään lailla alistettu vaan molemmat tahtoivat niin. Joidenkin mielestä viestit saattavat olla liian irstaita tai rivoja, mutta mielestäni se on asennekysymys.

Niissä voi esiintyä joko fiktiivisiä hahmoja tai julkkiksia tai henkilöitä voivat olla pelaajat itse. Mukana on sekä pelkkää seksiä sisältäviä roolipelejä että sellaisia, joissa seksi vain on pieni osa tapahtumien kulkua. Roolipelit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden opetella ja tarkastella seksuaalisuutta ulkoapäin. On helpompaa omaksua itseä vanhemman ja kokeneemman julkkiksen rooli kuin kirjoittaa omana itsenään.

Tarinamuotoon ja ulkopuoliseen kertojaan voi turvautua silloin, kun dialogi tuntuu liian henkilökohtaiselta tai vaikealta.

Moni tyttö kirjoittaa nimenomaan homo- tai lesboseksistä, vaikka saattaa itse identifioitua heteroksi. Kokeneemmat nuoret taas saattavat hyödyntää roolipelejä omien fantasioiden tutkailuun ja toteuttamiseen enemmän kuin oppimiseen. Jonakuna toisena saatetaan esiintyä myös silloin, kun kyse ei ole varsinaisesta roolipelistä. Aineiston avoimet vastaukset tarjoavat tästä muutamia esimerkkejä, kuten vuotiaan tytön vastaus itse lähetettyjen seksiin liityvien viestien sisällöstä: Lapset voivat toki tekeytyä joksikuksi toiseksi myös muista syistä.

Nettiseksi tarkoittaa internetin välityksellä harrastettavaa seksiä. Nettiseksiä harrastavat voivat esimerkiksi kuvailla, mitä tekisivät toisilleen. Samaan aikaan saatetaan masturboida. Kumppanit saattavat lähettää toisilleen kuvia tai nähdä toisensa esimerkiksi webbikameran välityksellä.

Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä nettiseksi voi pohjautua myös pelkkään tekstiin. Lasten positiivista suhtautumista seksiin liittyviin viesteihin kuvaa hyvin vuotiaan tytön vastaus kysymykseen siitä, miltä seksiin liittyvien viestien saaminen tuntui: Periaatteessa se oli tosi kiihottavaa, ja kun en muuten kuin netissä voi tämän ikäisenä puhua seksistä se oli aika kivaa.

Vähän niinkuin itsetyydytystä netin kautta. Itse seksiin liittyviä viestejä lähettäneistä liki neljännes sanoo halunneensa kiihottua, kun kysyttiin syytä viestin lähettämiseen. Kymmenen prosenttia kertoo halunneensa harrastaa seksiä netissä ja seitsemän prosenttia toivoi viestin avulla löytävänsä jonkun, jonka kanssa harrastaa seksiä netin ulkopuolella. Samasta joukosta viidennes sanoo olleensa ihastunut vastaanottajaan ja 15 prosenttia sanoo pitäneensä vastaanottajaa kauniina tai komeana.

Tämä ei varsinaisesti kerro mitään viestin sävystä, mutta koska vastaajat kuitenkin kertovat itse lähettäneensä seksiin liittyvän viestin, kyseessä on todennäköisesti jokin muu kuin esimerkiksi kieltäytyminen.

Kyseessä voi siis olla esimerkiksi nettiseksiin mukaan lähtö tai seksiin liittyvään kysymykseen vastaaminen. Tätä puoltaa se, että viestin sisällöistä kysyttäessä vain viisi prosenttia mainitsee pääpiirteeksi sen, että kyseessä on vastaus. Viestien lähettämisen syy Miksi lähetit viestejä, joissa puhutaan seksistä? Sisällöt vaihtelevat rajusti, kuten alle listatut esimerkit havainnollistavat.

Keskusteltu mikä on kiihottavaa, mun muodoista ja siit mitä tehään kun vanhemmat ei oo kotona ; vuotias tyttö tosi rivoja juttuja, mitä tekisimme toisillemme jos tapaisimme oikeasti vuotias tyttö Saanko työntää töpselini pistorasiaasi?

Kertaakaan en ole kuitenkaan nähnyt toisen kuvaa, vain nimimerkin. Minua ei kiinnostanut se kuka ruudun takana on, vaan se, voisiko hänestä saada seuraa. Tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkia nuoria, mutta kuvaavat samankaltaista joukkoa, joka minunkin kyselyyni vastasi. Molempiin vastasi nuoria, jotka ovat aktiivisia netinkäyttäjiä. Pelastakaa Lapset -kyselyn vastaajista tosin viidesosa on poikia.

