Sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies

sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies

Tubettajat ilmiö on huomioitu myös kaupallisilla tahoilla yleisemminkin. Elokuussa yli sata tubettajaa ja vastaava tuottaja Risto Kuulasmaa järjestivät Hartwall areenalla ensimmäisen tubettajille, heidän faneilleen ja yrityksille tarkoitetun Tubecon tapahtuman. Järjestäjät odottivat kävijää, mutta paikalle tuli , tapahtuman aikana Internetin kautta tapahtumaa seurasi tämän lisäksi samanaikaisesti parhaimmillaan katsojaa. Tapahtumassa tubettajat tapasivat toisiaan ja samalla myös fanejaan eli videoidensa katsojia.

Tubecon -tapahtumassa oli huomioitu tubettajien ja heidän yleisönsä markkinaarvo. Tubeconin yksi tarkoitus oli tuoda yhteen yritykset ja tubettajat ja luoda heidän välilleen kumppanuussuhteita.

Muun muassa Finnair oli tapahtumassa yksi kumppanuuksista kiinnostunut osapuoli. Näin tubetuksen ympärille kietoutuu markkinointi ja kulutuskulttuuri samalla, kun tubetuksen ympärille näyttää rakentuneen uusi nuorisokulttuurin laji. Tubetusilmiössä toteutuu yksi mediakasvatuksen ja medialukutaidon tavoitteista eli mediatuottamisen ja ilmaisun tapojen opettelu itse osallistumalla ja tekemällä Kotilainen , Tubettamalla on myös mahdollista tehdä yhteistyötä muiden tubettajien, mutta myös erilaisten kaupallisten tahojen kanssa ja kehittyä ajan myötä media-alan ammattilaiseksi.

Puhun tässä tutkimuksessa ensisijaisesti tubetuksesta ja tubettajista, koska Justimusfilmsin tekijöiden voidaan ajatella olevan tubettajia.

En suoranaisesti tutki tubetus ilmiötä, mutta nostan sen esiin, jotta tutkimieni videoiden suosio ja vaikuttavuus ymmärretään oikein. Keskityn tässä tutkimuksessa maskuliinisuuksien representaatioiden tarkasteluun, joten olen rajannut naishahmojen tarkastelun tutkimukseni ulkopuolelle.

Seuraavaksi avaan maskuliinisuuden ja hegemonisen maskuliinisuuden käsitteitä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää miehenä olemisen kulttuurisia odotuksia. Näiden käsitteiden avulla voidaan myös tutkia, millaisia ovat maskuliinisuuksien representaatiot Justimusfilmsin huumorivideoissa. Maskuliinisuus on jotain, mikä määrittää tietyssä yhteiskunnassa ja kulttuurissa tiettynä aikana, miltä miehen tulee näyttää ja millainen miehen tulee olla ominaisuuksiltaan Jokinen , Myös Rossin , 33 mukaan historia määrittää, millaisia sukupuolia on mahdollista suorittaa minäkin aikana.

Antiikin Kreikassa nuori, alaston ja lihaksikas miesvartalo oli ihailun kohde sekä taideteoksissa että urheilumittelöissä Hapuli , ja luvun lopun ja luvun maalaustaiteessa ihannoitiin nuorta feminiinistä miesruumista, joka peitellysti oikeutti kuvat homoeroottisen katseen kohteiksi Solomon-Godeau ,.

Koristautumista ei aina ole suinkaan ole pidetty vain naisten oikeutena, sillä miesten pukeutumisessa suosittiin koristeellisuutta luvulle asti ja vasta silloin koristautuminen määriteltiin naiselliseksi miehen statusta määrittäväksi symboliksi ja miesten pukeutumisessa alettiin suosia yksinkertaisuutta Thesander , 28 Maskuliinisuuden ihanteet ovat muuttuvia ja aikaan ja kulttuuriin sidonnaisia.

Länsimaisessa kulttuurissa maskuliinisina ominaisuuksina pidetään Jokisen , 8 9 mukaan toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationaalisuutta, fyysistä voimaa, väkivaltaa ja kilpailullisuutta, kun taas feminiinisyyden nähdään olevan maskuliinisuudelle vastakkaisia piirteitä kuten yhteisöllisyyttä, emotionaalisuutta ja empaattisuutta.

Jokisen , mukaan länsimaisen kulttuurin miesideaali voidaan tiivistää viiteen odotukseen: Hänellä on myös sosiaalista tai poliittista valtaa, 3 miehen luonne on vakaa, päättäväinen ja rationaalinen.

Hän kykenee kriisitilanteiden hallintaan, 4 mies kykenee puolustamaan itseään ja perhettään sekä henkisiltä että fyysisiltä hyökkäyksiltä ja 5 mies on synnynnäinen heteroseksuaali ja hyvä rakastaja. Vaikka suurin osa ihmisistä pitää sisällään sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, niin miehissä odotetaan olevan huomattavasti enemmän maskuliinisia piirteitä.

Jokinen , 8 9. Maskuliinisuus on suhteellista, ilman feminiinisyyttä ei ole maskuliinisuutta. Lisäksi se saa piirteensä suhteessa muihin asioihin, kuten historiaan ja kulttuurisiin muutoksiin. Connell , 68; Jokinen , ; Lehtonen , Urheilutapahtumat ovat olleet paikkoja, jossa miesruumista on voitu esitellä ja lihaksikas ruumis on nähty kauneusihanteena. Urheilu on ikään kuin tiivistänyt ja tiivistää yhä useita maskuliinisia ihanteita, joita ovat itsekontrolli, kilpailullisuus, ruumiin karaiseminen, miehinen toveruus, sankaruus ja pidättäytyminen liiallisesta seksuaalisuudesta.

Urheilullinen mies nähdään voimakkaana ja määrätietoisena, pystyyhän hän saavuttamaan suorituksia, joilla voi kilpailla myös muiden maskuliinisuuksien kanssa. Urheilusta onkin tullut luvun alusta maskuliinisuuden vyöhyke, jonne miehet ovat voineet paeta naisten kasvavaa vaikutusvaltaa. Myös Tiihonen , , puhuu urheilusta hypermaskuliinisena elämänalueena ja naisista vapaana vyöhykkeenä, jossa miesten keskinäiset perinteiset käytännöt on näihin päiviin asti siirretty sukupolvelta toiselle.

Samoin kivun ja kärsimyksen kestäminen eli tietynlainen ruumiin karaiseminen ovat Tiihosen , mukaan maskuliinisuuden ominaisuuden osoitus, joka erottaa miehet pojista, naisista ja epämiehekkäistä miehistä. Sodat ovat urheilun ohella olleet perinteisesti miehisiä maskuliinisuuden vyöhykkeitä. Kivimäki , sanookin, että kertomukset sodasta rakentavat keskeisesti miessankareita ja miesihanteita. Väinö Linnan Tuntematon sotilas -elokuva ja kirja voidaan esimerkiksi nähdä sekä dokumentaarisuutta lähestyvänä.

Sotaan lähtevät ja siellä olevat miehet nähdään isänmaan puolustajina, kansakunnan pelastajina ja uhrauksiin valmiina olevina sankareina. Kivimäki , Analysoin myöhemmin millaista maskuliinisuutta rakennetaan Justimusfilmsin videossa Takalinjan sankarit.

Millaisia ulkoisia vaatimuksia maskuliinisuuteen liittyy? Otan mainonnan esimerkit mukaan tutkimukseeni, sillä erityisesti televisiomainonta on audiovisuaalista materiaalia, joka peilaa kulttuurisia arvoja ja ajankohtaisia asioita samoin kuin nuorten tubettajien kuten Justimusfilmsin videot luvulta alkaen ulkonäköpaineet ovat alkaneet kohdistua myös miehiin Cortese , 70; Rossi , Yhdysvaltalaista mainoskulttuuria tutkineen Cortesen , 69 70 mukaan nykymedian ja mainosten miesmaskuliinisuuden ihanteeseen liittyy samanaikaisesti hoikkuus ja lihaksikkuus, nuoruus, seksuaalinen haluttavuus ja atleettisuus, mutta myös siistitty ulkonäkö.

Erityisesti lihaksikkuudesta on tullut normatiivisen maskuliinisuuden keskeinen ominaisuus, vaikkakaan kyseessä ei ole uusia asia, sillä lihaksikkuutta on ihailtu maskuliinisuuden ilmentäjänä jo antiikin ajoista saakka Cortese , 69 70; Hapuli , ,.

Lihaksikkuus voidaan nähdä kovan maskuliinisuuden ilmentäjänä vastakkaisena pehmeälle feminiinisyydelle. Lihaksikkuus toimii myös vallan symbolina, sillä lihaksikkuuteen liittyy sen pitäminen biologisesti annettuna ja siten luonnollisena. Lihaksikas mies on voimakas voimakkaampi kuin useimmat miehet ja naiset ja maskuliininen ja se oikeuttaa hänelle vallan ja hallinnan.

Hapuli , Nykyaikana lihaksikkuus näkyy urheilijakuvastojen lisäksi muun muassa muotikuvissa kuten Calvin Cleinin miesten alusvaatemainoksissa sekä hiphop ja rap-musiikkivideoiden miesten paljastetuissa lihaksikkaissa ylävartaloissa.

Myös Justimusfilmsin videoissa viitataan lihaksikkuuteen. Mainonnassa maskuliinisuuksia voidaan kuvata samanaikaisesti tai vuorotellen vastakkaisia ominaisuuksia sisältävinä. Esimerkkeinä tästä ovat hyvä poika ja. Myös Rossin , 44 45 mielestä siisteyden lisäksi miesmalleille sallitaan tietty rosoisuus ulkonäössä ainakin, jos mainosten kerronta liittyy perinteisesti miehisinä pidettyihin asioihin, kuten urheiluun ja eräretkeilyyn.

Näin näyttää siltä, että mainosten maskuliinisuuden kuvauksessa sallitaan useampia kuin vain yksi muoto toteuttaa maskuliinisuutta. Cortesen , 70 mukaan odotusten mukaan puoleensavetävän naisen oletetaan näyttävän tietynlaiselta, kun taas miehen ulkonäkövaatimukset eivät ole niin tiukasti ennalta määrättyjä.

Justimusfilmsin videoissa tuodaan esiin erityyppisiä maskuliinisuuksia. Suomalaisen mainonnan maskuliinisuuden kuvauksessa on ollut nähtävissä maskuliinisuuteen liitettyjä feminiinisiä ominaisuuksia luvulta alkaen.

Miehen kuvauksessa feminiinisinä piirteinä voidaan ajatella koristeellisuutta, passiivisuutta, riippuvuutta, alistumista, heikkoutta ja lisäksi tunteellisuutta, hoivaamista ja ruumiillista pehmeyttä, jotka ovat vastakkaisia perinteiselle maskuliinisuudelle. Mainonnassa feminiinisyys näkyy usein koti-isyyden kuvauksena, joka on hyväksytty miehen feminiinisyyden muoto. Perheeseen kohdistuva hoivaaminen on hyväksyttävää maskuliinisuuksille esimerkiksi mainoskuvastossa ilman, että maskuliinisuuden representaatio muuttuu hoivaavuuden eli feminiinisyyteen liitettävän ominaisuuden myötä naurettavaksi.

Rossi , 88 90, Isyyden on nähty antavan miehelle oikeuden osoittaa julkisesti huomaavaisuutta ja vastuuntuntoa ja näin ilmaista herkkiä tunteita. Lapsien hoivaaminen on ollut myös tärkeä osa kokemusta olla erilainen ja läheisempi isä kuin aiemmat sukupolvet perinteisesti ovat olleet.

Tigerstedt , Tigerstedtin luvun alussa keräämissä elämänkerroissa isyys oli yksi keskeinen mieheyden kokemus ja isyyteen kuului myös tarve olla parempi tai läheisempi isä kuin mitä oma isä oli ollut Tigerstedtin ,.

Voidaan varmasti sanoa, että mainokset ja muu audiovisuaalinen materiaali heijastavat ja myös vahvistavat kulttuurissa tapahtuvia muutoksia ja maskuliinisuuden representoimisen tapoja. Isyyttä käsitellään myös tutkimukseni Kaljavauva ja Onnellinen mies -videoissa, joihin palaan myöhemmin tutkimuksessani. Vuonna Simpson esitteli metroseksuaalisuus-termin, joka tarkoitti itsestään ja ulkonäöstään huolta pitävää urbaania miestä.

Alkuperäistermissä ei otettu kantaa siihen, onko metroseksuaali hetero-, bi- vai homoseksuaali, mutta termiä on käytetty suurimmaksi osaksi kuvaamaan heteroseksuaalia miestä ja maskuliinisuutta. Metroseksuaalisuus haastoi vanhaa maskuliinista miesideaalia uudella feminiinisellä tavalla, johon kuului muun muassa kosmeettisten tuotteiden käyttö ja kiinnostus muotia ja omaa ulkonäköä kohtaan.