Kun nuorilta kysyttiin, mitä yhteistä heillä on netissä tapaamiensa kavereiden kanssa, kymmenen prosenttia vastasi yhteisen asian olevan seksi ja yhdeksän prosenttia kertoi seurustelevansa henkilön kanssa Pelastakaa Lapset ry , 7. Nuorista 36 prosenttia kertoo tavanneensa seurustelukumppaninsa internetissä ja 80 prosenttia uskoo, että netin kautta on mahdollista ihastua ja löytää seurustelukumppani. Netissä ihastumisen ja tutustumisen koettiin olevan aidompaa ja syvällisempää kuin sen ulkopuolella.

Pelastakaa Lapset ry , 8. Näin siksi, etteivät netissä juttelun aloittaneet ole esimerkiksi nähneet toistensa kuvia ja koska keskustelunaiheet ovat syvällisempiä kuin netin ulkopuolella. Omaa vastausta on silloin myös mahdollista miettiä tarkemmin kuin normaalissa keskustelutilanteessa.

Moni nuori kokeekin olevansa netissä rohkeampi ja mielenkiintoisempi kuin sen ulkopuolella Emt. Motiiveina kiihottuminen ja seksin harrastaminen Seksiin liittyviä viestejä saaneita vastaajia pyydettiin arvioimaan viestin lähettäjän motiiveja.

Tähän monivalintakysymykseen oli myös mahdollista antaa avoin vastaus. Vaihtoehtoja sai valita monta, koska osa vastaajista oli saanut useita viestejä.

Sen lisäksi, että hieman yli puolet vastaajista arveli lähettäjän haluavan kiihottua, 44 prosenttia arveli lähettäjän haluavan harrastaa seksiä netissä ja 26 prosenttia netin ulkopuolella. Viideosa vastaajista kertoi lähettäjän pitäneen häntä kauniina ja 16 prosenttia kertoi lähettäjän halunneen tavata hänet kasvokkain.

Kauniina pito voi olla keino flirttailla tai spontaani kohteliaisuus, mutta koska vastaajia pyydettiin ajattelemaan nimenomaan seksiin liittyviä viestejä, lienee kyse enemmänkin flirttailumuodosta.

Myös halu tavata kasvokkain voisi olla niin sanotusti viaton esimerkiksi uuden ystävän toiveessa mutta jälleen kontekstin sanelemana voitaneen olettaa siihen liittyneen ainakin jonkinlaista seksuaalisuutta. Edellä mainitut luvut eivät kerro mitään viestin vastaanottajan suhtautumisesta viestiin. Ehdotus harrastaa nettiseksiä ei välttämättä tule pervolta aikuiselta, vaan se voi tulla esimerkiksi omanikäiseltä ihastuksen kohteelta. Se voi siis olla mieluinen ja toivottu.

Vastaajat luonnehtivat lähettäjien syitä monin tavoin. Esimerkkeinä mainittakoon Hän halusi kiusata minua seksuaaisella tavalla ja kiihottaa minua, Hän halusi kiihottua, koska olen seksuaaliselta suuntautumiseltani lesbo ja sitä panetti.

Kaikki lainaukset ovat vuotiailta tytöiltä. Motiivien lisäksi kyselyssä selvitettiin viestien sisältöä. Osa kertoi ennemminkin tunteista, joita viestit ovat herättäneet ja peräti viidesosa sanoi, ettei halua vastata tai ei muista. En halunnut ohjata vastaajia, joten päädyin avoimeen kysymykseen monivalinnan sijaan, mutta jos tekisin kyselyn nyt uudestaan, käyttäisin monivalintaa. Eräs lähettäjä jopa uhkasi tappaa minut, jos en suostuisi tapaamaan häntä ja harrastamaan seksiä hänen kanssaan.

Täältä löytyy vähän kaikkee ja voit sitoo mut sänkyy ja ruoskia alotteeks. Niin että et pysty enää kävelee ja voin kourii sun tissejä sileen ettet enää tunne niitä. Tuu tänne ni voin panna sua ilmatteeks. Ja vastineeks nuolen sun Ja puristelen vuotias tyttö Kuten esimerkeistä näkee, lähettäjän todellisen motiivin selvittäminen voi olla hankalaa. Viestit vaihtelevat lyhyistä letkautuksista pitkiin keskusteluihin, jotka osoittavat esimerkkejä joko päättäväisestä flirttailusta tai lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelusta eli groomingista.

Uh ah pane mua -tyylisistä viesteistä osa on voitu tarkoittaa vitseiksi ja osa oikeiksi ehdotuksiksi. Ilman kontekstia tätä ei kuitenkaan voi tietää, joten laskin kaikki ehdotuksen sisältävät viestit samaan kategoriaan viestin tyylistä riippumatta. Jälleen kerran olennaisinta on, miten viestin vastaanottaja on viestin tulkinnut.

Neljännes vastaajista kertoi viestin sisältäneen flirttailua, vihjailua tai seksiin liittyviä kysymyksiä, joiden tarkoitus oli ylläpitää puhetta seksistä. Haluatko muolla jouluista keppiäni? Tavataanko Helsingin keskustassa klo 21 ja mennään meille pelehtimään. Tai perus "mua panettaa, lähetä joku seksikäs kuva ; ". Semmoisia flirttailevia ja ehdottelevia. Joskus kysytään suoraan että haluatko tehdä seksiä. Viisi prosenttia vastaajista taas sanoo lähettäjän halunneen ystävystyä.

Voi vain spekuloida, mitä tämä tarkoittaa seksiin liittyvien viestien kontekstissa. Lähettäjä on voinut haluta saada ystävän, jonka kanssa jutella seksiin liittyvistä asioista, tai ystävyyttä on voitu ajatella keinona päästä myöhemmin harrastamaan seksiä joko netissä tai sen ulkopuolella. Moni vastaus on toki monisyinen ja luokiteltavissa moneen kategoriaan. On selvää, että viestin lähettäjällä on merkitystä, kuten alla olevat esimerkit osoittavat.

Minulle henkilökohtaisesti osoitetut viestit ovat tulleet tutuiltani noin samaa ikäluokkaa ja ne ovat olleet leikkimielisiä tai tarkoitettu kehuiksi. Mitään häirintää en ole kokenut. Kerran [palvelussa] yksi poika kysyi "puhutaanko tuhmia? Tytöistä 21 prosenttia sai seksiin liittyviä kysymyksiä, 16 prosenttia pyynnön yhdyntään, 14 prosenttia kysymyksiä rinnoista tai sukuelimistä ja 11 prosenttia pyynnön riisuutua webbikameran edessä.

Yhteydenottojen saaminen vaikuttaa olevan yleistä. Mielenkiintoinen esimerkki on vuotias tyttö, joka keräsi kuluvan ikävuotensa aikana mittavan kokemusmäärän. Hän sai viestejä, joissa kyseltiin seksikokemuksista. Hän kertoo niiden saamisen tuntuneen "kiihottavalta ja ensin hämmentävältä mutt sitten halusin lisää niitä viestejä". Hän myös lähetti vastaavanlaisia viestejä itse kiihottumistarkoituksessa ja uteliaisuudesta. Kyselyn päätteeksi hän kuitenkin kertoo, ettei enää lähettele moisia viestejä tai käytä palveluita, joissa niitä sai.

Tällaista pikataivalta tavallisempaa kuitenkin lienee, että vastaava kehitys kestää muutaman vuoden. Selvää on, etteivät kaikenlaiset viestit kaikenlaisilta lähettäjiltä ole koskaan toivottuja. Moni vastaaja kertoi viestien herättäneen monenlaisia tunteita yksinkertaisesti siitä syystä, että oli saanut useita viestejä. Myös saman henkilön kanssa käydyt keskustelut saattoivat muuttua miellyttävistä ikäviksi tai ensin kivalta tuntunut keskustelu alkoikin myöhemmin hämmentää.

Kuitenkin muutaman kerran olen saanut sellaisia viestejä, jotka koin ahdistaviksi. Jos minua paljon vanhempi, ahdistaa vähän. Jos kyseessä kuitenkin selvästi on joku vanha ja ällöttävä pervo, estän yleensä viestin lähettäjän mikäli mahdollista. Jotkut kuitenkin eivät tuntuneet kauhean hyviltä, niihin en vastannut. Pilailu on yleistä Seksiin liittyvät jutut ovat etenkin nuorten lasten maailmassa vielä vähän vieraita ja kiellettyjäkin.

Vanhempien lasten mielestä ne taas ovat hauskoja juuri epäsopivuutensa vuoksi. Seksijuttuja kirjoitetaankin paljon juuri pilailu- tai ärsytysmielessä. Tyypillinen lähettäjä voi olla nuori, joka vasta opettelee ymmärtämään seksiin liittyviä asioita tai joka muuten vain haluaa ärsyttää. Itse seksiin liittyviä viestejä lähettäneistä kiusata halusi yhdeksän prosenttia ja ärsyttää kahdeksan prosenttia.

Neljä prosenttia taas sanoo halunneensa vitsailla tai pelleillä. Tylsyyden vuoksi viestejä lähetti kaksi prosenttia vastaajista. Yleensä oon myös sanonut jälkeenpäin että sori, jos ahdisti tai kysynyt että onko toisen mielestä okei vitsailla tällaisella asialla.

Yleensä puhun asiasta kaverien kanssa, perus teinihuumoripervoilua, ei mitään sen vakavampaa: D vuotias tyttö 38 Katso taulukko. Avoimista vastauksista ilmenee, että kavereiden kesken on tavallista lähetellä tavalla tai toisella seksiin liittyviä viestejä. Ne koetaan usein pilailuksi, mutta niistä ei häiriinnytä. Pilailu- ja kiusaamisviestejä voi olla hankala erottaa toisistaan, tai sama viesti voitaisiin luokitella kumpaankin kategoriaan.