Esimerkiksi usein parturissa ja klubeilla käyminen sekä shoppailu kuuluivat itseensä sijoittavien ja narsisteiksi kuvaitujen metroseksuaalien elämäntapaan. Kuluttaminen on keskeisellä sijalla metroseksuaalisuudessa ja kaupallisuuden ja kulutuskulttuurin nousu tapahtuivatkin samanaikaisesti ilmiön kanssa. Aluksi luvulla metsoseksuaalisuus oli kuitenkin torjuttu asia. Vuonna Simpson nimesi kirjoituksessaan tunnettuja miehiä kuten David Beckhamin, Brad Pittin ja Spidermanin metroseksuaaleiksi. Ensimmäisten vastareaktioiden jälkeen tämä kirjoitus ikään kuin vapautti metroseksuaalisuuden narsistisuuden ja nolouden leimasta ja yhtäkkiä metroseksuaalisuudesta tulikin kaikkien ihailema ja uuden seksikkään maskuliinisuuden ideaali.

Metroseksuaali vetosi myös naisiin, sillä näiden miesten ei tarvinnut osoittaa seksuaalisuuttaa samalla tavoin lakkaamatta, kuin perinteisessä maskuliinisuuden ideaalissa. Toisaalta jotkut naiset saattoivat kokea metroseksuaalisuuden myös kilpailevaksi feminiinisyyden muodoksi.

Nieminen , 40 puhuu Alexander Stubbista tiukoissa pyöräilyshortseissa metroseksuaalina, joka voi ilmaista narsismiaan moniarvoisessa urbaanissa kulutuskulttuurissa. Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että tulemalla töihin hienolla maastopyörällä ja pitämällä sykemittaria kellona puvun kanssa, Stubb ilmaisee pitävänsä huolta itsestään urheilemalla ja voi samalla esitellä statussymboleita; pyörää ja sykemittaria. Stubbin voidaankin nähdä olevan uuden ajan poliitikko,.

Simpsonin mukaan metroseksuaalisuus kuvaakin miesten vapautumista ja mahdollisuutta toteuttaa ennen epämiehekkäiksi pidettyjä asioita. Simpsonin metroseksuaalisuus antoi näin feminiinistyvälle maskuliinisuudelle hyväksytyn leiman. Suomessa metroseksuaalin vastapainoksi kehittyi luvulla äijä-ilmiö, joka on kansallinen vastine Briteissä kehittyneelle New Lad -maskuliinisuudelle.

Äijyydessä oli kyse stereotyyppisestä perinteisiä miehisiä ominaisuuksia sisältävästä machomiehestä, johon liittyi seksistinen huumori, miesten välinen kaveruus, miehiset ruokailutottumukset, raskaan äijärokin kuuntelu ja fyysisyyden korostaminen. Äijä on moderni versio perinteisestä suomalaisesta miehestä.

Kuten metroseksuaalisuus myös äijyys on tuotteistettu läpikotaisin. Toisaalta maskuliinisuus syntyy aina myös sosialisaatiossa sekä ruumiin kokemusten ja oman persoonan mahdollisuuksien ja rajoitusten kautta Jokinen , Äijyys ja suomalaisen miehen kuva nousevat esille omassa aineistossani. Näyttää siltä, että maskuliinisuuden vanhempi kuvaus korostaa toimintaa ja tiettyjä luonteenpiirteitä, kun taas uudempi maskuliinisuuden kuvaus ottaa mukaan enemmän myös ulkonäölliset seikat sekä ulkonäöstään huolehtimisen maskuliinisuuden osana.

Jokinen ; ; kuvaa esimerkiksi maskuliinisuutta enimmäkseen luonteenpiirteinä ja toimintana, ei niinkään ulkonäöllisillä seikoilla. Tämä seikka hämmästyttää itseäni, sillä uskoakseni nykymiehet ja maskuliinisuuden ihanne kohtaavat myös ulkonäöllisiä vaateita. Cortese , Dyer , Hapuli , Simpson ja Vänskä sen sijaan nostavat esiin maskuliinisuuksiin liittyviä ulkonäkövaateita. Analysoin Justimusfilmsin huumorivideoissa representoituja maskuliinisuuksia sekä luonteenpiirteiden että ulkonäköseikkojen osalta.

Itse hegemonia termi on peräisin Antonio Gramscilta Gramscin hegemonia on luokkasuhteiden analyysiä, jolla selitetään tietyn yhteiskunnallisen luokan hyväksyttyä johtoasemaa ja vallankäyttöä Gramsci ; kts.

Hegemonisella maskuliinisuudella selitetään miesten valta-asemaa suhteessa naisiin, mutta toisaalta myös suhteessa toisiin ei-maskuliinisiin miehiin. Hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluu länsimaisen miesihanteen piirteet: Toisaalta hegemoninen maskuliinisuus on riippuvainen historiallisista ja kulttuurisesta kontekstista.

Vanhat ja uudet maskuliinisuuden ihanteet voivat käydä kamppailua keskenään ja niinpä hegemonisen maskuliinisuuden käsitteeseen sisältyy muutoksen mahdollisuus. Maskuliinisuuden ihanne voikin muuttua vähitellen humaanimmaksi ja vähemmän alistavaksi. Useimmat miehet yltävät hegemonisen maskuliinisuuden ideaaliin vain osittain Connell , 79; Jokinen , Kuten luokkateorioissa myös hegemonisen maskuliinisuuden teoriassa maskuliinisuudet on jaettu hierarkkisesti sen mukaan, kuinka paljon yhteiskunnallista ja sosiaalista valtaa miehillä on.

Alimpana hierarkiassa ovat alisteiset maskuliinisuudet subordination , joita ovat erityisesti homoseksuaalit. Tätä on selitetty sillä, että homoseksuaalisuuden on nähty olevan kaikkea sitä, mitä perinteinen maskuliinisuus ei ole pikkutarkasta.

Näin hegemonisen maskuliinisuuden olennainen tai kenties olennaisin osa on heteroseksuaalisuus. Kuitenkin myös homoseksuaaliset miehet voivat samaistua perinteiseen patriarkaaliseen miehen malliin. Homoseksuaalisella miehellä voi olla myös taloudellista, poliittista ja sosiaalista valtaa, mutta julkisesti hänen on esiinnyttävä heterona.

Homoseksuaalinen mies voi lisäksi yhtälailla samaistua miesten ylivaltaan naisista ja olla näin uusintamassa miesten hegemoniaa. Homoseksuaalisuus onkin haaste homokulttuureineen, elämäntyyleineen ja identiteetteineen hegemoniselle maskuliinisuudelle. Miehiä, jotka eivät täytä hegemonisen maskuliinisuuden vaateita täysin, eivätkä toteuta maskuliinista valtaa tai dominanssia vahvasti, mutta hyväksyvät hegemonisen maskuliinisuuden ehdoitta, kutsutaan maskuliinisuuden seuraajiksi ja kannattajiksi complicity.

Vaikkei suurin osa miehistä pysty täyttämään hegemonisen maskuliinisuuden vaateita, heidän kannattaa seurata tätä ideaalia, sillä he hyötyvät joka tapauksessa miesten valta-asemasta suhteessa naisten alisteiseen asemaan. Esimerkkinä Connell , 79 antaa hegemonisen maskuliinisuuden seuraajasta tai kannattajasta jalkapalloa tv: Penkkiurheilijaa olisi helppo pitää vain velttona versiona hegemonisesta maskuliinisuudesta, mutta miehen elämä ei ole vain maskuliinisuuden vaateiden täyttämistä, vaan myös kompromissien tekemistä muun muassa työelämän, perheen ja isyyden roolien myötä.

Näin kannattajat nimensä mukaisesti kannattavat maskuliinisuutta, mutta voivat myös joustaa vaateista tarpeen vaatiessa Connell , 79 Sukupuolen lisäksi esimerkiksi myös rotu, ikä tai yhteiskuntaluokka vaikuttavat maskuliinisuuden voima- ja valtasuhteisiin Connell , Keskeistä hegemonista maskuliinisuutta hierarkiassa alemmassa marginalisoidussa maskuliinisuudessa marginalization , on jääminen sosiaalisen toiminnan ja vallan reuna-. Esimerkkinä marginalisoituneista maskuliinisuuksista voisi olla Yhdysvaltalainen musta urheilija, joka on noussut tähden asemaan ja täyttää hegemonisen maskuliinisuuden määritelmän.

Vaikka yksittäinen musta urheilija onkin saavuttanut hegemonisen maskuliinisuuden aseman, se ei silti johda siihen, että kaikki mustat urheilijat saavuttaisivat automaattisesti tämän aseman. Ilmiötä selitetään sillä, että hegemoniseen maskuliinisuuteen liittyy aina oikeutus valtaa pitävältä luokalta ja näin yhden urheilijan sosiaalinen valta ei suoraan vaikuta muihin yksilöihin.

Connell , Maskuliinisuuksista ja erityisesti hegemonisesta maskuliinisuudesta puhuttaessa käytetään usein homososiaalisuus-termiä. Homososiaalisuudella tarkoitetaan saman sukupuolen välisiä ystävyyssuhteita ja niiden ylläpitämistä. Homososiaalisuus liittyy hegemonisen maskuliinisuuden ylläpitämiseen miesten keskinäisissä suhteissa, jolloin sen tarkoituksena on pönkittää miesten valta-asemaa suhteessa naisiin, mutta myös suhteessa muihin maskuliinisuuksiin, erityisesti homoseksuaaleihin.

Hegemoninen maskuliinisuus on ideaali, jota kohti miehen tulee pyrkiä. Tähän liittyy miesten välinen homososiaalinen kilpailu maskuliinisuudesta, joka tapahtuu kamppailemalla ja osoittamalla maskuliinisuutta muille kulttuurinsa miehille maskuliinisilla tavoilla käyttäytymällä.

Jokinen , ; Jokinen , Maskuliinisuudet erottuvat suhteessa feminiinisyyksiin, mutta toisaalta myös suhteessa toisiin maskuliinisuuksiin. Miesten tulee löytää paikkansa miesten keskuudessa kilpailemalla ja samalla saavuttaa hyväksytty maskuliinisuus ja näin toisten miesten kunnioitus ja hyväksyntä.

Samalla miehet myös tuomitsevat toisiaan. Maskuliinisuus on miesten keskenään säätelemää ja esittämää. Kimmel , 7 8. Toisaalta hyväveliverkostoissa ja miesten keskinäisissä ystävyys- ja kaveruussuhteissa on kuitenkin läsnä pelko niiden erotisoitumisesta.

Tämä on homofobian perusta, jossa taustalla on pelko ei-miehisen puolen paljastumisesta toisille miehille. Homofobiassa onkin kyse yrityksestä pönkittää heteroseksuaalisuutta mies-. Toisaalta Floodin , mukaan homofobiaa voidaan pitää myös peiteltynä tai kiellettynä homoeroottisena haluna. Hammarén ja Johansson , 5 erottavat hegemonisessa maskuliinisuudessa horisontaalisen, hierarkkisen homososiaalisuuden lisäksi vertikaalisen homososiaalisuuden.

Horisontaalinen hierarkkinen homososiaalisuus ilmenee miesten tiiviinä keskinäisinä suhteina, joiden tarkoitus on ylläpitää hegemoniaa. Sen sijaan vertikaalisen homososiaalisuuden merkitys on ylläpitää läheisyyttä ja sellaista aitoa ystävyyttä, jonka tarkoituksena ei ole hyötyä toisesta. Edellä mainitut homososiaalisuuden puolet ovat usein samanaikaisesti läsnä arkielämässä, mutta niiden erottamisella voidaan tutkia maskuliinisuuksien välisiä suhteita monipuolisemmin.

Vertikaaliseen homososiaalisuuteen liittyen akateemisessa tutkimuksessa on käytetty vielä vähän termiä bromance, joka on yhdistelmä sanoista brotherhood ja romance. Bromance viittaa läheiseen, ei-seksuaaliseen homososiaaliseen suhteeseen kahden tai useamman samaa sukupuolta olevan välillä.

Bromance on tila, jossa rakkaus, intiimi ja välitön ystävyys mahdollistuvat heteroseksuaalisten miesten välillä. Myös Hainerin mukaan romantisoidut kuvaukset miesten välisestä ystävyydestä ovat lisääntyneet mediassa. Tällaisissa kuvauksissa miehet seikkailevat yhdessä, kokevat asioita ja keskustelevat niistä intiimisti Hainer Näyttää siltä, että heteroseksuaalisesta miesten välisestä läheisyydestä ja ystävyydestä on tullut hyväksyttävämpää ja ettei sitä leimaa niin usein homofobia kuin aiemmin.