Vitsit ovat yksi harvoista viestityypeistä, jotka esiintyvät lähes jokaisen kysymyksen tuloksissa. Vitseistä kirjoitetaan riippumatta siitä, kysyttiinkö viestin sisällöstä, tarkoituksesta vai sen herättämistä tunteista. Eniten vitsit ovat esillä edellä käsitellyssä kysymyksessä, jossa kartoitettiin viestin lähettämisen syytä. Siinä yli puolet vastaajista mainitsi vitsit. Muissa vastauksissa ne esiintyvät vähemmän. Syy lienee yksinkertaisesti se, että muut kysymykset vaativat avointa vastausta.

Vaikka moni on saanut useita seksiin liittyviä viestejä, vain harva erotteli jokaisen viestityypin vielä avoimissa vastauksissa. Vitsit ovat harmittomia, joten ne väistyivät muunlaisten sisältöjen tieltä. Sisällöstä kysyttäessä seksiin liittyviä viestejä saaneista vastaajista noin joka kymmenes sanoo viestin olleen vitsi tai pila tai sen sisällön olleen naurettava tai lapsellinen.

Enimmäkseen sellaisia OMG panen poiccixe kaa tuu muqaa! Nuorten uh ah pane mua -viestit eivät välttämättä liity seksiin mitenkään vaan voivat olla myös kaverillinen vitsi tai kiusoittelua. Tällaiset viestit usein kuitataankin nuorempien pelleilynä. Kun kysyttiin viestin saamisen herättämiä tuntemuksia, 14 prosenttia huvittui viestistä joko muuten vaan tai koska tiesi tai arveli sen vitsiksi. Viestin sisältö sai yleensä minut vain huvittuneeksi, sillä voin vain kuvitella kuinka pieni tyttö tai poika hihittelee ruudun takana.

Lähinnä nauroin epätoivoiselle yritykselle. Jonkun nuoren tytön säälittävää pelleilyä vaan: D vuotias tyttö Esimerkkivastauksista käy hyvin ilmi, kuinka pilailuviestien ajatellaan tulevan nimenomaan nuoremmilta.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuka viestit on lähettänyt. Aihetta käsiteltiin jo edellisessä luvussa, mutta mainittakoon vielä, että pilailijoiksi epäiltiin nimenomaan nuoria tyttöjä. Paljon valittiin myös vaihtoehtoja nuori poika ja sillä ei ole väliä Viesteissä vaihdetaan tietoa ja mielipiteitä Kymmenen prosenttia itse seksiin liittyviä viestejä lähettäneistä ja kolme prosenttia niitä saaneista tytöistä kertoo viestien sisältäneen yleistä keskustelua seksistä.

Näiden viestien tarkoitus ei siis ole ollut esimerkiksi kiihottaa vastaanottajaa tai ainakaan niin niitä ei tulkittu. Osallistujilta kysyttiin muun muassa, millaisia viestejä he olivat netissä seksistä kirjoittaneet.

Alle vuotiaiden osallistujien vastauksista nousivat esille muun muassa omat ja muiden kokemukset, seksuaalinen suuntautuneisuus, sukupuoliroolit, fantasiat, masturbointi, sukuelinten oikea koko, irtosuhteet, suuseksi, pornografia, ehkäisy ja erilaiset seksin harrastamisen tavat.

Pelastakaa Lapset , 9. Minun kyselyni vastaukset eivät useinkaan olleet näin yksityiskohtaisia, mutta uskon viestien sisällön noudattavan samaa linjaa. Vastaanotetuista viesteistä kolme prosenttia ollut yleistä keskustelua seksistä, esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta juttelemista tai tiedonhakua.

Kyselyyni vastanneet, itse seksiin liittyviä viestejä lähettäneet luonnehtivat viestejä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Ja olen lisäksi vastannut saamiini viesteihin jotenkin kiltin hyvästelevästi en jaksanut puhua seksistä tai yrittää kiihottaa vastakumppani. Ja sitten vedetty pervoo roolileikkii ja näin. Puolet vastaajista kertoo jutelleensa niistä sellaisten Nettikavereiden kanssa seksistä on jutellut 37 prosenttia vastaajista ja tuntemattomien kanssa 22 prosenttia. Vastaavasti 42 prosenttia kertoo, ettei ole jutellut seksistä kenenkään kanssa netissä.

Luvut ovat reippaasti aineistoni tuloksia korkeampia, mutta se selittynee kysymyksenasettelulla. Kaikki vastaajat eivät välttämättä ajatelleet, että tavallinen keskustelu luetaan mukaan seksiin liittyviin viesteihin. Voi myös olla, että se jäi mainitsematta, mikäli vastaaja oli saanut tai lähettänyt muunlaisia seksiin liittyviä viestejä Osa reagoi viestiin, osa ei Vastaajilta kysyttiin myös, mitä he tekivät saatuaan viestejä.

Vaihtoehtoja oli mahdollisuus valita vain yksi. Vastaukset kielivät tietystä huolettomuudesta. Eniten valittiin vaihtoehtoa En tehnyt mitään, jonka valitsi 27 prosenttia vastaajista. Rinnalle sopivat hyvin ne 19 prosenttia, jotka kertoivat poistaneensa viestin. Yhteenlaskettuna nämä kaksi kohtaa kattavat liki puolet vastauksista. Tämä kulkee hyvin linjassa muiden vastausten kanssa: Lähes puolet seksisisältöisiä viestejä saaneista ei kertonut viestien herättäneen minkäänlaisia tunteita.

Tällöin ne eivät oletettavasti vastaanottajaa myöskään häirinneet eikä hän kokenut tarpeelliseksi tehdä jatkotoimenpiteitä. Viestin poistoon voi olla monia syitä, kuten oman viestilaatikon siistinä pitäminen, viestilaatikon tilansäästö, pelko siitä että joku muu näkee viestin, kyllästyneisyys moisia viestejä kohtaan tai se, että yksinkertaisesti haluaa unohtaa viestin koskaan olleen olemassakaan.

Toimet viestin vastaanoton jälkeen Mitä teit saatuasi viestejä? Heistä puolet vastasi viestiin jotakin seksiin liittyvää. Se voi olla esimerkiksi roolipelin jatkamista, nettiseksiin suostumista tai flirttailua. Toinen puolisko taas vastasi kertoakseen, ettei halua vastaavia viestejä. Kolme prosenttia kertoi viestistä kaverille ja yksi prosentti jollekulle aikuiselle.

Jos viestin epäiltiin tulleen aikuiselta mieheltä, tytöt olivat herkempiä kertomaan niistä aikuiselle. Luku jää silloinkin alle kymmenen prosentin. Mielenkiintoisen vertailukohdan tarjoaa ruotsalainen tutkimus, jossa vuotiaista tytöistä peräti 32 prosenttia kertoi epätoivotusta seksiin liittyvästä viestistä kaverille tai sisarukselle ja 19 prosenttia vanhemmilleen Statens medieråd , Luvut ovat aivan erilaisia kuin minun aineistossani. Osasyy voi olla, että minun kyselyssäni sai antaa vain yhden vastausvaihtoehdon, kun ruotsalaistutkimuksessa niitä sai valita useita.

Kysymyksessä ei ollut mahdollisuutta itse kirjoitetulle vastaukselle, mutta muutama vastaaja kirjoittaa aiheesta muissa avoimissa vastauksissaan. Ei se minua liikuttanut sen pahemmin, vastasin etten halua tällaisia viestejä ja raportoin hänestä. Mutta pidemmän päälle ajateltuna hän voi viestittää myös paljon paljon pienemmille tuollaista, ja pienemmät voivat pelätä.

Suurin osa palveluista kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden estää yksittäisten käyttäjien yhteydenotot. Ruotsalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että vuotiaista tytöistä, jotka olivat saaneet epätoivotun seksiin liittyvän viestin, 62 prosenttia esti lähettäjän Statens medieråd , Niina Uusitalo, Susanna Vehmas ja Reijo Kupiainen kirjoittavat, että eurooppalaisessa vertailussa suomalaislasten ja -nuorten arviointi omista nettiturvallisuuteen liittyvistä taidoista oli tutkimukseen osallistuneiden 25 maan joukosta parasta Uusitalo ym.

Lähes yhtä moni kertoo osaavansa muuttaa yhteisöpalvelujen yksityisyysasetuksia vuotiaista tytöistä estää osasi 63 prosenttia ja yksityisyysasetuksia muuttaa 54 prosenttia. Ehkä nämä korkeat luvut selittävät sitä, miksi niin harva aktiivisesti tekee jotakin seksiin liittyviä viestejä saatuaan.

Pyrin laatimaan kyselyn mahdollisimman neutraaliksi. En halunnut vastaajien ajattelevan, että heidän tekonsa tuomitaan. Jätin esimerkiksi joistakin kysymyksistä valmiit vaihtoehdot pois, koska suurin osa niistä olisi ollut negatiivisia. Varotoimenpiteistäni huolimatta osa vastaajista otti kyselyn tuomitsevana. Tämä näkyi vapaissa kommenteissa, joissa osa vastaajista päätyi puolustelemaan nettiseksiä ja seksistä keskustelua yleensä.