Justimusfilmsin videoissa esitetään bromance-tyyppistä miesten välistä ystävyyttä, jota analysoin myöhemmin tässä tutkimuksessa. Hegemonisen maskuliinisuuden käsite on saanut myös kritiikkiä osakseen. Esimerkiksi Hearn , 63 on kritisoinut sitä, että hegemonisen maskuliinisuuden. Lisäksi on kritisoitu hegemonisen maskuliinisuuden määritelmän epäselvyyttä ja sen käytön moninaisuutta.

Onko kyse kulttuurisesta ideaalista, luonteenpiirteistä, kuten kovuudesta ja aggressiivisuudesta, heteroseksuaalisesta homofobiasta vai kenties yritysten sisäisistä käytännöistä?

McInnesin , 14 15 mielestä hegemonisen maskuliinisuuden määrittely erilaisten listausten kautta johtaa vain yksinkertaistettuihin käsityksiin maskuliinisuudesta, sillä todellinen maskuliinisuuden luonne ja yksilöiden identiteetti on aina monipuolisempi ja ristiriitaisempi kuin mitä listauksissa voidaan tuoda esiin.

Myös Petersenin , 58 mielestä hegemonisen maskuliinisuuden käsite yhtenäistää maskuliinisuuden väärällä ja todellisuudesta poikkeavalla tavalla. Hearn, Nordberg, Andersson, Balkmar, Gottzén, Klinth, Bringle ja Sandberg , 47 toteavatkin, että hegemoninen maskuliinisuus voidaan nähdä myös maskuliinisuuden stereotypiana. Connell ja Messerschmidt ovat vastanneet kritiikkiin vuonna kirjoittamassaan artikkelissa.

Siinä he tuovat esiin, että tutkimusten valossa voidaan sanoa, että hegemonia on edelleen käyttökelpoinen termi sukupuolten välisiä vallan hierarkioita tarkasteltaessa. Kuitenkin uudempi tutkimus on osoittanut, että maskuliinisuuksien välisten suhteiden ja maskuliinisuuksien olevan hegemonisen maskuliinisuuden alkuperäistä käsitettä monimuotoisempia. Hegemonisen maskuliinisuuden on myös todettu olevan kontekstisidonnaista ja vaihtelevan paikallisesti.

Toisaalta hegemoninen maskuliinisuus on globalisoitunut, mutta sitä voidaan tutkia kolmesta eri näkökulmasta: On kuitenkin huomattava, että tasot vaikuttavat toinen toiseensa.

Videoiden maskuliinisuudet ovat kolmen suo-. Connell ja Messerschmidt toteavat tasojen vaikuttavan toinen toiseensa ja tätä ajastusta seuraten olen sitä mieltä, että myös Justimusfilmsin maskuliinisuudet eivät synny vain paikallisesti, vaan niihin vaikuttavat sekä kansalliset maskuliinisuuden ihanteet, että maailmanlaajuiset trendit.

Connell ja Messerschmidt , tuovat esiin, että ei-hegemoniset maskuliinisuuden muodot rotuun, luokkaan ja esimerkiksi vammaisuuteen liittyen ovat myös osoittaneet kesto- ja vastustuskykynsä suhteessa hegemoniseen maskuliinisuuteen. Näin ollen hegemoniaa voidaan myös vastustaa aktiivisesti. Esimerkiksi ennen alisteiset maskuliinisuudet, kuten homoseksuaalit, voivat elää länsimaisissa kaupungeissa tällä hetkellä hyväksyttyinä, vaikkakin samanaikaisesti myös homofobiaa ja vihaa on vielä olemassa heitä kohtaan.

Homoseksuaalisuuden stigma on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Näin hegemoninen maskuliinisuus näyttäytyy uudemman tulkinnan mukaan paljon monimuotoisempana kuin sen alkuperäinen määritelmä. Lisäksi hegemoninen maskuliinisuus näyttää muuntautuvan hitaasti ajan kuluessa. Näen itse hegemonisen maskuliinisuuden kulttuurisena tuotteena ja ajan myötä muuttuvana ideaalina.

Vanhemmat määritelmät hegemonisesta maskuliinisuudesta uudempien tutkimusten lisänä antavat hyvää pohjaa tutkimukseeni, kun analysoin millaisia maskuliinisuuden representaatioita Justimusfilmsin huumorivideoista löytyy.

Olen kuitenkin avoin myös uusien maskuliinisuustyyppien löytymiselle, mikäli niitä näyttää löytyvän huumorivideoista. Ymmärrän hegemonisen maskuliinisuuden liittyvän tutkimuksessani maskuliinisuuksien väliseen kilpailuun sosiaalisesta vallasta, jota toteutetaan huumorin kautta.

Toisaalta voi olla, että huumorin kautta myös vahvistetaan maskuliinisuuksien asemaa suhteessa naisiin ja toisiin maskuliinisuuksiin. Uusimman tutkimuksen mukaisesti hegemonista. Justimusfilmsin videoissa huumori voi toimia myös perinteisen hegemonisen maskuliinisuuden vastustuksen välineenä. On sanottu, että luvulla lanseeratun metroseksuaalisuuden kautta homoseksuaalisuudesta on tullut hyväksytympää.

Toisaalta metroseksuaalimiehen vastapainoksi on syntynyt äijäkulttuuri. Erilaiset maskuliinisuudet hakevat jatkuvasti paikkaansa kulttuurissamme ja kenties maskuliinisuuden ihanteet voivat muuttua samalla moninaisemmiksi Maskuliinisuus tutkimuksissa Ymmärtääkseni hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen monipuolisuuden ja sen liittymisen laajasti sukupuolten elämään monilla elämän alueilla, tein kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastelen lyhyesti käsitteen käyttöä myös muilla, kuin oman tutkimukseni alueilla.

Oletan, että tästä on hyötyä tutkimukseni johtopäätöksiä tehdessä. Käsittelen myös hegemonista maskuliinisuutta erityisesti humorististen mediaesitysten tutkimuksessa, joka on tutkimukseni ydinaluetta. Myöhemminkin hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä ja teoriaa on käytetty koulututkimuksissa tavoitteena ymmärtää luokan sisäistä dynamiikkaa ja maskuliinisuuksien rakentumista Lehtonen ; Stoudt Stoudtin tutkimuksessa todettiin, että väkivallan käyttäminen hegemonisen maskuliinisuuden vahvistamiseen oli päivittäistä yksityisen amerikkalaisen poikakoulun homososiaalisissa vertaissuhteissa ja sitä tukivat koulun sisään rakennetut käytänteet.

Hegemonisen maskuliinisuuden kulttuuri loi vastakkaisen me-ne -asetelman, joka sai aikaan ystävyyssuhteita ja liittoumia, mutta samanai-. Väkivallan normalisoitumisen vuoksi miesten välisissä suhteissa, sekä sen yksityisen ja monimuotoisen luonteen vuoksi tätä kulttuuria on vaikea haastaa.

Hegemonisen maskuliinisuuden vaatimus rajoittaa poikien itseilmaisua sukupuolensa edustajina. Toisaalta se kasvattaa hegemonisen maskuliinisuuden ideaaliin, josta voi olla kulttuurista hyötyä tulevaisuudessa miesten pyrkiessä johtaviin asemiin. Stoudt , Stoudt , ehdottaa ratkaisuksi hegemonisen maskuliinisuuden sukupuoleen, rotuun ja yhteiskuntaluokkaan liittyvien käytäntöjen purkamista, edellä mainittujen käytäntöjen haastamisen tapojen opettamista nuorille ja instituutioiden hegemonisten käytäntöjen purkamista.

Väkivaltaa kuvataan maskuliinisena käyttäytymisenä miesten välisissä suhteissa myös Justimusfilmsin videoissa. Lehtonen sanoo, että kouluissa on piilotettuja ja tiedostamattomia käytänteitä, jotka suuntaavat nuorten ajattelua sukupuolesta.

Nämä käytänteet voivat toteutua joko oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja ryhmädynamiikassa tai opettajan ja oppilaiden välillä. Lehtonen ottaa artikkelissaan tarkasteluun kaksi teemaa maskuliinisuuden rakentamisesta suomalaisessa koulussa: Homotteluun ja huoritteluun liittyvä kiusaaminen oli yksi näkyvimmistä maskuliinisuuden rakentamisen ja rajoittamisen tavoista koulussa. Toisaalta homottelulla ei nuorten mielestä välttämättä tarkoitettu mitään erityistä homoseksuaalisuuteen liittyvää, vaan se toimi yleisenä voimasanana tai haukkumanimenä.

Homoksi kutsuminen koettiin kuitenkin ainakin jollain tapaa kielteisenä. Usein haukkumistilanteet liittyivät luokan sisäisen hierarkian sääntelyyn ja oman aseman vahvistamiseen luokkayhteisössä. Homottelun kohteeksi joutuminen riippui ryhmädynamiikasta, ystävyyssuhteista, mutta myös opettajan kontrolloinnista. Lehtonen , Justimusfilmsin videoissa kuvataan myös homoutta, joka näyttää olevan mieheyden tarkastelemisessa yksi keskeinen problematiikka.

Myöhemmässä vaiheessa analysoin, millaisia ovat homoseksuaaliset maskuliinisuudet Justimusfilmsin videoissa. Kehonrakentajia ja painonnostajia ja hegemonisen maskuliinisuuden kulttuuria ja sukupuolipääomaa tutkittaessa huomattiin, että miehet kilpailivat maskuliinisuudesta sekä oman ryhmän sisällä, että toisen kilpailevan miesryhmän kanssa.

Lisäksi maskuliinisuuden huomattiin olevan kontekstisidonnaista ja kuningas salilla ei ollut välttämättä sitä salin ulkopuolisessa maailmassa. Toisaalta rodulla ei ollut tässä yhteydessä merkitystä maskuliinisuuden kilpailussa miesten kesken.

Hegemonisen maskuliinisuuden representaatioita on tutkittu myös sekä Demilehden verkkokeskusteluissa Viitanen että Cosmopolitan-lehden artikkeleissa Punkka Viitasen tutkimuksen tuloksena esitetään, että maskuliinisuus on liikkuvarajainen ja osittain ristiriitainenkin suhde, joka järjestäytyy erilaisten sosiaalisten todellisuuksien läsnä ollessa Demi-lehden verkkokeskusteluissa ja niiden ulkopuolella.

Näin Viitanen päätyy samaan tulokseen kuin muun muassa Bridges , joka tuli tulokseen, että maskuliinisuus, hegemoninenkin on tilannesidonnaista. Punkan tutkimuksen mukaan maskuliinisuuden representaatiot olivat Cosmopolitan-lehdessä stereotyyppisiä ja vanhoja uskomuksia ja myyttejä kierrättäviä tai vaihtoehtoisesti uusia yhtä stereotyyppisiä myyttejä luovia.

Maskuliinisuuksien representaatioita jäsensi kuusi erilaista diskurssia, jotka olivat: Hietala , sanoo, että populaarifiktioissa elokuvissa, romaaneissa ja niin edelleen maskuliinisuudet voidaan kategorisoida ainakin kolmeen naista puhuttelevaan ja naiskatsojia varten tehtyyn luokkaan, jotka ovat: Perinteisten roolien rikkoutumisen populaarifiktiossa Hietala , näkee liittyvän yleisempään kulttuuriseen miesten ja naisten perinteisten roolien murenemiseen ja muuttumiseen.

Hegemonisen maskuliinisuuden -käsitettä on käytetty myös audiovisuaalisia mediarepresentaatioita tutkittaessa Hanke ; Neville Esimerkiksi Neville on tutkinut humoristista Mr. Bean -henkilöhahmoa suhteessa hegemonisen maskuliinisuuteen ja nykykulttuuriin. Nevillen , , mukaan Mr. Bean hahmo antaa mahdollisuuden tarkastella, testata ja haastaa hegemonista maskuliinisuutta ja siihen liittyviä uskomuksia.

Tämä tapahtuu katsomalla Mr. Bean hahmoa, joka haastaa erikoisuudellaan, antiseksuaalisuudellaan ja itsekkyydellään hegemonista maskuliinisuutta komedian sekä huumorin avulla. Toisaalta Neville , näkee Mr. Bean hahmon ironista kyllä kuitenkin vahvistavan perinteistä hegemonista maskuliinisuutta ja olevan yksi esimerkki maskuliinisuuden kaupallistumisesta Mr. Bean tuotteet , joka on yksi aikamme trendi.