Niistä on alla muutama esimerkki. Kannattaa muistaa, että kaikki viestit joissa käsitellään seksiä eivät ole pahoja, netissä jaetaan seksistä myös paljon asiallista tietoa ja vastaillaan kysymyksiin.

Toisinaan uteliaisuuden ja hävyttömyyden raja on hyvin häilyvä. Nykyaikana kun ihmiset etsivät itseään myöskin netistä, erilaisilla fantasioilla, eikä pelkästään kopeloimalla itseään. Kaikki seksuaalisista asioista keskustelevat ihmiset eivät ole pervoja tai vanhoja. Osa saattaa olla kokeilunhaluisia ihmisenalkuja, joista on ihan okei viestitellä härskejä tuttavan kanssa. Kunhan se ei johda IRL-tapaamisiin vieraiden kanssa, kaikki on ok. Kyselyssä oli runsaasti miksi-kysymyksiä sekä omasta että muiden toiminnasta.

Vaikka kysymykset ovatkin neutraaleja, ne on helppo ymmärtää hyökkäyksinä. Puolustelukommentit ovat tutkijalle mehukasta sisältöä, mutta on toki sääli jos vastaajille jäi sellainen käsitys, että heitä syytetään jostakin.

Esimerkki avoimesta kysymyksestä, joka vielä ensimmäisissä luonnoksissani oli monivalintakysymys, on kysymys numero Millaisia saamasi seksiin liittyvät viestit ovat olleet?. Kysymyksen muotoilu onnahti pahasti, sillä sen saattoi käsittää monella eri tavalla.

Vastausten luokittelu oli siksi haasteellista. Kun ei onnistu, niin ei onnistu. Se on muuten aika kova paikka itsetunnolle — olen sen vaimo enkä pysty edes sen vertaa miellyttämään seksuaalisesti, että pääsisi loppuun asti.

En vaikka miten pistäisin oman nautintoni sivuun, en vaikka miten keskittyisin miellyttämään. Vaikka olisin miten porno. Kokeiltiin hellästi ja rajusti, alla ja päällä, suulla ja käsillä. Mutta kun ei niin ei. Viivyttelevä esileikki vaihtui taas rytmittömäksi nylkytykseksi, tuli hiki, ajatus alkoi harhailla.

Mies painoi lantiosta niin, etten edes pystynyt liikkumaan mukana. Tuli mieleen Ted Bundyn ruumisfetissi. Ei muuten ollut omiaan lisäämään tunnelmaa. Olen ihan oikeasti miettinyt, että onko vika minussa vai miehessä. Ehkä se kaipaa jotain rajumpaa, jotain pervompaa — jotain joka on niin not done ettei se uskalla edes ehdottaa.

Tai ehkä se ei vaan kiihotu minusta kun olen niin ruma ja läski. Tai ehkä se on kaappihomo. Tekisi mieli huutaa päin sen naamaa: Jos se, että laihdutan 30kg pelastaa seksielämämme, voin tehdä sen. Jos haluat että räimin sinua Nokian kumisaappaalla naamaan, kerro se. Jos haluat että kiristän nutturalla itselleni eskimosilmät ja piiskaan sinua raamatulla perseelle, sano. Jos salaa haluat pukeutua rintaliiveihini ja stay-uppeihini samalla kun vedän sinua sträppärillä hanuriin, ilmoita siitä minulle.

Paitsi makaamaan kuolleena lahnana sun alla samalla kun puristat mustelmia mun lantioihin ja jyystät silmät kiinni apinan raivolla menemään. Onhan se nyt hitto vie aika ankeata, kun muuten täydellisen viikonlopun pilaa seksi rakastamasi ihmisen kanssa.

En enää halua edes yrittää. Eihän sun tarvi suostua tuollaiseen mistä selkeästi kumpikaan ei nauti ja ainakin sulle tulee jopa paha olo. Älä enää itse tee aloitetta seksiin ja kieltäydy seksistä silloin kun hän tekee aloitteen.

Se on sääli ettei osata lukea ajatuksia. Itse suostuisin siihen, että mies kävisi vaikka vieraissa jos se omaa seksielämää auttaa. Surullista vain, että seksi on teillä "tommosta", mutta onneksi sulla on se poitsu! D no joo, ei niin vakavaa aihetta etteikö siitä edes jotain huumoria saisi revittyä Eiköhän tuossa tilanteessa jo ihan oikeasti kannattaisi nimenomaan avata keskustelu, vaikka väkisin.

Luulisinpa että se naamaa vasten huutaminenkin parantaisi tuollaista tilannetta.. On se jo avattu niin moneen kertaan, etten enää edes jaksa laskea Ja miehesi ei siis osaa sanoa asiasta oikeasti mitään? Jos olet tehnyt selväksi, että sinä HALUAT enemmän ja parempaa, ettet ole tyytyväinen tilanteeseen, ja toisaalta olet tehnyt myös selväksi että haluat tietää miksi häntä ei huvita niin.. Pallo on silloin kyllä heitetty miehellesi.