Nevillen lisäksi Hanke tutki hegemonista maskuliinisuutta ja sen toistamista kahdessa amerikkalaisessa tilannekomediasarjassa sitcom. Sarjoissa parodioidaan valkoisen keskiluokkaisen ja keski-ikäisen miehen hätää naisilta tulevien odotusten paineessa. Tutkimuksessa nähdään, että tekemällä itsestään naurun kohteen maskuliinisuus ikään kuin suojaa itsensä ja rakentaa huumorin avulla sukupuolten välistä taistelua. Tässä taistelussa mies on se, joka kertoo itse millainen hän on ja kieltää pystyvänsä muuttumaan.

Hanke , Toivonen on tutkinut työväenluokkaista maskuliinisuutta ja ruumiillisuutta Aki Kaurismäen elokuvissa Kauas pilvet karkaavat ja Mies vailla menneisyyttä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön.

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Sukupuolen merkitys Näkökulma sukupuoleen Sukupuolen ulottuvuuksia Biologinen esim. Mitä ajattelet siitä nyt? Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? F 64 Transsukupuolisuus osana itseäni. Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Maahanmuutossa tulisi siis suosia naispuolisia henkilöitä.

Kätevä tapa laskea Kätevä tapa laskea syrjäytymistä vain miesten parisuhteettomuuden osalta. Itselläni yksikään entisistä Itselläni yksikään entisistä miesystävistä ei ole ollut korkeasti koulutettu, paljon tienaava, taikka sitten bodattu komistus.

Komea voi olla vaikka olisi kaljamaha, eikä se komeuskaan ole tärkeää jos on mukava ihminen. Enemmän tunnen naisia jotka eivät ole vielä parikymppisinäkään olleet yhdessäkään "oikeassa" parisuhteessa, kyllä se on näyttänyt miehillä olevan helpompaa. Ja aivan naurettavaa miettiä jotain markkina-arvoa, se on pelkkää ihmisten esineellistämistä. Minä elätän itse itseni, nykyisen avopuolisoni kanssa maksamme kulut yhdessä, reilusti.

Ei se ole toisen tehtävä elättää toista aikuista ihmistä, ellei sitten aivan välttämättä itse halua. Ja nuo treffitapahtumat muuten kuulostaa hyvältä. Jotain syväluotaavampaa kuin "speed dating". Olen saanut miehistä Olen saanut miehistä tarpeekseni pitkäksi aikaa. En enää ymmärrä, enkä etenkään jaksa teitä, miehiä.

En halua enää ketään miestä elämääni yrittämään hallita mua tai elämääni, määräilemään, kontrolloimaan tai hyväksikäyttämään tavalla tai toisella. Jompikumpi iltapäivälehdistä oli tehnyt naisista vastaavan listauksen kuin on tuossa alla nyt miehistä. Tein sitten miehistä oman listauksen. Ihminen kaipaa sitä enemmän mahdollisuutta yksinoloon, mitä rakkaampi hän on itselleen. Iloa ja rauhaa 1. Helinälle Ihmettelen hieman Helinälle Ihmettelen hieman tekstiänne. Ehkö haette vääristä paikoista, tai sitten Teillä on sitoutumisen pelko, ja haluatte nähdä kumppaniehdokkaissanne jotain vikaa.

Tyypillistä Teidän ilmaisemamme kaltaisen kirjoituksen kirjoittajille usein on, että oma käytöksenne saa aikaan toisessa reaktion, jonka sitten luokittelette johonkn kategoriaan, tai teette vastareaktiosta esim. Helinälle Vaikuttaa, että Helinälle Vaikuttaa, että olette onnistunut kehittämään itsellenne melkoisen vihan sukupuolta kohtaan, jonka kanssa elämisestä voisitte pystyä nauttimaan ilman tuollaista asennetta. Helinä Siikala on runoilija, Helinä Siikala on runoilija, ei kommentin kirjoittaja.

Laasasen teorian perusongelma Laasasen teorian perusongelma on, että ihmisten tasoa mitataan. Ei siinä ole jotain yleistä paremmuusjärjestystä vaan kuka kenellekin sopii on yksilöllistä.

Teoriassa on outoa myös se, että vallan katsotaan olevan naisilla. Teorian mukaan naisten markkina-arvo on korkea n. Miesten taas on teorian mukaan mahdollista vaikuttaa omaan markkina-arvoonsa hankkimalla statusta, omaisuutta, ihmissuhdetaitoja.

Tämän luulisi toimivan miesten eduksi: Mutta sinkkunaisten suuremmasta määrästä järjestelmän katsotaan jotenkin kierosti suosivan naisia. Vaikka miehillehän kelpaisi ihan kuka tahansa nainen kunhan ei ole ruma tai vanha! Täälläkin keskustelussa on väitetty naisten saavan kymmeniä ja satoja vastauksia deittipalveluissa.

Ja väitetty, että naisten on sopivampaa kuin miesten esittää vaateita ulkonäölle. Oman kokemukseni mukaan erittäin moni miehistä ilmoittaa etsivänsä hoikkaa, nättiä, kivannäköistä naisten.

Deittipalveluissa on satoja miehiä, jotka eivät profiilissaan kerro itsestään käytännössä mitään, joten ei ole mitään minkä perusteella heistä voisi kiinnostua. Kirjoittakaa hyvät ihmiset edes jotain itsestänne, jos toivotte saavanne vastauksia! Sitten kun jollekulle kirjoittaa, ei vastausta välttämättä saa.

Vastausta ei yleensä tule myöskään niihin, missä mies on ensin ottanut yhteyttä ja sitten vastaan hänelle. Useimmat yhteydenotot ovat sellaisia, että niistä ei käy mitenkään ilmi, että omaan deittiprofiiliini olisi lainkaan tutustuttu, joten oletan että sama teksti on lähetetty lukemattomille naisille.

Ja sitten valitetaan, ettei naiset viitsi vastata. Olen myös kuullut naisilta kokemuksia, että yhteyttä ottavat miehet, jotka haluavat seksiä, mutta vakavammasta suhteesta kiinnostuneita ei löydy sitten millään. Vinoutunut ja vääristynyt Vinoutunut ja vääristynyt patriarkaalisuus tappaa, vaurioittaa ja vahingoittaa sekä miehiä että naisia monin eri tavoin.

Se on kovaa, julmaa ja raakaa sekä epäoikeudenmukaista. Se tuhoaa hyvää ja hyviä arvoja ihmisyydessä. Se tuhoaa ja tappaa ihmisiä. Se tuhoaa herkkyyttä ja kauneutta ihmisissä sekä maailmassa.

Ehkä miesten ja etenkin patriarkaatti-miesten tulee katsoa peiliin, kun siihen etsitään syytä, miksi yhä useammat naiset haluavat asua yksin ja ehkä olla myös yksin. Monet miehet vaihtavat ja siirtyvät homoseksuaalisuuteen, kun naiset eivät enää vastaa heidän tarpeisiinsa mikä ei ole todellakaan mikään ihme. Suomalainen nainen on kaiken Suomalainen nainen on kaiken korkeakouluista, naistenlehdistä ja feministipropagandasta oppimansa jälkeen niin kylmä, julma ja ruma, ettei hän pidä suomalaista miestä minään.

Kaikki eksoottiset elätit kyllä kelpaavat. Olen tosin huomannut, että Kainuussa, Lapissa yms. Rakastettavampia naisia ovat kuitenkin monien muiden maiden leidit. Katolisissa maissa naiset ovat naisia, usein vailla feminististä miesvihaa. He osaavat arvostaa ja rakastaa jopa suomalaista miestä vaalea tukka ja pohjoismainen raamikkuus ovat monille latinonaisille suorastaan kiihoittava yhdistelmä.

Luuserimiehet, lähtekää ulkomaille, vaikka sinne Thaimaaseen, niin huomaatte että oikeita ja sydämellisiä naisia on todellakin olemassa! Suomesta ette niitä tule koskaan löytämään. Intiaani-Janne, minä Intiaani-Janne, minä onnittelen sinua kyvystäsi yleistää. Kohta missä itse tulet esille "olen tosin huomannut" Hillitöntä elämisen hyrskettä kannattaa varmaan ihan jatkaakin, taholtasi, silloin sun tällöin.

Jollei toimi, tiedät suunnan: En lukenut näitä kaikkia En lukenut näitä kaikkia viestejä. Ensimmäisen luin ja heti tuli mieleeni, missä niitä naisia on pilvin pimein. Jokaista miestä kohti on noin naista riippuen vähän ajasta ja paikasta.

Mies vain valitsee mieleisensä. Ja naiset jonottavat ja odottavat, josko kohta olisi oma vuoro tulla valituksi, haetuksi. Paritanssi on se laji, jossa miehet ovat kuninkaita, kukkoja tunkiolla ja naiset odottavat omaa prinssiään. Opettele mies tanssimaan ja silloin sinä saat päättää kenet syliisi suljet kahden tanssi ajaksi tai ehkä jopa lopuksi elämäksesi. Googleen vaan haku tanssinet tai tanssikurssit T. Yksi, joka haluaa jakaa elämänsä tanssivan miehen kanssa. Millä perusteella Henry Millä perusteella Henry Laasasta nimitetään "tutkijaksi"?

Onko hänellä akateeminen jatkotutkinto? Onko hän julkaissut yhtäkään tieteellistä artikkelia referee-tasoisessa tieteellisessä julkaisussa? Tuntuu, että useimmilla Tuntuu, että useimmilla naisilla ja myös joillakin miehillä on suuria vaikeuksia myöntää, että Markkina-arvoteoria on paikkansapitävä. Teoria on niin totta, kuin vain voi olla, menkää nyt herran jestas katsomaan maailmalle, miten siellä ihmiset elävät.

Teoria on lähinnä itsestäänselvyys. Ravintolassa tämä näkyy selvimmin. Kyllä siellä ihmiset pariutuvat jos sitä on etsinyt juuri teorian mukaisesti.

Kyllä ne ATM-miehet ja naisetkin lähtee sieltä yksin kotiin. Kritisoitte, että ei saa luokitella ja arvottaa ihmisiä. Vastaan, että miksi sitten teette niin. Sillä tehän teette, tiesitte sitä tai ette. Asia, mitä monet eivät ole ymmärtäneet on, että kyseessä ei ole yleensä tietoiset valinnat.

Kyse on tiedostamattomista arvostuksista, niistä jotka vaikuttavat meidän tunteisiimme. Niitä me kaikki teemme, halusitte myöntää tai ette. Me kaikki otamme parhaan mahdollisen kumppanin, minkä saamme. Kriteerit voivat olla vähän erilaiset eri ihmisillä, mutta keskimäärin kuitenkin hyvin samanlaiset.

Useimmiten se on ulkonäkö mikä vaikuttaa eniten, tämä ei tarkoita ettei muilla kriteereillä olisi merkittävää vaikutusta. Näin se vain on. Jotkut ovat vähätelleet tässä keskustelussa Laasasen tekstejä ja Markkina-arvoteoriaa joka ei siis ole Laasasen teoria , väittäneet nollatutkimukseksi tai kyseenalaistaneet hänen tutkijan taitojaan lukematta gradua. Teoriaa ei saa teilata siksi, että se antaa epämieluisia tuloksia. Tämä teoria tuntuu olevan naisille ns. Tosiasioiden tunnustaminen ei tarkoita, ettei voisi rakastaa tai olla rakastettu.

Laasaselta unohtuu nyt yksi Laasaselta unohtuu nyt yksi asia. Suurin osa naisista on vallitsevan kauneuskäsityksen mukaan "taviksia" eli ei nyt rumia muttei nyt sitä kauneinta kärkeäkään. Epäilemättä myös nämä naiset haluaisivat rinnalleen sen alfauroksen, mutta ennemmin tai myöhemmin tajuavat, ettei heillä ole siihen edellytyksiä kun parempiakin on tarjolla. Niinpä he joutuvat tyytymään siihen pertti perusäijään, ja useimmiten ovat vielä oikein tyytyväisiä sen kanssa. Vähän sama kuin että kaikki haluavat Ferrarin, mutta silti moni ajelee ihan tyytyväisenä sillä Opelilla.

Se kolmanneksi paras Mielestäni yksi syy Mielestäni yksi syy sinkkuuteen on ihmisten sitoutumispelko. Heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen homma saa jäädä tai etsitään aina vaan parempaa. Myös seurustelusuhteessa pitäisi ottaa asenne että yhdessä tästä selvitään. Eikä juosta heti karkuun kun tulee ongelmia. Meissä kaikissa on virheitä, pitää vaan laittaa tärkeysjärjestykseen mitä toiselta sallii ja mitä ei. Olen mieluummin sinkku kuin epätyydyttävässä suhteessa. Itse haluaisin olla Niin.

Itse haluaisin olla sinkku. Erehdyin kuitenkin harrastamaan seksiä vauvakuumeisen ihmisen kanssa. Kysyessäni ehkäisystä hän kertoi olevansa lisääntymiskyvytön. Mutta kappas, parin kuukauden seurustelun jälkeen hän kertoi olevansa raskaana. Vietän siis loppuelämäni pallo jalassa. Osaisiko joku kertoa mitä minun tulisi tehdä välttyäkseni elatusmaksuilta yms? En ole vielä tunnustanut isyyttäni missään.

Sapettaa ryhtyä maksamaan jonkun ei-toivotun sinappitehtaan elämästä. Saumat on - jopa todennäköiset - että sitä on hässinyt likimain jokainen vastaantulija sun lisäksi. Ehkä pääset kuin koira veräjästä.

Jos näin ei käy, ja oletkin syyllinen, niin ainoa keino paeta on kadota. Tarkoitatko sitä Tarkoitatko sitä unelma-antajaa, jota tässä keskustelussa niin moni kaipaa? Sitä hyväntekijänaista, saamattoman pelastusta? Miksi sitten äänessäsi on niin kirpeä sävy, oi oraakkeli, joka kanssapoikaasi ahdingossa neuvot? Kamala kohtalo, ennen kaikkea Kamala kohtalo, ennen kaikkea sille tuloillaan olevalle.

Eipä näy yhteydenottoja Eipä näy yhteydenottoja suomi24 deitissä mun profiilissa. Työssäkäyvä 36v Espoolainen mies ei kelpaa, tai kelvannut moneen vuoteen, meinaan ei ole ollut yhteydenottoja kuin nimeksi. Mitähän ne siellä notkuu, samaa toki voi kysyä itseltänikin. Tulin itsekin lukeneeksi Hei! Tulin itsekin lukeneeksi tätä keskustelua joka herättää minussa paljon ajatuksia. Olen vuotias nainen ja edelleen sinkkuna.

Sosiaalisen, iloisen ja avoimen luonteeni ansiosta tutustun helposti uusiin ihmisiin mutta hyvin harvoin saan ystävää enempää uusista tuttavuuksista. Olen lapsirakas, eläinrakas ja taiteellinen.

Työssäni koen myös olevani hyvässä asemassa, olen tehnyt töitä sen eteen vaikka se ei mitenkään erikoinen asema olekaan. Kaiken kaikkiaan asiat näyttää olevan hyvin mutta näin se ei todellisuudessa ole, yksinäisyys on osa elämääni vaikka olen yrittänyt täyttää sitä isolla kaveriporukalla, harrastuksilla ja koiralla. Mutta miehet eivät kiinnostu minusta sillä tavalla kuin toivoisin.. Olen vuosien varrella ollut muutaman kerran vakavemmassa suhteessa mutta pisin niistä kesti vain 6kk. Olen tavannut internetin kautta kymmenen vuoden aikana varmaan miestä mutta niistäkin harva on kaveruutta pidemmälle edennyt.

Käytän mielestäni kaikkia treffailukanavia ja pidän aina silmät auki. Pitkään ajattelin että en ole tarpeeksi viehättävä koska olen ylipainoinen ja miehet vaativat naiselta siroa olemusta..

Mietin mitä voisin tehdä toisin ja mitä voisin muuttaa itsessäni.. Ja vaikka pahalta kuulostaakin, niin olen miettinyt että mitä jos sitä oikeaa ei koskaan tulekaan. Sitähän ei kukaan teistä voi minulle varmuudella luvata. En halua olla pessimistinen.. Olen itsenäinen nainen ja huolehdin oikein hyvin itsestäni.

Tottakai haluaisin elämääni rakkautta mutta jos vastaan ei tule parisuhdetta niin minun täytyy alkaa miettiä miten voisin elää loppuelämäni yksin mutta onnellisena. Ilkeämielisesti miehiin suhtautuva kälkättävä, jokailtainen, kännäävä kaveriporukka, ihmeellisiä, turhia ja kalliita harrastuksia, ja sänkykin on jo koirasta jalkopäästä täynnä.

Ei sinne miestä mahdu. Ei kukaan mies paitsi toivoton luuseri halua koiralauman hierarkan pohjalle purtavaksi, haukuttavaksi ja koirankarvoja ja kakkaa haistelemaan. Tuo oli nyt täyttä sontaa. Harrastukseni ovat normaali urheiluharrastuksia jonne mieskin mahtuu.

Koira on helppo hoitoinen ja pieni sekä karvaton. Ja en todellakaan tässä iässä mitään kännäile kavereiden kanssa, järjestämme peli ja soittoiltoja jonne mieskin mahtuisi mukaan. Toisin sanoen sen sijaan, että yrittäisit sanoa että mulla ei ole miestä koska mussa on vikaa niin keskittyisit enemmän siihen miksi Suomessa deittailukulttuuri on aivan perseestä.

Ulkomailla sitä tapaa vaikka kuinka paljon ihania miehiä joka päivä ja deittejä satalaa joka suunnasta. Mitä ihmettä sä täällä Mitä ihmettä sä täällä ruikutat jos asiat ulkomailla on niin hyvin että joka päivä tapaat vaikka kuinka paljon ihania miehiä ja deittikutsuja sataa joka suunnasta. Hauskaa, että näin monet Hauskaa, että näin monet miehet ovat sinut sinkkuutensa kanssa, eivätkä vaivu epätoivoon ja etsi itsestään, ympäristöstään ja tietenin niistä naisista syitä sinkkuudelleen.

Koska itsevarma, itseensä tyytyväinen ja elämästä nauttiva sinkkumies on valitettavan usein playeri, eikä tavallinen, parisuhdetta kaipaava mies. Toisin on naisten laita, sinkut, normaalia parisuhdetta toivovat naiset eivät poikkeuksia lukuunottamatta ole asiasta epätoivoisia ja yritä jokaiseen vastaantulijaan takertua niin vimmatusti, että toinen säikähtää moista innokkuutta. Itse ainakin arvostan vastakkaisessa sukupuolessa ennen kaikkea tervettä itsetuntoa.

Vanha klisee, mutta totta: Yksikään Voi poika poika! Yksikään lapsi ei ole "ei toivottu sinappitehdas". Jos olet arvomaailmaltasi vielä noin teini, niin pitäisi jättää paneskelukin tumputuksen asteelle. Joka ikisestä naimisreissusta voi putkahtaa lapsi maailmaan. Jos nainen ei itsekään lasta halua, on vaihtoehtoina jäkipillerit, abortti tai adoptio synnytyksen jälkeen.

Isättömänä ei ole lapsen hyvä kasvaa, joten tietysti voit yrittää kehittyä kakarasta aikuiseksi 9kk aikana ja ottaa vastuusi tekemisistäsi. Rahan menetyksen pelko ei lapselle ole se suurin uhka, vaan hylätyksi tulemisen pelko!

Sitä ei ansaitse yksikään lapsi. Lapsi ei ole syyllistynyt mihinkään pahaan syntyessään tähän maailmaan. Sinä itse teit sen päätöksen, naitko vai et! Niin, olin tässä reilut 10 Niin, olin tässä reilut 10 vuotta villinä ja vapaana edellisen vakavan suhteen jälkeen. Paneskelin tuona aikana useampaakin naista. Pari heistä teetti abortin, joillain kerroilla riitti katumuspilleri. Nyt sitten erehdyin upottamaan kuokkani valehtelevaan, vauvakuumeiseen suohon.

Kysyessäni miten hän aikoo asian hoitaa, vastaus oli "Ei ole vaihtoehtoja". Se on ihan tämän tulevan pikku äitylin oma ongelma kun lapsensa kasvaa ilman biologista isäänsä. No, nyt kun huippuunsa hiotut geenini ovat päässeet elämän jatkokierrokselle, haen vasektomian. Mikäli en sitten päätä ryhtyä yhteiskunnan elätiksi. Pari parisuhdetta on nyt Pari parisuhdetta on nyt takana ja ikää 26 vuotta.

Se täytyy sanoa että parisuhde ei tuo mitään suoraa onnea elämään. Monet varmasti saattavat odottaa sitä. Aika kuluu yhteisten asioiden hoitaan ja elämä on kuluttavampaa tietyllä tavalla. Mutta parinvalinta on merkittävin yksittäinen valinta ihmisen elämässä. Hyvän kumppanin etsimiseen tulisi siis järjen perusteella käyttää valtavasti aikaa. Mutta todellisuudessa ihmiset ovat niin samanlaisia, että melkein sama kenet ottaa niin samanlaista se elämä suurinpiirtein on hyvällä tavalla ajateltuna.

Näin itse näkisin asiaa. Muistakaa että miehet paranee vanhetessaan ja naiset tietävät sen ;. Tämä teoria kaipaa Tämä teoria kaipaa tarkennuksia seuraavilta osin: Helsingin seudulla asustelee n Siinä vaiheessa kun ollaan umpihumalassa ei ole nin helppoa tehdä hyvää vaikutusta kehenkään vastakkaiseen sukupuoleen.

Silti väitän että kunnoon tansiravintola on sellainen paikka jossa on helpointa jutella vieraiden ihmisten kanssa samaan aikaan kun tanssii ja pääsee paremimn kontaktiin jne Vaikka tästä keskustelun Vaikka tästä keskustelun tasosta ja Laasasesta ja kumppaneista voikin saada järkyttävän päänsäryn, niin totuus on, että sukupuolirooleihin ja odotuksiin tarvitaan muutosta.

Mutta muutos ei tule sillä, että vaaditaan pillua. Se on liian vanha tarina edes noteerattavaksi. On kuvottavaa ajatella, että täällä annetaan ymmärtää, että naisen olisi luovuttava oman ruumiinsa määräämisen oikeudesta ja leviteltävä 'luusereille', jotta heistä tulisi onnellisia. Samaa jatkoa sille kuvalle naisesta, jossa hänen olemassaolonsa merkitys on miehen onnelliseksi tekemisessä. Itsensä onnelliseksi tekeminen on jokaisen ihmisen, niin naisen kuin miehen, elämän päämäärä.

Ja mitä niihin vaatimuksiin, naisen valtaan ja niin edelleen tulee, niin valtaa käytetään ja kriteerejä asetetaan molemmin puolin. Ajatus siitä, että miehelle kelpaa mikä vaan on itse asiassa juuri se ongelma: Joten voitte kuvitella, että ei sellainen asema juuri naista kiinnosta. Siinä onnelliseksi tuleminen vaatii aikamoista itsensä kusetusta. Olen itse juuri sellainen vanhempi sinkkunainen, jota eivät parisuhteet jaksa kiinnostaa. Niistä maksaa liian kovaa hintaa suhteessa mitä niistä saa irti.

Arsenokoites tulee sanoista arrhen ja koite. Arrhen tarkoittaa miestä ja koite petiä ja sänkyä. Jumalan sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan. Kyllähän sinulle mies löytyy: Vastaa alkuperäiseen viestiin sissy vaimoksi olen pitkään haaveillut pääseväni naimisiin vanhemmaan dominoivan gay miehen kanssa itse olen 24 vuotias poju haaveilen miehestä joka tekisi minusta itselleen alistuvan vaimonsa hoitamaan siivouksen kokkauksen ja muut tarpeensa.

Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä.

Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia. Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Viesti on mainos tai massapostitus.

Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia. Lisätietoja merkkiä jäljellä. Oliko keskustelusta sinulle hyötyä? Tämän jälkeen luku 5. Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan luvussa 7. Aihe on itselleni merkityksellinen, koska ajattelen pääseväni tutkimukseni kautta lähemmäs toista sukupuolta ja maskuliinisuutta.

Kulttuurissamme ihmiset jaetaan sukupuolensa mukaan miehiin ja naisiin, joten on hyvä ymmärtää millaisia vaateita ja paineita yhteiskunta asettaa eri sukupuolille. Vaatimuksia voi olla vaikea paeta, mutta voimme vastustaa niitä, kun ymmärrämme eri sukupuolille asetetut kulttuuriset vaatimukset. Näiden vaateiden ja vastustamisen keinojen ymmärtäminen on erityisen tärkeää myös mediakasvattajana toimiessa.

Ajattelen, että ymmärrys sukupuolten välillä on tärkeää, jotta me kaikki voisimme paremmin ja ymmärryksen kautta voimme toivottavasti kohdata toisemme tasa-arvoisesti ja ennen kaikkea ihmisinä. Myös vuonna perustetulla YouTubella on ollut merkittävä osa tavallisten ihmisten videoiden levityksessä laajemmille joukoille.

Duncumin mukaan nuoret luovatkin Internetissä omaa osallistavaa kulttuuriaan participatory culture esimerkiksi YouTuben avulla. Termi tubettajat on esiintynyt jonkin verran suomalaisessa mediassa. Burgessin ja Greenin , 58 mukaan YouTubers suomeksi tubettajat -sana tarkoittaa nuoria, jotka luovat ja jakavat videoita YouTuben kautta ja voivat myös kehittää toisten sisältöä kommentoimalla ja kritisoimalla videoita sekä tekemällä yhteistyötä muiden sisällöntuottajien kanssa. Tällä tavoin tubettajista muodostuu yhteisö Internetiin.