Ja paskamaista käytöstä häneltä olla puhumatta asiasta jos tietää kuinka tärkeä asia on sinulle. Kyllähän tuollainen alkaa syödä suhdetta varmasti muiltakin osin väkisellä, kun syytä ei ole selvillä.

Tulee ehkä vähän hölmöön asianyhteyteen tämä kommetti, mutta oon useamman kerran jo meinannut sanoa näin: Mun maailmankuvaa vai pitäisikö sanoa että ihmiskuvaa tämä blogi on avartanut ihan hurjasti. Mun maailmassa pettäminen on aina ollut mustavalkoisen ei ei ei: Ja pettäjä automaattisesti kusipää.

Johtuu varmasti omista kokemuksistani muutamasta aiemmasta suhteesta, jolloin minua on ihan suoranaisen selvän kusipäisesti petetty. Blogisi on kuitekin ollut silmiäavaava siinä mielessä, että kuvaat siinä niin vilpittömästi niitä tilanteita, tunteita ja turhautumisia, jotka ovat tähän elämäntilanteeseenne johtaneet.

Ja että pettämisen takana voi jossain tapauksissa olla oikean, vilpittömästi tuntevan ihmisen  eikä pelkästään jonkun paatuneen kusipään tunteet ja turhautumiset - ja jos nyt oikein tulkitsen, niin myös aito halu korjata tilanne kotona, jos se korjattavissa olisi Mäkin sanoisin, että yrittäkää yrittäkää yrittäkää keskustella nyt, kun asia on "tuore".

Vaikka oletkin kertonut, että olet jo sitä lukemattomat kerrat yrittänyt Oletko muuten ajatellut, olisitko valmis siihen, jos sieltä tulisikin joku sellainen ihan kamala vastaus, jota et haluaisi kuulla? Tyyliin sairaus okei olen katsonut liikaa Breaking Badia tai heh vaikkapa se naiseksi pukeutumisen salaisuus? Tai joku muu tosi-tosi vaikea asia? Omassakin maailmassani, joskus aikojen alussa kun kaikki oli vielä hunky-dory, ajattelin ihan samoin. Enkä vähiten siksi, että minuakin on petetty, myöskin ihan suoranaisen selvän kusipäisesti ja useampaan otteeseen.

Mutta tosiaan, kaikki ei aina ole mustavalkoista. Heh, mä olen jo niin pitkällä että en edes kykene ajattelemaan, mikä vastaus olisi ihan kamala. No sairaus tietysti olisi, mutta uskoisin että siitä kyllä kertoisi. Toinen suhde saisi minut luultavasti vain kohauttamaan hartioitani; joskin minun olisi vaikeaa ymmärtää, miksi sille toiselle naiselle riittää siementä, mutta minulle ei Ja jos se nyt salaa haluaisi pukeutua naiseksi, niin mikäs siinä - voitaisiin käydä yhdessä shoppailemassa ; En minä siitä vähemmän alkaisi rakastaa.

Alan olla jo siinä pisteessä, että hyväksyisin ihan mitä vaan, jos se vaan parantaisi meidän seksielämää Tuo ongelma ei ole sinun ongelmasi. Olet tehnyt jo kaikkesi miehen hyväksi ja se kaikki ei auttanut yhtään. Haluttomuus on miehesi ongelma. Jos hän haluaa tehdä sen eteen jotain, hakee hän itse apua itselleen.

Ongelman juuret voivat käsittääkseni olla todella syvällä. Ja sinun päätettäväksesi jää, että mitä tehdä? Pysyä nykyisessä tilanteessa, kiintymys rakkaus?

Tilannehan on sinänsä tosi hyvä. Ainoa, jota tässä vähän säälin on Nörttipoika. Ei sillä että hänen asiansa olisivat huonosti, ei tosiaankaan. Vaan, koska teille kahdelle ei ns. Ei omaa elämää, perhettä jne. No, miehenä Nörttipojallahan on aikaa. Ei tarvitse hätäillä, perheen voi perustaa sitten myöhemminkin. Niin, itseasiassa tilanne on nykyisessa muodossaan aika hyvä.

Nörttipojan ja aviomieheni kanssa minulla on yhteensä sataprosenttisen tyydyttävä suhde. Se nyt vain sattumalta on jaettu kahden ihmisen kesken Muut kommentoijat ovat sanoneet aika pitkälti sen, mitä itse olen ajatellut, mutta yksi asia jäi vaivaamaan: Blogista olen saanut sen kuvan, että hyväksyt oman kehosi, ja Nörttipoika ihailee sitä, joten voisit edes ajatella laihduttavasi, jos sitten olisit seksuaalisesti viehättävämpi kumppanisi silmissä?