Lyhytelokuvia, sketsejä ja parodista rap-musiikkia tekevä Justimusfilms on yksi esimerkki tubettajista. Justimusfilms on kolmen Haapaveteläisen nuoren miehen, Juho Nummelan, Sami Harmaalan ja Joose Kääriäisen perustama ryhmä, joka alkoi vuonna vuotiaina, tuottamaan YouTubeen omia videoitaan.

Joose tuli mukaan vuotta myöhemmin. Ivashkevich ja Shoppel , 19 näkevät, että videoiden tuottaminen mahdollistaa lapsille ja nuorille toimimisen eri rooleissa kuten käsikirjoittajina, tuottajina, kuvaajina, leik-. Justimusfilmsin Sami on säveltäjä ja jälkituottaja, mutta muuten Justimusfilms käsikirjoittaa, näyttelee ja kuvaa videot yhdessä Yle Uutiset. Kaikki lähtee siitä, että joku sanoo Hei, tehdäänkö tällainen? Sitten kun tulee joku idea, teen siihen ensiksi taustabiitin ja sitten me alamme keksimään yhdessä sanoja.

Yleensä joko ihan paikan päällä tai sitten netin kautta. Kätevästi se onnistuu vaikka Google Docsilla. Sitten kun sanat on kirjoitettu, mennään kuvaamaan. Me laitetaan biisi kännykkään ja lauletaan siihen päälle. Siihen sitten editoinnit ja se on sitten YouTube-valmis!. Justimusfilmsin huumorivideoissa esiintyy pääosin miehiä ja poikia, joten Justimusfilmsin tekijät ovat voineet testata, työstää ja kokeilla mediakuvastoissa näkemiään ja kokemiaan asioita ja erilaisia maskuliinisuuksia videoiden mieshahmoja näytellessään.

Tubettajat tavoittavat helposti suuren yleisön Internetin kautta. Tiedon nopea liikkuvuus perustuu YouTubessa siihen, että palvelun käyttäjillä on omat lähimmät ihmiset, joiden kanssa he kommunikoivat ja jakavat tietoa ja nämä puolestaan jakavat tietoa edelleen omille kavereilleen ja niin edelleen.

Tubettajista voi näin tulla julkisuuden henkilöitä tubettajien ja videoita katsovien keskuudessa suhteellisen nopeassa ajassa.

Justimusfilms on hyvä esimerkki tubettajista, joiden tuottamat videot ovat levinneet YouTuben kautta laajalle yleisölle. Justimusfilmsillä on tällä hetkellä tilaajaa ja heidän videoillaan on katselukertaa YouTubessa Justimusfilms c.

Mielenkiintoista onkin, että myös suuret yritykset ja viralliset tahot, kuten Yle, ovat huomioineet tubettajat. Esimerkiksi Justimus-kolmikko tekee Yle Areenalle uutta sarjaa. Justimus-kolmikko on saanut myös levysopimuksen ja julkaissut yhden levyn. Keikkojen ja levyn yhteydessä heillä on kaupallista yhteistyötä. Myös Justimusfilmsin sketseissä on yrityksille myytyä näkyvyyttä ja sisältömarkkinointia. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa autokoulu Movia ja ammattikoululaisten kohderyhmää tavoitteleva työvaateyritys Dimex.

Kolmikon omien sanojen mukaan heidän tarkoituksenaan onkin tehdä viihteestä ainoa tulonlähde. Tubettajat ilmiö on huomioitu myös kaupallisilla tahoilla yleisemminkin. Elokuussa yli sata tubettajaa ja vastaava tuottaja Risto Kuulasmaa järjestivät Hartwall areenalla ensimmäisen tubettajille, heidän faneilleen ja yrityksille tarkoitetun Tubecon tapahtuman. Järjestäjät odottivat kävijää, mutta paikalle tuli , tapahtuman aikana Internetin kautta tapahtumaa seurasi tämän lisäksi samanaikaisesti parhaimmillaan katsojaa.

Tapahtumassa tubettajat tapasivat toisiaan ja samalla myös fanejaan eli videoidensa katsojia. Tubecon -tapahtumassa oli huomioitu tubettajien ja heidän yleisönsä markkinaarvo. Tubeconin yksi tarkoitus oli tuoda yhteen yritykset ja tubettajat ja luoda heidän välilleen kumppanuussuhteita. Muun muassa Finnair oli tapahtumassa yksi kumppanuuksista kiinnostunut osapuoli.

Näin tubetuksen ympärille kietoutuu markkinointi ja kulutuskulttuuri samalla, kun tubetuksen ympärille näyttää rakentuneen uusi nuorisokulttuurin laji. Tubetusilmiössä toteutuu yksi mediakasvatuksen ja medialukutaidon tavoitteista eli mediatuottamisen ja ilmaisun tapojen opettelu itse osallistumalla ja tekemällä Kotilainen , Tubettamalla on myös mahdollista tehdä yhteistyötä muiden tubettajien, mutta myös erilaisten kaupallisten tahojen kanssa ja kehittyä ajan myötä media-alan ammattilaiseksi.

Puhun tässä tutkimuksessa ensisijaisesti tubetuksesta ja tubettajista, koska Justimusfilmsin tekijöiden voidaan ajatella olevan tubettajia. En suoranaisesti tutki tubetus ilmiötä, mutta nostan sen esiin, jotta tutkimieni videoiden suosio ja vaikuttavuus ymmärretään oikein.

Keskityn tässä tutkimuksessa maskuliinisuuksien representaatioiden tarkasteluun, joten olen rajannut naishahmojen tarkastelun tutkimukseni ulkopuolelle. Seuraavaksi avaan maskuliinisuuden ja hegemonisen maskuliinisuuden käsitteitä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää miehenä olemisen kulttuurisia odotuksia.

Näiden käsitteiden avulla voidaan myös tutkia, millaisia ovat maskuliinisuuksien representaatiot Justimusfilmsin huumorivideoissa.

Maskuliinisuus on jotain, mikä määrittää tietyssä yhteiskunnassa ja kulttuurissa tiettynä aikana, miltä miehen tulee näyttää ja millainen miehen tulee olla ominaisuuksiltaan Jokinen , Myös Rossin , 33 mukaan historia määrittää, millaisia sukupuolia on mahdollista suorittaa minäkin aikana. Antiikin Kreikassa nuori, alaston ja lihaksikas miesvartalo oli ihailun kohde sekä taideteoksissa että urheilumittelöissä Hapuli , ja luvun lopun ja luvun maalaustaiteessa ihannoitiin nuorta feminiinistä miesruumista, joka peitellysti oikeutti kuvat homoeroottisen katseen kohteiksi Solomon-Godeau ,.

Koristautumista ei aina ole suinkaan ole pidetty vain naisten oikeutena, sillä miesten pukeutumisessa suosittiin koristeellisuutta luvulle asti ja vasta silloin koristautuminen määriteltiin naiselliseksi miehen statusta määrittäväksi symboliksi ja miesten pukeutumisessa alettiin suosia yksinkertaisuutta Thesander , 28 Maskuliinisuuden ihanteet ovat muuttuvia ja aikaan ja kulttuuriin sidonnaisia.

Länsimaisessa kulttuurissa maskuliinisina ominaisuuksina pidetään Jokisen , 8 9 mukaan toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationaalisuutta, fyysistä voimaa, väkivaltaa ja kilpailullisuutta, kun taas feminiinisyyden nähdään olevan maskuliinisuudelle vastakkaisia piirteitä kuten yhteisöllisyyttä, emotionaalisuutta ja empaattisuutta.

Jokisen , mukaan länsimaisen kulttuurin miesideaali voidaan tiivistää viiteen odotukseen: Hänellä on myös sosiaalista tai poliittista valtaa, 3 miehen luonne on vakaa, päättäväinen ja rationaalinen. Hän kykenee kriisitilanteiden hallintaan, 4 mies kykenee puolustamaan itseään ja perhettään sekä henkisiltä että fyysisiltä hyökkäyksiltä ja 5 mies on synnynnäinen heteroseksuaali ja hyvä rakastaja. Vaikka suurin osa ihmisistä pitää sisällään sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, niin miehissä odotetaan olevan huomattavasti enemmän maskuliinisia piirteitä.

Jokinen , 8 9. Maskuliinisuus on suhteellista, ilman feminiinisyyttä ei ole maskuliinisuutta. Lisäksi se saa piirteensä suhteessa muihin asioihin, kuten historiaan ja kulttuurisiin muutoksiin. Connell , 68; Jokinen , ; Lehtonen , Urheilutapahtumat ovat olleet paikkoja, jossa miesruumista on voitu esitellä ja lihaksikas ruumis on nähty kauneusihanteena.

Urheilu on ikään kuin tiivistänyt ja tiivistää yhä useita maskuliinisia ihanteita, joita ovat itsekontrolli, kilpailullisuus, ruumiin karaiseminen, miehinen toveruus, sankaruus ja pidättäytyminen liiallisesta seksuaalisuudesta. Urheilullinen mies nähdään voimakkaana ja määrätietoisena, pystyyhän hän saavuttamaan suorituksia, joilla voi kilpailla myös muiden maskuliinisuuksien kanssa.

Urheilusta onkin tullut luvun alusta maskuliinisuuden vyöhyke, jonne miehet ovat voineet paeta naisten kasvavaa vaikutusvaltaa. Myös Tiihonen , , puhuu urheilusta hypermaskuliinisena elämänalueena ja naisista vapaana vyöhykkeenä, jossa miesten keskinäiset perinteiset käytännöt on näihin päiviin asti siirretty sukupolvelta toiselle.

Samoin kivun ja kärsimyksen kestäminen eli tietynlainen ruumiin karaiseminen ovat Tiihosen , mukaan maskuliinisuuden ominaisuuden osoitus, joka erottaa miehet pojista, naisista ja epämiehekkäistä miehistä.

Sodat ovat urheilun ohella olleet perinteisesti miehisiä maskuliinisuuden vyöhykkeitä. Kivimäki , sanookin, että kertomukset sodasta rakentavat keskeisesti miessankareita ja miesihanteita. Väinö Linnan Tuntematon sotilas -elokuva ja kirja voidaan esimerkiksi nähdä sekä dokumentaarisuutta lähestyvänä. Sotaan lähtevät ja siellä olevat miehet nähdään isänmaan puolustajina, kansakunnan pelastajina ja uhrauksiin valmiina olevina sankareina. Kivimäki , Analysoin myöhemmin millaista maskuliinisuutta rakennetaan Justimusfilmsin videossa Takalinjan sankarit.

Millaisia ulkoisia vaatimuksia maskuliinisuuteen liittyy? Otan mainonnan esimerkit mukaan tutkimukseeni, sillä erityisesti televisiomainonta on audiovisuaalista materiaalia, joka peilaa kulttuurisia arvoja ja ajankohtaisia asioita samoin kuin nuorten tubettajien kuten Justimusfilmsin videot luvulta alkaen ulkonäköpaineet ovat alkaneet kohdistua myös miehiin Cortese , 70; Rossi , Yhdysvaltalaista mainoskulttuuria tutkineen Cortesen , 69 70 mukaan nykymedian ja mainosten miesmaskuliinisuuden ihanteeseen liittyy samanaikaisesti hoikkuus ja lihaksikkuus, nuoruus, seksuaalinen haluttavuus ja atleettisuus, mutta myös siistitty ulkonäkö.

Erityisesti lihaksikkuudesta on tullut normatiivisen maskuliinisuuden keskeinen ominaisuus, vaikkakaan kyseessä ei ole uusia asia, sillä lihaksikkuutta on ihailtu maskuliinisuuden ilmentäjänä jo antiikin ajoista saakka Cortese , 69 70; Hapuli , ,. Lihaksikkuus voidaan nähdä kovan maskuliinisuuden ilmentäjänä vastakkaisena pehmeälle feminiinisyydelle.

Lihaksikkuus toimii myös vallan symbolina, sillä lihaksikkuuteen liittyy sen pitäminen biologisesti annettuna ja siten luonnollisena. Lihaksikas mies on voimakas voimakkaampi kuin useimmat miehet ja naiset ja maskuliininen ja se oikeuttaa hänelle vallan ja hallinnan. Hapuli , Nykyaikana lihaksikkuus näkyy urheilijakuvastojen lisäksi muun muassa muotikuvissa kuten Calvin Cleinin miesten alusvaatemainoksissa sekä hiphop ja rap-musiikkivideoiden miesten paljastetuissa lihaksikkaissa ylävartaloissa.

Myös Justimusfilmsin videoissa viitataan lihaksikkuuteen. Mainonnassa maskuliinisuuksia voidaan kuvata samanaikaisesti tai vuorotellen vastakkaisia ominaisuuksia sisältävinä.