Suhtautumisesi vaikuttaa todelliselta rakkaudelta, mutta jos miehesi rakastaa sinua samalla tavalla, niin on pikkumaista pitää kaltaistasi naista epäseksikkäänä ylimääräisten kilojen takia. Siinä vaiheessa ansaitsisit toisen, vaikka kyse olisi kuinka jonkinlaisesta sielunkumppanuudesta. Mutta pahalle tuntui lukea tätä muutenkin vaikka myös nauroin , sillä tekstistä todella paistaa epätoivo, turhautuminen, kipu ja ennen kaikkea rakkaus, mikä vain vahvistaa kolmea ensimmäistä tunnetta.

Jokainenhan meistä rupsahtaa, enkä usko että mieheni viehtyi minuun alussa pelkästään ulkonäköni perusteella. Onhan se mieskin harmaantunut ja kilojakin on tullut vuosien varrella viitisentoista lisää. Mutta toisaalta jos se nyt "vain" siitä olisi kiinni, niin miksipä ei On se ennenkin onnistunut. Mulla oli tilanne että aviomies ei halunnut seksiä. Hän myös laukesi yleensä ennenaikaisesti. Ei pitänyt esileikistä ja oli muutenkin erittäin suppea seksuaalisesti Ajan kanssa siihen tottui, mutta niin se liitto vaan kaatui.

En tämän ikäisenä misssään nimessä halua olla ilman seksiä En päätynyt sänkyyn asti mutta kuitenkin Havahduin ja päätin erota. Nyt olen löytänyt uuden miehen.

Ja WAU mulla ei ole koskaan, ei koskaan elämäni aikana ollut tällaista seksiä. Ajatuskin siitä etten olisi lähtenyt ja olisin vielä jumissa avioliitossa on aivan kamala..

Mä tunnistan ja samastun tosi moneen asiaan sun tilanteessa. Vuosi sitten mulla itselläni oli aivan samanlaisia ajatuksia. Olin ollut silloin yhdessä noin neljä vuotta poikaystäväni kanssa, joka oli ja on edelleen maailman ihanin ihminen.

Rakastava, huolehtiva, kiltti ja välittävä. Kaikkea, mitä poikaystävältä ja tulevalta aviomieheltä voi toivoa, mutta sängyssä ei vain toiminut.

Ensimmäisen vuoden ajan meillä oli paljon seksiä. Kokeiltiin uusia juttuja ja harrastettiin spontaanisti ja oudoissa paikoissa rakastelua. Se oli aivan juuri niin kliseistä, kuin suhteen alussa kuuluukin.

Sitten meistä tuli henkisesti läheisempiä. Muutettiin yhteen, ymmärrettiin toisiamme täysin ja pelkästä katseesta. Enää ei tullut alotteita ja ne kerrat, kun jotenkin sain vokoteltua ja aneltua hänet sänkyyn kanssani, seksi oli kamalaa. Yhtä ja samaa jynkytystä ja nopeasti ohi. Seksileluja, pornoa, alusvaatteita, rentoutumista, hierontaa, kovempia otteita jne. Mikään ei tehonnut häneen. Keskustelimme paljon, mutta hän ei osannut sanoa, mistä haluttomuus johtui ja keskustelut pyörivät kehää.

Pohdimme eroa useasti, sillä olin onneton, mutta päädyimme aina siihen, että kun meillä muuten menee niin hyvin Terapeutti sanoi neljännellä tai viidennellä kerralla, että poikaystävälläni on seksuaalisuus piilossa jonkin kuoren alla, eikä hän pysty katsomaan sitä objektiivisesti.

Turhauduin ja itkin lisää. Tämä oli viime joulun aikoihin. Sitten ymmärsin, että suhteemme jatkuisi täysin samanlaisena, ellen tekisi jotain. Aloin suunnitella tulevaisuutta ilman häntä, vaikka se teki kipeää. Tein elämäni raskaimpia päätöksiä ja elämäni raskaimpia tekoja.

Kesällä sain jotenkin kakistettua ulos, etten halua enää jatkaa. Muutin eri maahan parantelemaan itseäni. Haluan sanoa, että ymmärrän täysin tilannettasi ja toivon sinulle kaikka hyvää. Itsekin olisin varmasti pettänyt poikaystävääni, jos tilanne olisi osunut kohdalle.

Kamalinta on, että hän olisi luultavasti ymmärtänyt sen ja kiltisti hyväksynyt osansa. En halua neuvoa sinua, koska tiedät kyllä itse, millaista elämää haluat elää. Päätös on raksas ja rohkea, oli se sitten ero tai yhdessä jatkaminen.

Gay päivähotelli nuruhieronta