Esimerkkeinä tästä ovat hyvä poika ja. Myös Rossin , 44 45 mielestä siisteyden lisäksi miesmalleille sallitaan tietty rosoisuus ulkonäössä ainakin, jos mainosten kerronta liittyy perinteisesti miehisinä pidettyihin asioihin, kuten urheiluun ja eräretkeilyyn. Näin näyttää siltä, että mainosten maskuliinisuuden kuvauksessa sallitaan useampia kuin vain yksi muoto toteuttaa maskuliinisuutta.

Cortesen , 70 mukaan odotusten mukaan puoleensavetävän naisen oletetaan näyttävän tietynlaiselta, kun taas miehen ulkonäkövaatimukset eivät ole niin tiukasti ennalta määrättyjä. Justimusfilmsin videoissa tuodaan esiin erityyppisiä maskuliinisuuksia. Suomalaisen mainonnan maskuliinisuuden kuvauksessa on ollut nähtävissä maskuliinisuuteen liitettyjä feminiinisiä ominaisuuksia luvulta alkaen.

Miehen kuvauksessa feminiinisinä piirteinä voidaan ajatella koristeellisuutta, passiivisuutta, riippuvuutta, alistumista, heikkoutta ja lisäksi tunteellisuutta, hoivaamista ja ruumiillista pehmeyttä, jotka ovat vastakkaisia perinteiselle maskuliinisuudelle. Mainonnassa feminiinisyys näkyy usein koti-isyyden kuvauksena, joka on hyväksytty miehen feminiinisyyden muoto.

Perheeseen kohdistuva hoivaaminen on hyväksyttävää maskuliinisuuksille esimerkiksi mainoskuvastossa ilman, että maskuliinisuuden representaatio muuttuu hoivaavuuden eli feminiinisyyteen liitettävän ominaisuuden myötä naurettavaksi. Rossi , 88 90, Isyyden on nähty antavan miehelle oikeuden osoittaa julkisesti huomaavaisuutta ja vastuuntuntoa ja näin ilmaista herkkiä tunteita.

Lapsien hoivaaminen on ollut myös tärkeä osa kokemusta olla erilainen ja läheisempi isä kuin aiemmat sukupolvet perinteisesti ovat olleet. Tigerstedt , Tigerstedtin luvun alussa keräämissä elämänkerroissa isyys oli yksi keskeinen mieheyden kokemus ja isyyteen kuului myös tarve olla parempi tai läheisempi isä kuin mitä oma isä oli ollut Tigerstedtin ,. Voidaan varmasti sanoa, että mainokset ja muu audiovisuaalinen materiaali heijastavat ja myös vahvistavat kulttuurissa tapahtuvia muutoksia ja maskuliinisuuden representoimisen tapoja.

Isyyttä käsitellään myös tutkimukseni Kaljavauva ja Onnellinen mies -videoissa, joihin palaan myöhemmin tutkimuksessani. Vuonna Simpson esitteli metroseksuaalisuus-termin, joka tarkoitti itsestään ja ulkonäöstään huolta pitävää urbaania miestä.

Alkuperäistermissä ei otettu kantaa siihen, onko metroseksuaali hetero-, bi- vai homoseksuaali, mutta termiä on käytetty suurimmaksi osaksi kuvaamaan heteroseksuaalia miestä ja maskuliinisuutta. Metroseksuaalisuus haastoi vanhaa maskuliinista miesideaalia uudella feminiinisellä tavalla, johon kuului muun muassa kosmeettisten tuotteiden käyttö ja kiinnostus muotia ja omaa ulkonäköä kohtaan. Esimerkiksi usein parturissa ja klubeilla käyminen sekä shoppailu kuuluivat itseensä sijoittavien ja narsisteiksi kuvaitujen metroseksuaalien elämäntapaan.

Kuluttaminen on keskeisellä sijalla metroseksuaalisuudessa ja kaupallisuuden ja kulutuskulttuurin nousu tapahtuivatkin samanaikaisesti ilmiön kanssa. Aluksi luvulla metsoseksuaalisuus oli kuitenkin torjuttu asia. Vuonna Simpson nimesi kirjoituksessaan tunnettuja miehiä kuten David Beckhamin, Brad Pittin ja Spidermanin metroseksuaaleiksi.

Ensimmäisten vastareaktioiden jälkeen tämä kirjoitus ikään kuin vapautti metroseksuaalisuuden narsistisuuden ja nolouden leimasta ja yhtäkkiä metroseksuaalisuudesta tulikin kaikkien ihailema ja uuden seksikkään maskuliinisuuden ideaali.

Metroseksuaali vetosi myös naisiin, sillä näiden miesten ei tarvinnut osoittaa seksuaalisuuttaa samalla tavoin lakkaamatta, kuin perinteisessä maskuliinisuuden ideaalissa. Toisaalta jotkut naiset saattoivat kokea metroseksuaalisuuden myös kilpailevaksi feminiinisyyden muodoksi.

Nieminen , 40 puhuu Alexander Stubbista tiukoissa pyöräilyshortseissa metroseksuaalina, joka voi ilmaista narsismiaan moniarvoisessa urbaanissa kulutuskulttuurissa. Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että tulemalla töihin hienolla maastopyörällä ja pitämällä sykemittaria kellona puvun kanssa, Stubb ilmaisee pitävänsä huolta itsestään urheilemalla ja voi samalla esitellä statussymboleita; pyörää ja sykemittaria.

Stubbin voidaankin nähdä olevan uuden ajan poliitikko,. Simpsonin mukaan metroseksuaalisuus kuvaakin miesten vapautumista ja mahdollisuutta toteuttaa ennen epämiehekkäiksi pidettyjä asioita.

Simpsonin metroseksuaalisuus antoi näin feminiinistyvälle maskuliinisuudelle hyväksytyn leiman. Suomessa metroseksuaalin vastapainoksi kehittyi luvulla äijä-ilmiö, joka on kansallinen vastine Briteissä kehittyneelle New Lad -maskuliinisuudelle. Äijyydessä oli kyse stereotyyppisestä perinteisiä miehisiä ominaisuuksia sisältävästä machomiehestä, johon liittyi seksistinen huumori, miesten välinen kaveruus, miehiset ruokailutottumukset, raskaan äijärokin kuuntelu ja fyysisyyden korostaminen.

Äijä on moderni versio perinteisestä suomalaisesta miehestä. Kuten metroseksuaalisuus myös äijyys on tuotteistettu läpikotaisin. Toisaalta maskuliinisuus syntyy aina myös sosialisaatiossa sekä ruumiin kokemusten ja oman persoonan mahdollisuuksien ja rajoitusten kautta Jokinen , Äijyys ja suomalaisen miehen kuva nousevat esille omassa aineistossani.

Näyttää siltä, että maskuliinisuuden vanhempi kuvaus korostaa toimintaa ja tiettyjä luonteenpiirteitä, kun taas uudempi maskuliinisuuden kuvaus ottaa mukaan enemmän myös ulkonäölliset seikat sekä ulkonäöstään huolehtimisen maskuliinisuuden osana.

Jokinen ; ; kuvaa esimerkiksi maskuliinisuutta enimmäkseen luonteenpiirteinä ja toimintana, ei niinkään ulkonäöllisillä seikoilla. Tämä seikka hämmästyttää itseäni, sillä uskoakseni nykymiehet ja maskuliinisuuden ihanne kohtaavat myös ulkonäöllisiä vaateita.

Cortese , Dyer , Hapuli , Simpson ja Vänskä sen sijaan nostavat esiin maskuliinisuuksiin liittyviä ulkonäkövaateita. Analysoin Justimusfilmsin huumorivideoissa representoituja maskuliinisuuksia sekä luonteenpiirteiden että ulkonäköseikkojen osalta. Itse hegemonia termi on peräisin Antonio Gramscilta Gramscin hegemonia on luokkasuhteiden analyysiä, jolla selitetään tietyn yhteiskunnallisen luokan hyväksyttyä johtoasemaa ja vallankäyttöä Gramsci ; kts. Hegemonisella maskuliinisuudella selitetään miesten valta-asemaa suhteessa naisiin, mutta toisaalta myös suhteessa toisiin ei-maskuliinisiin miehiin.

Hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluu länsimaisen miesihanteen piirteet: Toisaalta hegemoninen maskuliinisuus on riippuvainen historiallisista ja kulttuurisesta kontekstista. Vanhat ja uudet maskuliinisuuden ihanteet voivat käydä kamppailua keskenään ja niinpä hegemonisen maskuliinisuuden käsitteeseen sisältyy muutoksen mahdollisuus. Maskuliinisuuden ihanne voikin muuttua vähitellen humaanimmaksi ja vähemmän alistavaksi. Useimmat miehet yltävät hegemonisen maskuliinisuuden ideaaliin vain osittain Connell , 79; Jokinen , Kuten luokkateorioissa myös hegemonisen maskuliinisuuden teoriassa maskuliinisuudet on jaettu hierarkkisesti sen mukaan, kuinka paljon yhteiskunnallista ja sosiaalista valtaa miehillä on.

Alimpana hierarkiassa ovat alisteiset maskuliinisuudet subordination , joita ovat erityisesti homoseksuaalit. Tätä on selitetty sillä, että homoseksuaalisuuden on nähty olevan kaikkea sitä, mitä perinteinen maskuliinisuus ei ole pikkutarkasta.

Näin hegemonisen maskuliinisuuden olennainen tai kenties olennaisin osa on heteroseksuaalisuus. Kuitenkin myös homoseksuaaliset miehet voivat samaistua perinteiseen patriarkaaliseen miehen malliin.

Homoseksuaalisella miehellä voi olla myös taloudellista, poliittista ja sosiaalista valtaa, mutta julkisesti hänen on esiinnyttävä heterona. Homoseksuaalinen mies voi lisäksi yhtälailla samaistua miesten ylivaltaan naisista ja olla näin uusintamassa miesten hegemoniaa. Homoseksuaalisuus onkin haaste homokulttuureineen, elämäntyyleineen ja identiteetteineen hegemoniselle maskuliinisuudelle. Miehiä, jotka eivät täytä hegemonisen maskuliinisuuden vaateita täysin, eivätkä toteuta maskuliinista valtaa tai dominanssia vahvasti, mutta hyväksyvät hegemonisen maskuliinisuuden ehdoitta, kutsutaan maskuliinisuuden seuraajiksi ja kannattajiksi complicity.

Vaikkei suurin osa miehistä pysty täyttämään hegemonisen maskuliinisuuden vaateita, heidän kannattaa seurata tätä ideaalia, sillä he hyötyvät joka tapauksessa miesten valta-asemasta suhteessa naisten alisteiseen asemaan.

Esimerkkinä Connell , 79 antaa hegemonisen maskuliinisuuden seuraajasta tai kannattajasta jalkapalloa tv: Penkkiurheilijaa olisi helppo pitää vain velttona versiona hegemonisesta maskuliinisuudesta, mutta miehen elämä ei ole vain maskuliinisuuden vaateiden täyttämistä, vaan myös kompromissien tekemistä muun muassa työelämän, perheen ja isyyden roolien myötä.

Näin kannattajat nimensä mukaisesti kannattavat maskuliinisuutta, mutta voivat myös joustaa vaateista tarpeen vaatiessa Connell , 79 Sukupuolen lisäksi esimerkiksi myös rotu, ikä tai yhteiskuntaluokka vaikuttavat maskuliinisuuden voima- ja valtasuhteisiin Connell , Keskeistä hegemonista maskuliinisuutta hierarkiassa alemmassa marginalisoidussa maskuliinisuudessa marginalization , on jääminen sosiaalisen toiminnan ja vallan reuna-.

Esimerkkinä marginalisoituneista maskuliinisuuksista voisi olla Yhdysvaltalainen musta urheilija, joka on noussut tähden asemaan ja täyttää hegemonisen maskuliinisuuden määritelmän.

Vaikka yksittäinen musta urheilija onkin saavuttanut hegemonisen maskuliinisuuden aseman, se ei silti johda siihen, että kaikki mustat urheilijat saavuttaisivat automaattisesti tämän aseman. Ilmiötä selitetään sillä, että hegemoniseen maskuliinisuuteen liittyy aina oikeutus valtaa pitävältä luokalta ja näin yhden urheilijan sosiaalinen valta ei suoraan vaikuta muihin yksilöihin. Connell , Maskuliinisuuksista ja erityisesti hegemonisesta maskuliinisuudesta puhuttaessa käytetään usein homososiaalisuus-termiä.

Homososiaalisuudella tarkoitetaan saman sukupuolen välisiä ystävyyssuhteita ja niiden ylläpitämistä. Homososiaalisuus liittyy hegemonisen maskuliinisuuden ylläpitämiseen miesten keskinäisissä suhteissa, jolloin sen tarkoituksena on pönkittää miesten valta-asemaa suhteessa naisiin, mutta myös suhteessa muihin maskuliinisuuksiin, erityisesti homoseksuaaleihin.

Hegemoninen maskuliinisuus on ideaali, jota kohti miehen tulee pyrkiä. Tähän liittyy miesten välinen homososiaalinen kilpailu maskuliinisuudesta, joka tapahtuu kamppailemalla ja osoittamalla maskuliinisuutta muille kulttuurinsa miehille maskuliinisilla tavoilla käyttäytymällä. Jokinen , ; Jokinen , Maskuliinisuudet erottuvat suhteessa feminiinisyyksiin, mutta toisaalta myös suhteessa toisiin maskuliinisuuksiin. Miesten tulee löytää paikkansa miesten keskuudessa kilpailemalla ja samalla saavuttaa hyväksytty maskuliinisuus ja näin toisten miesten kunnioitus ja hyväksyntä.

Samalla miehet myös tuomitsevat toisiaan. Maskuliinisuus on miesten keskenään säätelemää ja esittämää. Kimmel , 7 8. Toisaalta hyväveliverkostoissa ja miesten keskinäisissä ystävyys- ja kaveruussuhteissa on kuitenkin läsnä pelko niiden erotisoitumisesta. Tämä on homofobian perusta, jossa taustalla on pelko ei-miehisen puolen paljastumisesta toisille miehille. Homofobiassa onkin kyse yrityksestä pönkittää heteroseksuaalisuutta mies-. Toisaalta Floodin , mukaan homofobiaa voidaan pitää myös peiteltynä tai kiellettynä homoeroottisena haluna.

Hammarén ja Johansson , 5 erottavat hegemonisessa maskuliinisuudessa horisontaalisen, hierarkkisen homososiaalisuuden lisäksi vertikaalisen homososiaalisuuden. Horisontaalinen hierarkkinen homososiaalisuus ilmenee miesten tiiviinä keskinäisinä suhteina, joiden tarkoitus on ylläpitää hegemoniaa.

Sen sijaan vertikaalisen homososiaalisuuden merkitys on ylläpitää läheisyyttä ja sellaista aitoa ystävyyttä, jonka tarkoituksena ei ole hyötyä toisesta. Edellä mainitut homososiaalisuuden puolet ovat usein samanaikaisesti läsnä arkielämässä, mutta niiden erottamisella voidaan tutkia maskuliinisuuksien välisiä suhteita monipuolisemmin. Vertikaaliseen homososiaalisuuteen liittyen akateemisessa tutkimuksessa on käytetty vielä vähän termiä bromance, joka on yhdistelmä sanoista brotherhood ja romance.

Bromance viittaa läheiseen, ei-seksuaaliseen homososiaaliseen suhteeseen kahden tai useamman samaa sukupuolta olevan välillä. Bromance on tila, jossa rakkaus, intiimi ja välitön ystävyys mahdollistuvat heteroseksuaalisten miesten välillä. Myös Hainerin mukaan romantisoidut kuvaukset miesten välisestä ystävyydestä ovat lisääntyneet mediassa.

Tällaisissa kuvauksissa miehet seikkailevat yhdessä, kokevat asioita ja keskustelevat niistä intiimisti Hainer Näyttää siltä, että heteroseksuaalisesta miesten välisestä läheisyydestä ja ystävyydestä on tullut hyväksyttävämpää ja ettei sitä leimaa niin usein homofobia kuin aiemmin. Justimusfilmsin videoissa esitetään bromance-tyyppistä miesten välistä ystävyyttä, jota analysoin myöhemmin tässä tutkimuksessa.

Hegemonisen maskuliinisuuden käsite on saanut myös kritiikkiä osakseen. Esimerkiksi Hearn , 63 on kritisoinut sitä, että hegemonisen maskuliinisuuden. Lisäksi on kritisoitu hegemonisen maskuliinisuuden määritelmän epäselvyyttä ja sen käytön moninaisuutta. Onko kyse kulttuurisesta ideaalista, luonteenpiirteistä, kuten kovuudesta ja aggressiivisuudesta, heteroseksuaalisesta homofobiasta vai kenties yritysten sisäisistä käytännöistä? McInnesin , 14 15 mielestä hegemonisen maskuliinisuuden määrittely erilaisten listausten kautta johtaa vain yksinkertaistettuihin käsityksiin maskuliinisuudesta, sillä todellinen maskuliinisuuden luonne ja yksilöiden identiteetti on aina monipuolisempi ja ristiriitaisempi kuin mitä listauksissa voidaan tuoda esiin.

Myös Petersenin , 58 mielestä hegemonisen maskuliinisuuden käsite yhtenäistää maskuliinisuuden väärällä ja todellisuudesta poikkeavalla tavalla. Hearn, Nordberg, Andersson, Balkmar, Gottzén, Klinth, Bringle ja Sandberg , 47 toteavatkin, että hegemoninen maskuliinisuus voidaan nähdä myös maskuliinisuuden stereotypiana.

Connell ja Messerschmidt ovat vastanneet kritiikkiin vuonna kirjoittamassaan artikkelissa. Siinä he tuovat esiin, että tutkimusten valossa voidaan sanoa, että hegemonia on edelleen käyttökelpoinen termi sukupuolten välisiä vallan hierarkioita tarkasteltaessa.

Kuitenkin uudempi tutkimus on osoittanut, että maskuliinisuuksien välisten suhteiden ja maskuliinisuuksien olevan hegemonisen maskuliinisuuden alkuperäistä käsitettä monimuotoisempia.

Hegemonisen maskuliinisuuden on myös todettu olevan kontekstisidonnaista ja vaihtelevan paikallisesti. Toisaalta hegemoninen maskuliinisuus on globalisoitunut, mutta sitä voidaan tutkia kolmesta eri näkökulmasta: On kuitenkin huomattava, että tasot vaikuttavat toinen toiseensa. Videoiden maskuliinisuudet ovat kolmen suo-. Connell ja Messerschmidt toteavat tasojen vaikuttavan toinen toiseensa ja tätä ajastusta seuraten olen sitä mieltä, että myös Justimusfilmsin maskuliinisuudet eivät synny vain paikallisesti, vaan niihin vaikuttavat sekä kansalliset maskuliinisuuden ihanteet, että maailmanlaajuiset trendit.

Connell ja Messerschmidt , tuovat esiin, että ei-hegemoniset maskuliinisuuden muodot rotuun, luokkaan ja esimerkiksi vammaisuuteen liittyen ovat myös osoittaneet kesto- ja vastustuskykynsä suhteessa hegemoniseen maskuliinisuuteen.

Näin ollen hegemoniaa voidaan myös vastustaa aktiivisesti. Esimerkiksi ennen alisteiset maskuliinisuudet, kuten homoseksuaalit, voivat elää länsimaisissa kaupungeissa tällä hetkellä hyväksyttyinä, vaikkakin samanaikaisesti myös homofobiaa ja vihaa on vielä olemassa heitä kohtaan.

Homoseksuaalisuuden stigma on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Näin hegemoninen maskuliinisuus näyttäytyy uudemman tulkinnan mukaan paljon monimuotoisempana kuin sen alkuperäinen määritelmä. Lisäksi hegemoninen maskuliinisuus näyttää muuntautuvan hitaasti ajan kuluessa.

Näen itse hegemonisen maskuliinisuuden kulttuurisena tuotteena ja ajan myötä muuttuvana ideaalina. Vanhemmat määritelmät hegemonisesta maskuliinisuudesta uudempien tutkimusten lisänä antavat hyvää pohjaa tutkimukseeni, kun analysoin millaisia maskuliinisuuden representaatioita Justimusfilmsin huumorivideoista löytyy.

Olen kuitenkin avoin myös uusien maskuliinisuustyyppien löytymiselle, mikäli niitä näyttää löytyvän huumorivideoista. Ymmärrän hegemonisen maskuliinisuuden liittyvän tutkimuksessani maskuliinisuuksien väliseen kilpailuun sosiaalisesta vallasta, jota toteutetaan huumorin kautta. Toisaalta voi olla, että huumorin kautta myös vahvistetaan maskuliinisuuksien asemaa suhteessa naisiin ja toisiin maskuliinisuuksiin.

Uusimman tutkimuksen mukaisesti hegemonista. Justimusfilmsin videoissa huumori voi toimia myös perinteisen hegemonisen maskuliinisuuden vastustuksen välineenä.

On sanottu, että luvulla lanseeratun metroseksuaalisuuden kautta homoseksuaalisuudesta on tullut hyväksytympää. Toisaalta metroseksuaalimiehen vastapainoksi on syntynyt äijäkulttuuri. Erilaiset maskuliinisuudet hakevat jatkuvasti paikkaansa kulttuurissamme ja kenties maskuliinisuuden ihanteet voivat muuttua samalla moninaisemmiksi Maskuliinisuus tutkimuksissa Ymmärtääkseni hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen monipuolisuuden ja sen liittymisen laajasti sukupuolten elämään monilla elämän alueilla, tein kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastelen lyhyesti käsitteen käyttöä myös muilla, kuin oman tutkimukseni alueilla.

Oletan, että tästä on hyötyä tutkimukseni johtopäätöksiä tehdessä. Käsittelen myös hegemonista maskuliinisuutta erityisesti humorististen mediaesitysten tutkimuksessa, joka on tutkimukseni ydinaluetta. Myöhemminkin hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä ja teoriaa on käytetty koulututkimuksissa tavoitteena ymmärtää luokan sisäistä dynamiikkaa ja maskuliinisuuksien rakentumista Lehtonen ; Stoudt Stoudtin tutkimuksessa todettiin, että väkivallan käyttäminen hegemonisen maskuliinisuuden vahvistamiseen oli päivittäistä yksityisen amerikkalaisen poikakoulun homososiaalisissa vertaissuhteissa ja sitä tukivat koulun sisään rakennetut käytänteet.

Hegemonisen maskuliinisuuden kulttuuri loi vastakkaisen me-ne -asetelman, joka sai aikaan ystävyyssuhteita ja liittoumia, mutta samanai-. Väkivallan normalisoitumisen vuoksi miesten välisissä suhteissa, sekä sen yksityisen ja monimuotoisen luonteen vuoksi tätä kulttuuria on vaikea haastaa. Hegemonisen maskuliinisuuden vaatimus rajoittaa poikien itseilmaisua sukupuolensa edustajina. Toisaalta se kasvattaa hegemonisen maskuliinisuuden ideaaliin, josta voi olla kulttuurista hyötyä tulevaisuudessa miesten pyrkiessä johtaviin asemiin.

Stoudt , Stoudt , ehdottaa ratkaisuksi hegemonisen maskuliinisuuden sukupuoleen, rotuun ja yhteiskuntaluokkaan liittyvien käytäntöjen purkamista, edellä mainittujen käytäntöjen haastamisen tapojen opettamista nuorille ja instituutioiden hegemonisten käytäntöjen purkamista.

Väkivaltaa kuvataan maskuliinisena käyttäytymisenä miesten välisissä suhteissa myös Justimusfilmsin videoissa. Lehtonen sanoo, että kouluissa on piilotettuja ja tiedostamattomia käytänteitä, jotka suuntaavat nuorten ajattelua sukupuolesta.

Nämä käytänteet voivat toteutua joko oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja ryhmädynamiikassa tai opettajan ja oppilaiden välillä. Lehtonen ottaa artikkelissaan tarkasteluun kaksi teemaa maskuliinisuuden rakentamisesta suomalaisessa koulussa: Homotteluun ja huoritteluun liittyvä kiusaaminen oli yksi näkyvimmistä maskuliinisuuden rakentamisen ja rajoittamisen tavoista koulussa. Toisaalta homottelulla ei nuorten mielestä välttämättä tarkoitettu mitään erityistä homoseksuaalisuuteen liittyvää, vaan se toimi yleisenä voimasanana tai haukkumanimenä.

Deittihuone lemmenlaiva dvd homo

: Sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies

Sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies Yksikään lapsi ei ole "ei toivottu sinappitehdas". Onko hän julkaissut yhtäkään tieteellistä artikkelia referee-tasoisessa tieteellisessä julkaisussa? Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö Tubeconin yksi tarkoitus oli tuoda yhteen yritykset ja tubettajat ja luoda heidän välilleen kumppanuussuhteita. Kuka tekee arjen valinnat?
Sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies 549
Sexi treffit dominoiva homoseksuaaliseen mies Webcam homo xxx seksiseuraa varkaus

ALASTON SUOMI 24 SEKSITREFFIT GAY MIES ETSII MIESTÄ

KALU KARVAINEN MIES HALUAA HOMO MIESTÄ